Open-pit mining activity as an important factor of anthropogenic alternations of the environment in the Carpathians
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(2):5–36
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Polish part of the Carpathians occupies 18 900 km2 wich is about 6% of the territory of Poland. A significant part of the mountains is under various forms of legal protection, due to unique natural-landsape values as well as due to a neccesity of protecting balneological waters, main ground water reservoirs and forests complexes. Because of specifc relief and geological structure of the mountains areas, negative effects of exploitation, even if the latter is carried out in a small scale, show up here with larger intensity than elsewhere. It particularly refers to the influence on surface and gruond waters, acceIeration of erosional processes and alteration of the landscape. The presented paper shows some results of study carried out by Ministry of Environmental Protection, Natural Resources and Forestry . The purpose of the study was to develop the methodology for evaluation and predicting of the complex anthropogenic changes caused by open-pit mining in the polish part of the Carpathians. A part of this methodology ,is to identificate the relationships between a scale and type of mining activity and its influence on the environment. The relationships have been determined using matrix methods. Thus it became possible to work out schematic conceptual models for the influence of mineral deposits exploitation on the environment. The extend and scaIe of effects of the mining activity on the environment depend on numerous factors: natural, technical, economic and sociaI as weIl as on duration of this kind of activity. The study comprised two groups of factors, directly affecting environmental alteration - natural and technical factors. The first group incIudes: deposit setting, i.e. location of the open-pit mine in relation to the Iandscape, ground water table, different ecosystems and actual land-use forms as well as thickness of the deposit and its geological feature. The technical factors are: the form of excavation and methods of working. For evaluation of mutual relatons between these factors a sensitivity matrix have been used (Table 1). The objects of the detailed studies were over 30 selected deposits, exploited by the open-pit methods. The choice was from: sandstones-, natural aggregates- and common cIays deposits, which are mainly mined in the polish part of the Carpathians. The scale of exploitation and working methods have been considered as main factors, that essentiaIly affect the scale and extend of changes in the natural environment caused by such kind of human activity. For each of the selected deposit, so caIled environmental impact assessment list (check-list) was prepared (Table 5). lnformations, which are completed in thouse lists were arranged and compared by use of modified Leopold matrix (Table 6). The foIlowing environment elements forming the matrix rows were distinguished: earth (mineraI resources, soils, surrounding rocks, relief), waters ( flow dynamics and aIimentation of the surface waters, circulation and feeding of ground waters, water guality), air (air purity, climate), animated nature (flora and fauna), ecological conditions (threats of ecosystems, formation of the new habitats, water eutrophication), nature-cultural, aesthetic and economic values (landscape vaIue, areas under legal protection, culturaI and historic sites, archeological objects, land-use forms), population (health and safety, employment, recreation), processes (erosion, geochemical changes, disturbances of the slope stabiIity, rock disturbances). The matrix columns comprise the folIowing activities: landscape alterations associated with mining (terrain occupation, removing if the overburden, deforestation, formation of the slope or deep seated excavation, storing the overburden and waste materiaI, development of the mining and processing plant) working methods (noise, using of the liquid fuels, mine drainage, blasting method, underwater expolitation, transgressions of the mining rules), raw materiaIs primary processing (noise, vibratons, different emissions, surface waters poIlution by technological waters, increase of the trucks passing through, waste storing), recIamation (formation of suitable scarps and other securing works, restitution of the environment and terrain functions, raising a new forms of land use, location of the uncontrolIed refuse heaps). The identified relationships formed the background for generation the conceptual models wich presents the influence of mining and primary processing of the raw materials on the environment. As the example, a conceptuaI models for the Carpathian sandstones deposits are presented (Table 7 and 8). The first one is connected with the big scale blasting mining, where the predicting changes of the natural environment may be very strong. The second one applies to exploaitation without blasting, where the environmentaI influences of the mining activity are reduced. Applications of such models for various mined deposits aIlows to identify quickly the typicaI mining influences and its environmentaI hazards, and indicates the way to minimalize these effects at the stage of exploitation and after cIosure the mine, showing preferred directions of the recIamation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Odkrywkowa eksploatacja kopalin jako jedno ze źródeł przekształceń środowiska przyrodniczego w Karpatach
