Problems and methodology of metal scrap management
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(4):57–68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Metal scrap may represent an enormous source of raw materials for manufacturing metals and their alloys. Proper preparation of the scrap is of essential importance for quality and economics of production processes. Therefore, growing demand for metal scrap should be followed by development of technologies directed at making the scrap usable. The paper deals with the problems of metal scrap management in poland. The author classifies sources and types scrap metals and discusses the methods of scrap collecting. She also presents technologies of making metal scrap usable: they include all processes that prepare scrap from the point of view of its chemical and physical properties to use it as a charge for remelting in metallurgical plants. Various techniques of metal scrap beneficiation are shown as well as examples of flowsheets used in separation of scrap metals. Extending the hitherto existing methods of scrap collecting and recycling into "deep" scrap beneficiation may result not only in obtaining better selected secondary raw materials for smelters, but also in better protecting of the environment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problematyka i metodyka gospodarki złomami
złomy metali - ich rodzaje i źródła, metody zbiórki złomów, technologie wzbogacania złomów
Złomy metali mogą stanowić znaczące źródło surowców do produkcji metali i ich stopów. Odpowiednie przygotowanie tych surowców ma zasadniczy wpływ na jakość produkcji i jej ekonomikę. Zatem w ślad za większym popytem na złom powinien nastąpić rozwój stosowania technologii uprzydatniania złomu. W artykule przedstawiono problemy związane z gospodarką złomem w Polsce. Uporządkowano źródła i rodzaje złomów oraz wskazano sposoby zbierania złomów metali. Przedstawiono także technologie uprzydatniania złomów metali, obejmujące wszystkie czynności zmierzające do przygotowania złomów pod względem cech chemicznych i fizycznych, z punktu widzenia ich wykorzystania, jako złomów wsadowych, nadających się do przetopu w hutach. Dokonano prezentacji różnych technologii ich wzbogacania oraz zaproponowano przykładowe rozwiązania schematów rozdziału złomów. Rozszerzenie dotychczasowej zbiórki i recyklingu złomów metali o "głębokie" ich wzbogacanie może przyczynić się nie tylko do pozyskiwania lepiej wyselekcjonowanych surowców wtórnych dla hut, ale również do ochrony środowiska.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953