ORIGINAL PAPER
Forecast trends in demand for deficit key minerals for the Polish economy
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
 
 
Submission date: 2021-08-19
 
 
Final revision date: 2021-08-23
 
 
Acceptance date: 2021-08-30
 
 
Publication date: 2021-09-21
 
 
Corresponding author
Ewa Danuta Lewicka   

Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2021;37(3):5-30
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The observation of trends in the demand for minerals is of fundamental importance in the long-term assessment of prospects for economic development in Poland. From among 148 minerals analyzed, 42 minerals are indicated as key minerals for the country’s economy, of which 22 were recognized as deficit minerals. These minerals have been the subject of this paper. For each of these minerals the forecasts of demand by the years 2030, 2040 and 2050 have been made taking the current trends in domestic economy and premises for the development of industries that are main users of these minerals into account. The most promising prospects for growth of domestic demand – with at least a two-fold increase by 2050 – have been determined for manganese dioxide, metallic: magnesium, nickel, silicon, as well as talc and steatite, while an increase by at least 50% have been anticipated for metallic aluminum, tin, metallic manganese, and elemental phosphorus. For natural gas and crude oil growing tendencies have also been predicted, but only by 2030. On the other hand, the most probable decline in domestic demand by 2050 may be foreseen for iron ores and concentrates, bauxite, metallic tungsten, magnesite and magnesia, as well as for crude oil and natural gas, especially after 2040. It seems inevitable that the deficit in the foreign trade of minerals will continue to deepen in the coming years. By 2030 this will mainly result from the growing importation of crude oil and natural gas, but beyond – by 2050 – further deepening in the trade deficit will be related to the growing importation of many metals as well as of some industrial minerals. After 2040, the negative trade balance can be mitigated by a possible decrease in foreign deliveries of hydrocarbons and iron ores and concentrates.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Trendy rozwoju zapotrzebowania na deficytowe surowce mineralne kluczowe dla polskiej gospodarki
surowce kluczowe, surowce deficytowe, bezpieczeństwo surowcowe, trendy zużycia, prognozy zapotrzebowania
Obserwacja trendów zapotrzebowania na surowce mineralne ma fundamentalne znaczenie w długoterminowej ocenie perspektyw rozwoju gospodarczego Polski. Spośród 148 surowców mineralnych poddanych analizie, 42 zostały wskazane jako kluczowe dla polskiej gospodarki. Spośród nich 22 zostały uznane zarazem za surowce deficytowe. Te ostatnie stały się przedmiotem niniejszej pracy. Na podstawie dotychczasowych trendów krajowego zapotrzebowania na te surowce oraz przesłanek rozwoju branż będących ich głównymi użytkownikami, wykonano prognozy rozwoju popytu do 2030, 2040 i 2050 r. Najbardziej obiecujące perspektywy – przy min. dwukrotnym wzroście zapotrzebowania do 2050 r. – stwierdzono dla dwutlenku manganu, magnezu metalicznego, niklu, krzemu oraz talku i steatytu, a zwyżkę o co najmniej 50% – także w przypadku aluminium, cyny, manganu oraz fosforu pierwiastkowego. Dla gazu ziemnego i ropy naftowej wzrost jest oczekiwany, ale tylko do 2030 r. Największe prawdopodobieństwo spadku popytu do 2050 r. dotyczy rud i koncentratów żelaza, boksytów, wolframu oraz magnezytów i magnezji, a także gazu ziemnego i ropy naftowej, w szczególności po roku 2040. W rezultacie, w najbliższych latach deficyt Polski w handlu zagranicznym surowcami mineralnymi będzie się pogłębiał. Do 2030 r. będzie to wynikać głównie z wciąż rosnącego importu ropy naftowej i gazu ziemnego, ale później – do 2050 r. – dalsze pogłębianie się deficytu w obrotach surowcami mineralnymi będzie związane z rosnącym importem wielu surowców metalicznych, w szczególności aluminium, krzemu metalicznego, niklu metalicznego i magnezu metalicznego, a także niektórych surowców niemetalicznych. Po 2040 r. to niekorzystne zjawisko może być złagodzone poprzez możliwy spadek importu węglowodorów oraz rud i koncentratów żelaza.
 
