The evolution of the kaolin market in Poland versus the world tendencies
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2001;17(3):23–34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper discusses the current situation and prospects for future development of supply and demand for kaolin in Poland. The most important phenomena and tendencies in the international market, which influence the Polish kaolin business over the last decade, have been also discussed, e.g. a switch from kaolin to carbonates in paper manufacturing resulting in reduced consumption, the developing of new grades and blends of kaolin to satisfy the consumers needs, globalization of the market of raw materials for the ceramics.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ewolucja rynku kaolinu w Polsce na tle tendencji światowych
kaolin, przemysł ceramiczny, przemysł papierniczy, surowce węglanowe
W artykule omówiono obecną sytuację oraz perspektywy rozwoju podaży i popytu na krajowym rynku kaolinu. Scharakteryzowano również zjawiska i tendencje kształtujące w okresie ostatniego dziesięciolecia rynek międzynarodowy, które w istotny sposób wpłynęły na funkcjonowanie branży kaolinowej w Polsce. Wśród nich szczególne znaczenie miały: zmiany technologiczne w przemyśle papierniczym i upowszechnienie surowców węglanowych jako alternatywy dla kaolinu, ewolucja jakościowa gatunków i postaci handlowych kaolinu, globalizacja rynku surowców ceramicznych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953