ORIGINAL PAPER
On the criticality of minerals otherwise. New approach taking into account cultural, social and historical factors
 
More details
Hide details
1
University of Warsaw, Faculty of Geology
 
2
Polish Geological Institute – National Research Institute, Warszawa
 
 
Submission date: 2021-12-30
 
 
Final revision date: 2022-01-24
 
 
Acceptance date: 2022-02-10
 
 
Publication date: 2022-03-23
 
 
Corresponding author
Krzysztof Szamałek   

University of Warsaw, Polish Geological Institute – National Research Institute, Warszawa
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2022;38(1):5-16
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The importance and the role of minerals in the economy of a country or the world is highlighted by the use of the following terms: scarce mineral, critical mineral, and strategic mineral. The validity of the raw material in the economic processes and knowledge about the sources of its acquisition, access barriers, and the shaping of prices on the domestic and international market allow the development of an action strategy. The strategy must take into account the objective of the action, time horizon, the kind of the instruments that need to be used, and the scope of international cooperation. The importance of the raw material for the country is not only the volume of turnover and volume of production obtained thanks to its application. There are also historical, cultural and social reasons for its importance. The authors present arguments for another meaning of the term – mineral criticality. They also point out the linguistic differences between the term “criticality” in Polish and English. They propose to consider water, medicinal raw materials, some rock resources and amber as critical raw materials for various reasons.
ACKNOWLEDGEMENTS
This research was supported by funds from Polish Geological Institute-National Research Institute. No. 62.9012.2106.00.0
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
O krytyczności surowców mineralnych inaczej. Nowe podejście ze względu na czynniki regionalne, kulturowe, społeczne i historyczne
krytyczność surowców mineralnych, polityka surowcowa, surowce deficytowe
Znaczenie i rola kopalin w gospodarce kraju lub świata przejawia się w stosowaniu różnych określeń: „kopalina deficytowa”, „kopalina krytyczna”, „kopalina strategiczna”. Ważność surowca w procesach gospodarczych oraz wiedza o źródłach jego pozyskiwania, barierach dostępu, kształtowaniu się cen na rynku krajowym i zagranicznym pozwalają na opracowanie strategii działania państwa. Strategia musi uwzględniać cel działania, horyzont czasowy, rodzaj instrumentów koniecznych do wprowadzenia i stosowania oraz zakres współpracy międzynarodowej. Znaczenie surowca dla kraju wynika nie tylko z wielkości obrotów surowcem i wielkość produkcji uzyskanej dzięki jego wykorzystaniu. Określa to również jego znaczenie ze względów historycznych, kulturowych i społecznych. Autorzy przedstawiają argumenty przemawiające za innym znaczeniem terminu „krytyczność surowców mineralnych”. Wskazują również na różnice językowe pomiędzy znaczeniem terminu „krytyczność” w języku polskim i angielskim. Proponują, aby za surowce krytyczne z różnych względów uznać wodę, surowce lecznicze, niektóre surowce skalne czy bursztyn.
 
REFERENCES (33)
1.
AMSA 2019 – American Mineral Security Act (AMSA) 2019. (Online) https://www.govinfo.gov/conten... [Accessed: 2021-12-29].
 
2.
Baic et al. 2015 – Baic, I., Biel, K., Blaschke, W., Blaschke, Z. and Góralczyk, S. (B. Witkowska-Kita ed.) 2015. Critical and strategic raw materials in Poland (Surowce krytyczne i strategiczne w Polsce). Warszawa: IMBiGS, 285 pp. (in Polish).
 
3.
Dowgiałło, J. and Paczyński, B. 2007. Regional overview of mineralized, thermal and therapeutic waters (Przegląd regionalny wód zmineralizowanych, termalnych oraz uznanych za lecznicze). [In]: Paczyński, B. and Sadurski, A. (eds.), Regional hydrogeology of Poland (Hydrogeologia regionalna Polski), t. II. Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane. Warszawa: PGI-NRI, pp. 25–33. (in Polish).
 
4.
EC 2020 – Communication from the Commission to the European Parliament. Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability. COM/2020/474 final, Brussels.
 