REFERENCES (15)
1.
Galos et al. 2020 – Galos, K., Burkowicz, A., Czerw, H., Figarska-Warchoł, B., Gałaś, A., Guzik, K., Kamyk, J., Kot-Niewiadomska, A., Lewicka, E. and Szlugaj, J. 2020. Assessment of current and future demand of the domestic economy for mineral raw materials in the perspective of 2025, 2030. 2040 and 2050 (Ocena obecnego oraz przyszłego zapotrzebowania gospodarki krajowej na surowce w perspektywie 2025, 2030, 2040 i 2050 roku). Commissioned by the PIG-PIB (unpublished typescript in Polish).
 
2.
Galos, K. and Lewicka, E. 2016. Assessment of importance of non-energy mineral raw materials for the domestic economy in the years 2005–2014 (Ocena znaczenia surowców mineralnych nieenergetycznych dla gospodarki krajowej w latach 2005–2014). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 92, pp. 7–36 (in Polish).
 
3.
Galos et al. 2021 – Galos, K., Lewicka, E., Burkowicz, A., Guzik, K., Kot-Niewiadomska, A., Kamyk, J. and Szlugaj, J. 2021. Approach to identification and classification of the key, strategic and critical minerals important for the mineral security of Poland. Resources Policy 70, pp. 101900–101913.
 
4.
Galos, K. and Smakowski, T. 2014. Preliminary proposal of methodology of identification of key minerals for the Polish economy (Wstępna propozycja metodyki identyfikacji surowców kluczowych dla polskiej gospodarki). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 88, pp. 59–79 (in Polish).
 
5.
Galos, K. and Szamałek, K. 2011. Assessment of the non-energy minerals security of Poland (Ocena bezpieczeństwa surowcowego Polski w zakresie surowców nieenergetycznych). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 81, pp. 37–58 (in Polish).
 
6.
Kulczycka et al. 2016 – Kulczycka, J., Pietrzyk-Sokulska, E., Koneczna, R., Galos, K. and Lewicka, E. 2016. Key minerals for the Polish economy (Surowce kluczowe dla polskiej gospodarki) Kraków: MERRI PAS, 164 pp. (in Polish).
 
7.
Lewicka, E. and Burkowicz, A. 2018. Assessing current state of coverage the mineral raw materials demand of the domestic economy (Ocena obecnego stanu pokrycia potrzeb surowcowych gospodarki krajowej). Przegląd Geologiczny 66(3), pp. 144–152 (in Polish).
 
8.
Lewicka et al. 2021 – Lewicka, E., Guzik, K. and Galos, K. 2021. On the possibilities of critical raw materials production from the EU’s primary sources. Resources 10(5), pp. 50–71.
 
9.
Ministry of Climate and Environment 2021. Mineral Policy of Poland. Project from 6 April 2021 (Polityka surowcowa państwa. Projekt z 6 kwietnia 2021 r.), Warszawa (in Polish).
 
10.
Nieć et al. 2014 – Nieć, M., Galos, K. and Szamałek, K. 2014. Main challenges of mineral resources policy of Poland. Resources Policy 42, pp. 93–103.
 
11.
Radwanek-Bąk, B. 2016. Designation of key raw materials for the Polish economy (Określenie surowców kluczowych dla polskiej gospodarki). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 96, pp. 241–254 (in Polish).
 
12.
Radwanek-Bąk et al. 2018 – Radwanek-Bąk, B., Galos, K. and Nieć, M. 2018. Key, strategic and critical minerals for the Polish economy (Surowce kluczowe, strategiczne i krytyczne dla polskiej gospodarki). Przegląd Geologiczny 66(3), pp. 153–159 (in Polish).
 
13.
Smakowski et al. 2015 – Smakowski, T., Galos, K. and Lewicka, E. eds. 2015. Balance of the mineral economy of Poland and the world 2013 (Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2013). Warszawa: PIG-PIB, 1169 pp. (in Polish).
 
14.
Statistics Poland (GUS). Statistics of the production and foreign trade (as well as selected data on consumption) of mineral raw materials in Poland in the years 2000–2018.
 
15.
Szuflicki et al. 2021 – Szuflicki, M., Malon, A. and Tymiński, M. eds. 2021. Balance of mineral raw materials deposits in Poland as of 31 XII 2020 (Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2020 r.). Warszawa: PIG-PIB, 508 pp. (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top