The impact of environmental charges influenced by coal quality on electricity production costs
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2011;27(1):115–127
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The structure of electricity production in Poland has not changed dramatically recently. Approximately 93% of electricity is currently produced from coal and lignite. Environmental charges have a significantly impact on costs of production. This paper analyses the impact of environmental charges influenced by coal quality on the production cost of power generation. A simulation of the impact of coal quality (Q, A, S) on the environmental charges was carried out. The study was extended by the analysis based on improved relationship between coal quality and emission charges. The calculations included also charges related to the NOx, CO and CO2. The results are presented per 1 ton of coal burned and per 1 MWh of electricity produced.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ opłat środowiskowych wynikających z parametrów jakościowych węgla na koszty produkcji energii elektrycznej
opłaty środowiskowe, parametry jakościowe węgla, wartość opałowa, zawartość popiołu
Struktura wytwarzania energii elektrycznej w ostatnich latach nie uległa zasadniczym zmianom. 93% energii jest obecnie produkowane z węgla kamiennego i brunatnego. Istotny wpływ na koszty wytwarzania mają opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska. W artykule przedstawiono problem wpływu opłat środowiskowych wynikających z parametrów jakościowych węgla na koszty produkcji energii w energetyce zawodowej. Przedstawiono badania symulacyjne wpływu trzech parametrów jakościowych (Q, A, S) na koszty opłat środowiskowych. Większe możliwości symulacji obliczeń uzyskano dzięki opracowanym wzorom zależności między parametrami jakościowymi węgla. W obliczeniach uwzględniono także opłaty związane z NOx, CO, CO2. Odpowiednie wyliczenia pokazano zarówno w przeliczeniu na 1 tonę spalanego węgla, jak i na 1 MWh wyprodukowanej energii.
 
REFERENCES (15)
1.
Blaschke W., 2009 - Przeróbka węgla kamiennego - wzbogacanie grawitacyjne. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 233 s.
 
2.
Grudziński Z., 1999 - System cen dla węgla brunatnego - propozycje rozwiązań branżowych i indywidualnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 15, z. 2. s. 37-55.
 
3.
Grudziński Z., 2010 - Konkurencyjność wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 157-171.
 
4.
Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F., 2000 - Elektrownie. WNT, wyd. czwarte poprawione, s. 634.
 
5.
Ligęza J., 1995 - W kierunku rynku węgla. Wpływ jakości węgla na parametry elektrowni. Materiały IX Konferencji z cyklu: "Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej" pt. "Modernizacja elektrowni i elektrociepłowni a budowa zakładów przeróbki miałów węgla energetycznego". Zakopane, 9-11 października 1995. Sympozja i Konferencje Nr 17. Wyd. CPPGSMiE PAN, Kraków, ss. 151-160.
 
6.
Lorenz U., 1999 - Metoda oceny wartości węgla kamiennego energetycznego uwzględniająca skutki jego spalania dla środowiska przyrodniczego. Studia, Rozprawy, Monografie nr 64.Wyd. IGSMiE PAN. Kraków, s. 84.
 
7.
Lorenz U., Grudziński Z., 2000 - Pollutants emission from power idustry in Poland changes after the decade of economy transition. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 16, z. 4. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków, s. 37-44.
 
8.
Lorenz U., Grudziński Z., 2006 - Badanie zmian kosztów paliwowych produkcji energii elektrycznej. [W:] Badania kosztów pozyskania węgla kamiennego i brunatnego w celu określenia optymalnej struktury paliwowej produkcji energii elektrycznej pod redakcją L. Gawlik. Wyd. IGSMiE PAN, s. 92-109.
 
9.
Praca zbiorowa pod red. Grudziński Z., Lorenz U. (autorzy: Grudziński Z., Lorenz U., Blaschke S., Ozga-Blaschke U.), 2008 - Opracowanie metodyki tworzenia systemu cen węgla brunatnego.Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 255.
 
10.
Radović U., 1997 - Zanieczyszczenia atmosfery. Źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń. Wyd. Centrum Informatyki Energetyki. Warszawa, 162 s.
 
11.
Sobota J., 1994 -Wpływ jakości węgla kamiennego na cieplne parametry pracy oraz zużycie elementów kotłów energetycznych. Materiały VIII Konferencji z cyklu: "Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej". Sympozja i Konferencje Nr 15. Wyd. CPPGSMiE PAN, Kraków, s. 157-168.
 
12.
ARE - Emitor - Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych (wcześniej CIE), rocznik z lat 1990-2010.
 
13.
ARE - Informacja statystyczna o energii elektrycznej. Biuletyny miesięczne z lat 2009-2010.
 
14.
ARE - Statystyka elektroenergetyki polskiej (rocznik), numery z lat 2009-2010.
 
15.
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2007 - do raportowania w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emsji za rok 2010 - Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953