Quality of coal from exploited seams in LW "Bogdanka" S.A. (Lublin Coal Basin)
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2012;28(4):137–149
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The quality of coal has been analyzed basing on the data from geological exploration and chemical - geological analyses of coal carried out on the samples obtained from the boreholes and mining pits. The operated coal seams indexed as 382 and 385/2 reveals the changeable morphology due to the thickness of carbon shoals andstent intergrowths. The other parameters, such as the ash content or the calorific value are strongly linked with the non-coal rock interlayers, which presence causes the decrease in the calorific value and increase in the amount of after-burning ash. These parameters are less dependable on the sedimentation environment of the coal formation material. The content of total sulfur in the analyzed seams does not show any link with the values of the parameters analyzed before. The total sulfur is made up from sulphide gathered in coal and sulphates deriving from the decomposition of plants and supplied by deposit waters in different phases of coal seam formation. The obtained results could be useful in the reconnaissance of the prospective seams lying below the currently exploited ones (e.g. 389) and the seams in the neighboring areas.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jakość węgla eksploatowanych pokładów w LW "Bogdanka" S.A. (Lubelskie Zagłębie Węglowe)
Lubelskie Zagłębie Węglowe, karbon, jakość węgla
Jakość węgla została przeanalizowana na podstawie danych z rozpoznania geologicznego i analiz chemiczno-technologicznych węgla wykonanych na próbach pobranych z otworów wiertniczych oraz wyrobisk górniczych. Eksploatowane pokłady węgla o indeksach 382 i 385/2 wykazują zmienną morfologię ze względu na grubość ławic węglowych oraz występujące w nich przerosty płonne. Węgiel z pokładu 382 posiada następujące parametry: popielność (Ad) - 10,02-38,47 średnio 21,71%, wartość opałowa (Qir) - 18 326-28 089 kJ/kg średnio 23 826 kJ/kg, zawartość siarki całkowitej (Str) - 0,82-2,16% średnio 1,27%, typy węgla - 31.2, 32.1, 32.2, 33. Węgiel z pokładu 385/2 posiada następujące parametry: popielność (Ad)- 6,36-32,32 średnio 18,99%, wartość opałowa (Qir) - 19 881-30 135 kJ/kg średnio 24 661 kJ/kg, zawartość siarki całkowitej (Str) - 0,58-1,83% średnio 0,99%, typy węgla - 32.1, 32.2, 33, 34.1, 34.2. Parametry takie jak popielność czy wartość opałowa są silnie skorelowane z występującymi w pokładzie przerostami skał niewęglowych, których obecność w węglu powoduje obniżenie wartości opałowej i wzrost ilości popiołu po spaleniu węgla. W mniejszym stopniu te parametry będą zależne od środowiska sedymentacji materiału węglotwórczego. Zawartość siarki całkowitej w analizowanych pokładach nie wykazuje związku z wartościami wcześniej analizowanych parametrów. Siarka całkowita stanowi sumę nagromadzonych w węglu siarczków i siarczanów pochodzących z rozkładu materii roślinnej oraz dostarczonych przez wody złożowe na różnych etapach tworzenia się pokładów węgla. Uzyskane wyniki i wnioski dotyczące zmienności parametrów obecnie eksploatowanych pokładów węgla mogą być przydatne przy rozpoznaniu planowanych do eksploatacji niżej leżących pokładów np. 389, 391 lub pokładów w obszarach sąsiednich.
 
REFERENCES (7)
1.
Bielowicz B., 2010 - New technological classification of lignite as a basis for balanced energy management. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 26, z. 2, s. 25-39.
 
2.
Kotas A., Buła Z. (red.), Gądek S., Kwarciński J., Malicki R., 1983 - Atlas Geologiczny Górnośląskiego Zagłębia Węglowego; część II - Mapy jakości węgla. Wyd. Geol. Warszawa.
 
3.
Kulczycki Z., Sowa A., 2008 - Struktura i zagospodarowanie zasobów węgla kamiennego w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 4/4, s. 219-234.
 
4.
Porzycki J., Zdanowski A., 1988 - Jakość węgla [W:] Dembowski Z., Porzycki J., (red.) - Karbon Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Prace Instytutu Geologicznego CXXII, Warszawa, s. 184-92.
 
5.
Zdanowski A., 2010 - Zróżnicowanie jakości węgla w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Mat. XXXIII Symp. nt. Geologia formacji węglonośnych Polski. Wyd. AGH, Kraków, s. 101-103.
 
6.
Zdanowski A. (red.), 1999 - Atlas geologiczny Lubelskiego Zagłębia Węglowego. MOŚZNiL i PIG Warszawa.
 
7.
Zdanowski A., Shulga V. F., 2008 - Złoża węgla kamiennego w strefie przygranicznej Polski i Ukrainy. Materiały I Polskiego Kongresu Geologicznego. PTG Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953