Possible applications of the games theory in mining
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(1):76-92
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Foundations of game theory were presented on the paper. On the examples different types of games and methodology of their solutions were defined. The practical utilization of the game theory was presented on the example of the Rudna copper-silver mine. Obtained results were comparised with Monte Carlo simulations effects.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwe wykorzystania teorii gier w podejmowaniu decyzji w górnictwie
gra, strategia, decyzja, badania operacyjne, analiza Monte Carlo
W artykule zaprezentowano założenia teorii gier. Na przykładach zdefiniowano rodzaje gier oraz przedstawiono metodykę ich rozwiązywania. Praktyczne zastosowanie teorii gier w górnictwie zaprezentowano na przykładzie Rejonu Głównego kopalni rud Cu-Ag Rudna. Uzyskane wyniki skonfrontowano z rezultatami symulacji Monte Carlo.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top