Deposition of wastes from Bełchatów Power Plant in connection with overburden dumping and management of final excavation in Bełchatów Lignite Mine
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(4):47–55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Bełchatów Power Planr of the current capacity of 4420 MW is the biggest heat and power plant in the world. It uses nearly 40 mln tonnes of lignite per year. Burning of such a huge amount of lignite causes the problem with over 4 mln tonnes a year of wastes from furnaces. These are fly ashes and slugs that should be managed safely for environment. In the first years of the power plant operation the power plant wastes were deposited using a hydraulic method at a special dumping area. The method required big forest areas and was harmful for environment due to dusting and pollution of earth waters. So, when Bełchatów Mine applied internal dumping system, a part of fly ashes from power plants has been dumped internally in the mine excavation in the form of specific proportion mixture of the ashes and overburden. Nevertheless, the method can be applied for a long time, especially in the lower parts of the dumping area, because of the danger of water contamination in the water reservoir that is planned in a final management of the open cast. In the nearest future it is planned to stop dumping the ashes and slugs at the special dumping area of power plant. All the wastes will be deposited at the internal dumping areas of coal mine and in the final open cast of Bełchatów Mine - where the huge reservoir is to be arranged. Three methods of ashes deposition are considered, namely: in the form of mixture of ashes and overburden, using a hydraulic technology in scaled reservoirs and in the form of emulsified ash that solidifies after deposition.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Składowanie odpadów z Elektrowni Bełchatów w powiązaniu ze zwałowaniem nadkładu i zagospodarowaniem wyrobiska końcowego Kopalni Bełchatów
węgiel brunatny, zwałowanie nadkładu, zagospodarowanie wyrobiska końcowego
Elektrownia Bełchatów o aktualnej mocy 4420 MW jest największą elektrownią cieplną na świecie zużywającą blisko 40 mln Mg węgla brunatnego rocznie. Zużycie tak znacznych ilości węgla powoduje powstawanie rocznie ponad 4 mln Mg odpadów paleniskowych, czyli popiołów i zużli wymagających odpowiedniego bezpiecznego dla środowiska składowania. W pierwszym okresie działalności Elektrowni składowanie odpadów elektrownianych odbyło się metodą hydrauliczną na specjalnym składowisku elektrownianym. Rozwiązanie to nie było jednak zadowalające z uwagi na konieczność przejmowania na ten cel znacznych terenów leśnych, a także na niekorzystny wpływ na środowisko naturalne (pylenie, zanieczyszczenie wód gruntowych). Z tych powodów po przejściu na zwałowanie wewnętrzne w Kopalni Bełchatów część popiołów składuje się tam w formie mieszaniny nadkładowo popiołowej w odpowiedniej proporcji. Tej metody nie można jednak przez dłuższy czas stosować, zwłaszcza w niższych piętrach zwałowiska, ze względu na niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód w zbiorniku wodnym projektowanym w wyrobisku końcowym. W najbliższym czasie przewiduje się całkowite zakończenie składowania popiołów na osobnym składowisku elektrowni i całość popiołów składować się będzie w obrębie zwałowiska wewnętrznego oraz wyrobiska końcowego odkrywki Bełchatów, w którym ma powstać olbrzymi zbiornik wodny. Rozważa się trzy metody składowania popiołów, a mianowicie: w formie mieszaniny nadkładowo-popiołowej, w technologii hydraulicznej w uszczelnionych zbiornikach oraz w formie emulgatu popiołowego zeskalającego się po składowaniu. Ostateczny wybór sposobów składowania nastąpi po zakończeniu badań związanych z określeniem wpływu składowanych różnymi sposobami popiołów na środowisko a zwłaszcza na zanieczyszczenie wód w górotworze oraz w projektowanym zbiorniku wodnym.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953