Open mining of hard-rocks of the Cracow vicinity - sozological conditions
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2001;17(3):35–52
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Open mining of hard-rocks has been performed in the vicinity of Cracow for a long period of time. Discussed teritory consist of several physico-geographical mesoregions (Fig. 1) that display complicated geological structure (Fig. 2), diversified relief as well as natural - landscape values. The Cracow region is also characterized by considerable concentration of hard- rock deposits as well as limestone and magmatic rock mining sites. The mining of these rocks has got a few century long tradition which has performed in a lot quarries of different dimensions (Tab. 1). The hard-rock deposits excavated in these quarries have been used in many branches of industry as well as in agriculture. In the vicinity of Cracow there are also the areas of unique natural landscape values which have been under different forms of legal protection since 1981 (Fig. 3). The open mining activity has influenced the environment in described region with larger intensity than elsewhere. Thus, the greater precautions should be undertaken during the course of mining. The range and scale of the exploitation effect depend on the environmental, mining and social-economic factors as well as on the course of reclamation and management of the workings after the closing up of the mining activity. Presented paper deals with the influence of the hard-rock mining on the particular components of the natural environment against the sozological conditions. Prospects of management of the post-exploited workings that minimaze environmental transformations are also discussed. New, antropogenic forms resulting from this management may also become an additional atraction of the region.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Odkrywkowe górnictwo zwięzłych surowców skalnych okolic Krakowa - uwarunkowania sozologiczne
górnictwo odkrywkowe, zwięzłe surowce skalne, okolice Krakowa, walory przyrodniczo-krajobrazowe, uwarunkowania sozologiczne, przekształcenia środowiska, rekultywacja i zagospodarowanie wyrobisk
Odkrywkowe górnictwo zwięzłych surowców skalnych rozwijało się od dawna w okolicach Krakowa. Jest to obszar obejmujący wiele mezoregionów fizyczno-geograficznych (rys. 1), o skomplikowanej budowie geologicznej (rys. 2), urozmaiconej rzeźbie i walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Jednocześnie obszar ten charakteryzuje się dużym skupieniem złóż i miejsc eksploatacji zwięzłych surowców skalnych reprezentowanych przez wapienie oraz skały pochodzenia wulkanicznego. Ich wydobycie ma wielowiekową tradycję, o czym świadczy duża liczba różnej wielkości kamieniołomów (tab. 1). Wydobywano w nich kopaliny, będące surowcem na potrzeby budownictwa, drogownictwa, przemysłu cementowo-wapienniczego oraz hutniczego, a także dla rolnictwa. Okolice Krakowa to także obszary o unikatowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych objęte w 1981 r. różnymi formami prawnej ochrony (rys. 3). Wpływ działalności górniczej na środowisko uwidacznia się tutaj z większą niż gdzie indziej intensywnością i dlatego wymaga większej ostrożności przy jej prowadzeniu. Zakres i skala oddziaływania górnictwa zależą od czynników przyrodniczych, górniczych, społeczno-ekonomicznych, a także czasu trwania eksploatacji oraz kierunju rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk po jej zakończeniu. W artykule przedstawiono wpływ eksploatacji zwięzłych surowców skalnych na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego na tle uwarunkowań sozologicznych. Podano także możliwości zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych, które minimalizują przekształcenia środowiska. Powstają jednocześnie w ich wyniku nowe formy antropogeniczne, mogące być dodatkowym walorem badanego obszaru.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953