eksploatacja odkrywkowa, Karpaty, antropopresja, wyrobisko stokowe, przekształcenia morfologii terenu, model pojęciowy
Polska część Karpat zajmuje obszar 18 900 km2, co stanowi ponad 6% terytorium Polski. Znaczna ich część jest objęta różnymi formami prawnej ochrony, ze względu na unikatowe walory przyrodniczo-krajobrazowe, konieczność ochrony wód leczniczych i głównych zbiorników wód podziemnych oraz kompleksów leśnych. Specyfika ukształtowania terenu i budowy geologicznej obszarów górskich powoduje, że negatywne skutki eksploatacji kopalin, nawet prowadzonej na niezbyt dużą skalę, uwidoczniają się tu z większą niż gdzie indziej intensywnością. Dotyczy to zwłaszcza oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne, przyspieszenia procesów erozyjnych i przekształcania krajobrazu. Prezentowane wyniki są efektem prac prowadzonych na zlecenie MOSZNiL, a finansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Radwanek-Bąk, Bąk 1997-1998). Ich celem było opracowanie metodyki, która pozwoliłaby na ocenę i prognozowanie zakresu kompleksowych zmian antropogenicznych wywołanych odkrywkową działalnością górniczą w polskiej części Karpat oraz możliwości ich minimalizacji. Jej elementem jest identyfikacja związków między skałą i rodzajem tej działalności a ich wpływem na środowisko naturalne. Określono je stosując metody macierzowe. Pozwoliło to na stworzenie schematycznych modeli pojęciowych oddziaływania eksploatacji kopalin na środowisko. Zakres i skala oddziaływań eksploatacji kopalin na środowisko naturalne są uwarunkowane wieloma czynnikami, zarówno przyrodniczymi, jak i technicznymi, ekonomicznymi i społecznymi, a także czasem jej trwania. Spośród nich zakresem opracowania objęto głównie dwie grupy czynników wpływające bezpośrednio na przekształcenia środowiska - czynniki przyrodnicze i techniczne. Do pierwszych należą: lokalizacja złoża, tj. położenie wyrobisk względem: morfologii terenu, zwierciadła wód gruntowych, infrastruktury terenu, w obrębie różnych ekosystemów oraz w stosunku do aktualnych form zagospodarowania terenu oraz rodzaj i miąższość kopaliny i budowa geologiczna złoża. Czynniki techniczne to: charakter wyrobiska i metody urabiania złoża. Do oceny wzajemnych relacji tych czynników zastosowano macierz powiązań (tab. 1). Przedmiotem badań szczegółowych było ponad 30 wytypowanych obiektów złożowych, eksploatowanych metodami odkrywkowymi. Ponieważ na terenie polskiej części Karpat eksploatuje się głównie złoża piaskowców jako kamieni budowlanych i drogowych, kopalin ilastych - jako surowca dla ceramiki budowlanej oraz kruszyw naturalnych na potrzeby budownictwa i drogownictwa, spośród nich dokonano wyboru. Uwzględniono przy tym wielkość wydobycia i stosowane metody urabiania skał jako czynniki, które w zasadniczy sposób wpływają na skalę i zakres zmian środowiska naturalnego związanych z działalnością wydobywczo-przetwórczą. Dla każdego z wytypowanych obiektów wykonano tzw. listę sprawdzającą (tab. 5). Informacje zawarte w każdej z nich uporządkowano i porównano, stosując zmodyfikowaną do tego celu macierz Leopolda (tab. 6). Wyróżniono następujące elementy środowiska, które stanowią wiersze macierzy: ziemia (zasoby mineralne, gleby, górotwór, formy terenu); wody (dynamika przepływu i zasilanie wód powierzchniowych, krążenie i zasilanie wód podziemnych i gruntowych, czystość wód powierzchniowych i podziemnych); powietrze (czystość powietrza, klimat); warunki biologiczne (flora i fauna); stosunki ekologiczne: (zubożenie ekosystemów, powstawanie nowych siedlisk, eutrofizacja wód); walory przyrodniczo-kulturowe, estetyczne i gospodarcze (walory krajobrazowe, obszary prawnie chronione, miejsca i obiekty kulturowe i historyczne, obiekty archeologiczne, formy użytkowania terenu); ludność (zdrowie i bezpieczeństwo, zatrudnienie, wypoczynek); procesy (erozja, zmiany geochemiczne, naruszenie stabilności zboczy, naruszenie struktury górotworu). W kolumnach macierzy ujęto następujące działania: przekształcenie terenu związane z działalnością górniczą (zajęcie powierzchni, usuwanie nadkładu, wylesienie, powstanie wyrobiska stokowego lnb wgłębnego, składowanie nadkładu, i odpadów eksploatacyjnych, infrastruktura zakładu górniczego, drogi dojazdowe); procesy urabiania złoża (sczerpywanie zasobów, hałas urządzeń urabiających, używanie paliw płynnych, odwodnienie wyrobisk, urabianie materiałami wybuchowymi, eksploatacja wgłębna spod wody, uchybienia eksploatacyjne (złe skarpowanie, brak odpowiednich półek ochronnych, niewłaściwe odwadnianie wyrobisk itp); procesy uszlachetniania i wstępnej przeróbki surowców (hałas i wibracje, emisje wylotowe, emisje kominowe, zrzuty wód technologicznych, nasilenie transportu, składowanie odpadów przeróbczych; zaniechanie wydobycia i rekultywacja (zabezpieczenie wyrobisk, porządkowanie terenu, odtworzenie stanu środowiska i funkcji terenu, samoistna rekultywacja, kreowanie nowej funkcji terenu, niekontrolowana depozycja odpadów). Stwierdzone prawidłowości stały się podstawą budowy modeli pojęciowych przedstawiających oddziaływanie eksploatacji i przeróbki kopalin na środowisko naturalne (np. tab.7 i 8 - dla złóż piaskowców karpackich). Zastosowanie takich modeli dla różnych kopalin pozwala na szybką identyfikację oddziaływań i zagrożeń środowiska naturalnego spowodowanych działalnością górniczą, wskazując równocześnie na możliwości jej minimalizacji.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953