Reviev of drillstem tests results of the mesozoic aquifers on the Polish Lowland
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2010;26(3):67–84
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper discusses technical and technological aspects of drill up and formation tester completion of selected Mesozoic aquifers on the Polish Lowland in the 20th century. The findings on the rate changes of formation water flow depending on the initial depression factor and the probability of attaining the flow of formation water basing on the quotient of pressure repression and depression in a well were described. The linear regression equations of reservoir pressure changes depending on the depth of tested Mesozoic aquifers in selected drillings areas were appointed with use of statistical analysis. The arithmetic mean values of reservoir parameters were determined including: the permeability of reservoir rocks and the coefficient of formation water production.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przegląd wyników badań rurowymi próbnikami złoża mezozoicznych poziomów wodonośnych Niżu Polskiego
Niż Polski, mezozoik, poziomy wodonośne, rurowy próbnik złoża, parametry złożowe, analiza statystyczna
W artykule omówiono warunki techniczne i technologiczne dowiercania i opróbowania wybranych mezozoicznych poziomów wodonośnych rurowymi próbnikami złoża (RPZ) na Niżu Polskim w XX wieku. Przedstawiono wyniki badań zmian wydatku przypływu wody złożowej w zależności od wielkości współczynnika początkowej depresji oraz prawdopodobieństwo uzyskania przypływu wody złożowej w zależności od ilorazu represji i depresji ciśnienia w otworze wiertniczym. Metodami analizy statystycznej wyznaczono równania regresji liniowej zmian ciśnienia złożowego w zależności od głębokości zalegania badanych poziomów wodonośnych mezozoiku w wybranych obszarach wierceń. Określono średnie arytmetyczne wartości parametrów złożowych tych poziomów, takich jak: współczynnik przepuszczalności skał zbiornikowych i wskaźnik wydobycia wody złożowej.
 
REFERENCES (12)
1.
Draper N.R., Smith H., 1973 - Analiza regresji stosowana. PWN, Warszawa.
 
2.
Dubiel S., 1985 - Własności zbiornikowe skał mezozoiku Niżu Polskiego na podstawie pomiarów rurowym próbnikiem złoża. Kwartalnik Górnictwo z. 1.
 
3.
Dubiel S., 1986 - Analiza jednoznaczności wyników badań rurowym próbnikiem złoża poziomów perspektywicznych na Niżu Polskim. Materiały konferencyjne ZPNiG w Pile.
 
4.
Dubiel S., Chrząszcz W., 1984 - Zasady doboru optymalnych parametrów technologii opróbowania poziomów mezozoicznych na Niżu Polskim. Technika Poszukiwań Geologicznych, Nr 4.
 
5.
Dubiel S., Chrząszcz W., Rzyczniak M., 2001 - Problemy dowiercania warstw perspektywicznych w otworach naftowych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, s. 150.
 
6.
Dubiel S., Chrząszcz W., Rzyczniak M, 2003 - Problemy opróbowania warstw perspektywicznych rurowymi próbnikami złoża. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 
7.
Dubiel S., Uliasz-Misiak B., 1999 - Schemat analizy i interpretacji wyników opróbowań warstw wodonośnych. Zeszyty naukowe AGH Wiertnictwo, Nafta, Gaz, Rocznik 15, Kraków.
 
8.
Szostak L., Chrząszcz W., Dubiel S. i in., 1983 - Ocena technologii i interpretacji wyników opróbowań poziomów skał zbiornikowych mezozoiku na Niżu Polskim w celu oceny ich perspektywności. Arch. IWN AGH, Kraków (praca niepubl.).
 
9.
Szostak L., Gancarz R., Dubiel S., 1978 - Dowiercanie i opróbowanie poziomów wodonośnych przy prawym obiegu płuczki. Materiały z konferencji naukowo-technicznej Kombinatu Geologicznego "Północ" nt. "Rozpoznanie wód podziemnych dla potrzeb gospodarki narodowej". Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
 
10.
Szostak L., Jegier J., Chrząszcz W., Dubiel S., 1984 - Analiza zmiany ciśnień w otworze w czasie przewiercania i opróbowania poziomów skał zbiornikowych mezozoiku. Technika Poszukiwań Geologicznych nr 3.
 
11.
Uliasz-Misiak B., 1999 - Technologia opróbowania poziomów wodonośnych rurowym próbnikiem złoża. Studia Rozprawy Monografie nr 68, s. 45.
 
12.
Uliasz-Misiak B., 2008 - Pojemność podziemnego składowania CO2 dla wybranych mezozoicznych poziomów wodonośnych oraz złóż węglowodorów w Polsce. Studia Rozprawy Monografie nr 142, s. 114.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953