Some problems of domestic coal mining
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(4):55–65
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The process of closing permanently unprofitable coal mines started at the beginning of 90-ies. It may consist in closure of entire mines of its parts. Closure of mine usually takes a few years but the-plan of mine closure contains specifie timetable for each month. 15 coal mines will be closed of the total production capacity of 18,9 mln ton/year in the years 1998-2002. Additionally in those years in 10 partly closed coal mines reduction of 7,6 mln tons of production capacity is foreseen. The mine closure causes negative social impact. Social program of the mine is based upon the "Miner' s Social Welfare Package" which has been approved by the Government on June 30, 1998 as a part of the program "Reform of hard coal mining in Poland in the years 1998-2002". The Miner's Social Welfare Package contains both the welfare and the stimulation instruments. As a result of its implementation reductions of labour force in hard coal mining industry reached 36.1 thousand jobs in 1999. Costs of mines closure is very high and therefore the subsidies from the budget have to be granted. It is assumed that the process of coal mining industry restructuring will be financed from the budget subsidies till 2002, in the years 2003-2005 both from the state budget and own sources of mines gathered at the mines closure fund. After 2005 restructuring of mines will be financed exclusively from own financial sources of mines. The mine closures cause numerous technical and organizational problems that demand to be solved. These are: protection against water hazard in mines adjacent to the closed one, protection against fire hazard in mines under cIosure, protection of surface in mining districts against the migration of methane and carbon dioxide, necessity to relocate the employees from closed mines.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane problemy krajowego górnictwa węglowego
restrukturyzacja górnictwa, likwidacja kopalń, program socjalny
Proces likwidacji kopalń trwale nierentownych rozpoczął się na początku lat dziewięćdziesiątych. Likwidacja może być całkowita lub częściowa. Plan likwidacji jest z reguły programem wieloletnim, który wymaga szczegółowych rozwiązań w okresach miesięcznych. Na rysunku 1 przedstawiono schemat procesu likwidacji kopalń. Do roku 2002 nastąpi całkowita likwidacja 15 kopalń o łącznej produkcji węgla w latach 1998-2002 wynoszącej 18,9 mln ton. Ponadto w tym okresie nastąpi w 10 kopalniach częściowa likwidacja, która spowoduje łączny spadek produkcji węgla o 7,6 mln ton. Likwidacja kopalni prowadzi również do ujemnych skutków społecznych. Program socjalny likwidowanej kopalni jest ujęty w Górniczym Pakiecie Socjalnym, który został przyjęty przez rząd Polski 30 czerwca 1998 r. Górniczy Pakiet Socjalny zawiera instrumenty osłonowe i aktywizujące. W 1999 r. z górnictwa odeszło 36,1 tys. osób. Stan zatrudnienia w 1999 r. wynosił 173,6 tys. osób. Liczbę "odejść" osób z górnictwa w latach 1993-1999 zamieszczono w tabeli 2. Koszty likwidacji kopalń są bardzo wysokie, dlatego też niezbędne jest przyznanie środków finansowych z budżetu państwa. Zakłada się, że proces restrukturyzacji górnictwa do roku 2002 finansowany będzie ze środków budżetowych, natomiast od roku 2003 do 2005 finansowany będzie częściowo ze środków budżetowych oraz wspomagany środkami pochodzącymi z funduszu likwidacji kopalń, a po 2005 r. tylko z funduszu likwidacji kopalń. W tabeli 3 przedstawiono zapotrzebowanie na zewnętrzne środki finansowe dla wsparcia reformy górnictwa. Po zakończeniu likwidacji kopalń pozostaje szereg problemów techniczno-organizacyjnych, które muszą zostać rozwiązane. Do tych problemów zaliczyć należy: ochronę przed zagrożeniem wodnym kopalń sąsiadujących z kopalnią likwidowaną, zagrożenie pożarowe rejonów kopalń likwidowanych, ochrona powierzchni obszarów przed wypływem metanu i dwutlenku węgla, konieczność alokacji załóg z kopalń całkowicie likwidowanych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953