Floatability of coals as a function of surface activity of the alcohols
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(4):45–54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
It is a common practice in flotation to compare the action of various reagents on the basis of results of experiments carried out at several concentrations or amounts of reagents, identical for cach reagent used. The same concentrations do not mean, however, the same surface coverages or the same dispersion of gas bubbles in the flotation celI. In this paper, results of flotation of various coals were analysed as a function of coneentration and surface activity of aliphatic alcohols. Coal slimes from the Halemba, Rydultowy, and Pokój Mines were floated. The aIiphatic alcohols used as collecting/frothing agents were n-butanol and n-pentanol, and n-hexanol. It was found that the concentrate yields and ash content in tailings increase with the concentration of these alcohols. Also, at the same bulk concentrations, the longer the hydrocarbon chain of the alcohol molecule, the better the flotation results. The increase in floatability of coals with the length of the hydrocarbon chain in the alcohol molecule is associated with a simultaneous increase in surface activity ofthe homologous series of alcohols. When the processes are compared at the same surface activity (the same surface pressure), the concentrate yields are practically independent of the alcohol used. This shows that the action of aliphatic alcohols in flotation consisted mainly in enlarging the solution-gas interface, and their collecting properties in respect to coal slimes studied were very similar.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Flotowalność węgli w funkcji aktywności powierzchniowej stosowanych alkoholi
węgiel, flotacja, napięcie powierzchniowe, aktywność powierzchniowa, alkohole
W praktyce flotacyjnej porównuje się działanie różnych odczynników robiąc doświadczenia dla kilku jednakowych ilości lub ich stężeń molowych. Temu samemu stężeniu molowemu nie odpowiada to samo pokrycie powierzchni i ta sama dyspersja pęcherzyków gazu w komorze. W pracy przeprowadzono analizę wyników flotacji węgli w funkcji stężenia i aktywności powierzchniowej alkoholi alifatycznych. Flotowano muły węglowe pochodzące z trzech różnych kopalń: "Halemba"",Rydułtowy" i "Pokój". Stosowano alkohole alifatyczne: n-butanol, n-pentanol i n-heksanol jako odczynniki zbierająco-pianotwórcze. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem stężenia alkoholi rosną wychody koncentratów i zawartości popiołu w odpadach. Ponadto przy tym samym stężeniu objętościowym wyniki flotacji były tym lepsze, im dłuższy był łańcuch węglowodorowy w cząsteczce alkoholu. Wzrost flotowalności węgli wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowodorowego w cząsteczce alkoholu związany jest z zachodzącym w tym samym kierunku wzrostem aktywności powierzchniowej w szeregu homologicznym alkoholi. Jeżeli porównanie wykona się przy tej samej aktywności powierzchniowej (przy tym samym ciśnieniu powierzchniowym), to wychody koncentratów badanych węgli są praktycznie niezależne od rodzaju użytego alkoholu. Wynika stąd, że działanie alkoholi alifatycznych w procesie flotacji polega głównie na rozwinięciu powierzchni międzyfazowej gaz-ciecz, a ich własności zbierające względem węgla są bardzo zbliżone.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953