Safety and effectiveness of carbon dioxide storage in water-bearing horizons of the Upper Silesian Coal Basin region
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2011;27(3):141–149
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of investigations in the field of CO2 storage in water-bearing horizons in the area of the Upper Silesian Coal Basin were presented. It has been stated that the CO2 injection process will appear in the area of the storage site and beyond its boundaries. The determination of protective zones for underground CO2 storage and other structural elements, e.g. big tectonic zones, was proposed. These zones will constitute a safety buffer between the underground storage site and utilitarian undertakings conducted in its neighbourhood. In the work the proposal of CO2 injection intensification through controlled fracturing of formations of the future storage site was presented. This action should increase the CO2 injection effectiveness, especially in rock series characterised by average values of reservoir parameters.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bezpieczeństwo i efektywność składowania dwutlenku węgla w poziomach wodonośnych rejonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
składowisko CO2, strefa ochronna, efektywność zatłaczania CO2, szczelinowanie utworów, utwory zbiornikowe, składowiska w GZW
Przedstawiono wyniki badań w zakresie składowania CO2 w poziomach wodonośnych na obszarze GZW. Stwierdzono, że proces iniekcji CO2 zaznaczy się w obszarze składowiska oraz poza jego granicami. Zaproponowano wyznaczanie stref ochronnych dla podziemnego składowania CO2 i innych elementów strukturalnych, np. dużych stref tektonicznych. Strefy te będą stanowiły bufor bezpieczeństwa między podziemnym składowiskiem i przedsięwzięciami utylitarnymi prowadzonymi w jego sąsiedztwie. W pracy przedstawiono propozycję intensyfikacji zatłaczania CO2 poprzez kontrolowane szczelinowanie utworów przyszłego składowiska. Zabieg powinien zwiększyć efektywność zatłaczania CO2 zwłaszcza w seriach skalnych cechujących się przeciętnymi wartościami parametrów zbiornikowych.
 
REFERENCES (14)
1.
Bachu S., Gunter W. D., Perkins E. H., 1994 - Aquifer disposal of CO2, hydrodynamic and mineral trapping. Energ. Conv. and Manag., 35 (4).
 
2.
Chadwick A., Arts R., Bernstone C., May F., Thibeau S., Zweigl P., 2008 - Best practice for the storage of CO2 in saline aquifers. Keyworth, Nottingham, British Geological Survey.
 
3.
Dreszer K., Kolarz E., Popowicz J., Ściążko M.,Więcław-Solny I., Zapart I., Bartłomiej J., Solik-Heliasz E., Kobiela Z., Krzystolik P., Kubica J., Skiba J., 2007 - Opracowanie koncepcji demonstracyjnej instalacji do usuwania, transportu i składowania dwutlenku węgla dla Vattenfall Warszawa. Dok. ICHPW-GIG-Biprokwas.
 
4.
Frolik A., 1998 - Ocena szczelności przeciwwodnych filarów bezpieczeństwa. Prace GIG. VII Konferencja na temat " Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym".
 
5.
Kumar A., Noh M. H., Sepehrnoori K., Bryant S. L., Lake L. W., 2005 - Simulating CO2 storage in deep saline aquifers. [In:] Carbon Dioxide Capture for Storage in Deep Geologic Formations - Results from the CO2 Capture Project. Elsevier, London, v.2.
 
6.
Nagy S., Siemek J., 2009 - Bezpieczne składowanie dwutlenku węgla w warstwach wodonośnych i złożach gazu ziemnego. Mat. II Konferencji Naukowo-Technicznej: Geologia, hydrogeologia i geofizyka w rozwiązywaniu problemów współczesnego górnictwa i energetyki. Kroczyce-Podlesice, 4-7 października 2009.
 
7.
Rogoż M., 1987 - Poradnik hydrogeologa w kopalni węgla kamiennego. Wyd. Ślask.
 
8.
Solik-Heliasz E., 2009 - Uwarunkowania geologiczne i górnicze podziemnego składowania CO2 w regionie górnośląskim. Mat. II Konf.: Geologia, hydrogeologia i geofizyka w rozwiązywaniu problemów współczesnego górnictwa i energetyki. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko. Kwartalnik Nr 4/1.
 
9.
Solik-Heliasz E., 2010a - Opracowanie potencjalnej pojemności składowania CO2 w głęboko położonych formacjach solankowych w rejonie aglomeracji śląskiej. [W:] Studium bezpiecznego składowania dwutlenku węgla na przykładzie aglomeracji śląskiej. Red. J. Wachowicz. Wyd. GIG, Katowice.
 
10.
Solik-Heliasz E., 2010b - Possibilities of underground CO2 storage in the Upper Silesian region. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 26 (3).
 
11.
Stopa J., Zawisza L., Wojnarowski P., Rychlicki S., 2009 - Potencjalne możliwości geologicznej sekwestracji i składowania dwutlenku węgla w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 25 (1).
 
12.
Tarkowski R., 2008 - CO2 storage capacity of geological structures located within Polish Lowlands Mesozoic formations. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 24 (4/1).
 
13.
Torp T. A., Gale J., 2004 - Demonstrating storage of CO2 in geological reservoirs: The Sleipner and SACS projects. Energy, vol. 32, Issues 9-10.
 
14.
Uliasz-Misiak B., 2007 - Polish hydrocarbon deposits usable for underground CO2 storage. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 23 (4).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953