5.
EUROSTAT 2020 – Population projections in the EU. (Online) https://ec.europa.eu/eurostat/... [Accessed: 2021-12-29].
 
6.
Florczyk, M. and Smoleńska, A. 2012. St. Anne’s collegiate in Kraków as a geotouristic site. Geotourism 30–31, pp. 41–54, DOI: 10.7494/geotour.2012.30-31.41.
 
7.
Galos et al. 2012 – Galos, K., Nieć, M., Radwanek-Bąk, B., Smakowski, T. and Szamałek, K. 2012. The mineral security of Poland within the EU and in the World (Bezpieczeństwo surowcowe Polski w Unii Europejskiej i na świecie). Biuletyn PIG 452, pp. 33–42 (in Polish).
 
8.
Galos et al. 2018 – Galos, K., Tiess, G., Kot-Niewiadomska, A., Murguia, D., and Wertichova, B. 2018. Mineral deposit of public importance (MDoPI) in relation to the project of national mineral policy of Poland. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 34(4), pp. 5–23. DOI: 10.24425/122594.
 
9.
Galos et al. 2020 – Galos, K., Lewicka, E., Burkowicz, A., Guzik, K., Kot-Niewiadomska, A., Kamyk, J. and Szlugaj, J. 2020. Approach to identification and classification of the key, strategic and critical minerals important for the mineral security of Poland. Resources Policy 70(5), DOI: 10.1016/j.resourpol.2020.101900.
 
10.
Habib et al. 2016 – Habib, K., Hamelin, L. and Wenzel, H. 2016. A dynamic perspective of the geopolitical supply risk of metals. Journal of Cleaner Production 133, pp. 850–858, DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.05.118.
 
11.
Hayes, M.S., and McCullough, A.E. 2018. Critical minerals: A review of elemental trends in comprehensive criticality studies. Resources Policy 59, pp. 192–199, DOI: 10.1016/j.resourpol.2018.06.015.
 
12.
Kooroshy et al. 2010 – Kooroshy, J., Meindersma, C., Podkolinski, R., Rademaker ,M., Sweijs, T. and de Goede, S. 2010. Scarcity of Minerals. A strategic security issue! The Hague Centre for Strategic Studies 02/01/10.
 
13.
Kowalska et. al. 2018 – Kowalska, M., Kasiński, J., Kramarska, R. and Szamałek, K. 2018. Bursztyn. Amber. Warszawa: PIG-PIB. [Online:] https://www.pgi.gov.pl/images/... [Accessed: 2021-12-29].
 
14.
Lusty, P.A.J., and Gunn, A.G. 2014. Challenges to global mineral resource security and options for future supply. Geological Society, London, Special Publications 393, pp. 265–276, DOI: 10.1144/SP393.13.
 
15.
Minerals 2008 – Minerals, Critical Minerals and the US Economy 2008. National Academies Press, pp. 29–30. [Online:] https://www.nap.edu/read/12034... [Accessed: 2021-12-29].
 
16.
Mazurek et al. 2021 – Mazurek, S., Roszkowska-Remin, J., Szamałek, K., Tymiński, M. and Malon, A. 2021. Scarce mineral commodities for the Polish economy : a new proposal for approach to strategic and critical mineral commodities (Surowce mineralne deficytowe dla polskiej gospodarki : propozycja nowego podejścia do surowców strategicznych i krytycznych). Przegląd Geologiczny 69(5), pp. 273–286 (in Polish).
 
17.
Mazurek et al. 2022 – Mazurek, S., Szamałek, K., Woroszkiewicz, M. and Brzeziński, D. 2022. Importance of mineral deposits: supranational, national, regional and local – selection criteria and implications for spatial planning (in press).
 
18.
Nieć et al. 2014 – Nieć, M., Galos, K. and Szamałek, K. 2014. Main challenges of mineral resources policy of Poland. Resources Policy 42, pp. 93–103, DOI: 10.1016/j.resourpol.2014.10.010.
 
19.
Radwanek-Bąk et al. 2018 – Radwanek-Bąk, B., Galos, K. and Nieć, M. 2018. Pivotal, strategic and critical mineral raw materials for the Polish economy (Surowce kluczowe, strategiczne i krytyczne dla polskiej gospodarki). Przegląd Geologiczny 66(3), pp. 153–159 (in Polish).
 
20.
Sermet, E. and Auguścik, J. 2015. Critique of the term of “critical raw materials” and related issues (Krytycznie o pojęciu surowców krytycznych i nie tylko). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 91, pp. 171–177 (in Polish).
 
21.
Schultz et al. 2017 – Schultz, K.J., DeYoung, Jr., J.H., Seal, II, R.R., Bradley, D.C. 2017. Critical mineral resources of the United States – Economic and environmental geology and prospects for future supply. US Geological Survey Professional Paper 1802, pp. 797, DOI: 10.3133/pp1802A.
 
22.
Schrijvers et al. 2020 – Schrijvers, D., Hool, A., Blengini, G.A., Wei-Qiang, Chen, Dewulff, J., Eggert, R., van Ellen, L., Gauss, R., Goddin, J., lHabib, K., Hagelüken, C., Hirohata, A., Hofmann-Amtenbrink, M., Kosmol, J., Le Gleuher, M., Grohol, M., Ku, A., Lee, MH., Liu, G., Nansai, K., Nuss, P., Peck, D., Reller, A., Sonnemann, G., Tercero, L., Thorenz, A. and Wäger, P.A. 2020. A review of methods and data to determine raw material criticality. Resources, Conservation and Recycling 155, DOI: 10.1016/j.resconrec.2019.104617.
 
23.
Szamałek, K. 2016. Amber as a strategic raw material (Bursztyn jako surowiec strategiczny). Biuletyn PIG 466, pp. 291–295, DOI: 10.5604/01.3001.0009.4326 (in Polish).
 
24.
Szamałek et al. 2020 – Szamałek, K., Szuflicki, M. and Mizerski, W., eds. 2020. Balance of prospective mineral resources of Poland (Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski). Warszawa: PGI-NRI. [Online:] http://geoportal.pgi.gov.pl/cs... [Accessed: 2021-12-29] (in Polish).
 
25.
Szamałek et al. 2021 – Szamałek, K., Zglinicki, K., Mazurek, S., Szuflicki, M., de S´ejournet de Rameignies, I. and Tymiński, M. 2021. The role of mineral resources knowledge in the economic planning and development in Poland. Resources Policy 74, DOI: 10.1016/j.resourpol.2021.102354.
 
26.
Szczepanik, Z. 2015. Natural building stones in the walls of the monastery on Łysa Góra and their educational and esthetic values: proposal of geological tour (Surowce skalne w murach klasztoru na Łysej Górze – walory edukacyjne i estetyczne – propozycja wycieczki geologicznej). Przegląd Geologiczny 63(8), pp. 485–499 (in Polish).
 
27.
Szuflicki et al. 2020 – Szuflicki, M., Malon, A., and Tymiński, M. (eds.) 2020. Balance of mineral resources in Poland (Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce). Warszawa: PGI-NRI. [Online:] http://geoportal.pgi.gov.pl/cs... [Accessed: 2021-12-29] (in Polish).
 
28.
Tiess, G. 2010. Minerals policy in Europe: Some recent developments. Resources Policy 35, pp. 190–198, DOI: 10.1016/j.resourpol.2010.05.005.
 
29.
Tiess, G. 2011a. General and International Mineral Policy. Focus: Europe. 1st edition. Wien, Springer, 659 pp.
 
30.
Tiess G. 2011b. Legal Basics of Mineral Policy in Europe: An overview of 40 countries. 1st edition. Wien, Springer, 418 pp.
 
31.
Vaughn, J. 2007. Conflicts over natural resources – a reference handbook. Santa Barbara CA, ABC-CLIO, 312 pp.
 
32.
Vaughn, J. 2011. Environmental Politics: Domestic and Global Dimensions. 6th edition, Wadsworth Publishing, 382 pp.
 
33.
Zglinicki, K. and Szamałek, K. 2021. Balneological minerals as a pivotal raw materials (Kopaliny balneologiczne jako surowiec kluczowy). Przegląd Geologiczny 69(4), pp. 218–223 (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top