Sorption and diffusion investigations of gases on coals in the aspect of carbon dioxide sequestration and methane recovery
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(4):129–137
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the recent years, there can be observed an interest in the problems of CO2 sequestration. The idea is for coalbed methane, produced following the injection of the CO2 into deep coal seams. This problem is closely connected with the sorption investigations of the system: coal – CO2/CH4, the results of which may supply information essential for better recognition of the behaviour of gases in these processes. They are the bases for the description and modelling of processes in situ. In this work, the influence of the rank and hence also of the porous structure on the sorption properties and diffusion was studied by means of CO2 and CH4 sorption in two Polish coals.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sorpcja i dyfuzja gazów w węglach kamiennych w aspekcie sekwestracji ditlenku węgla i pozyskiwania metanu
porowatość węgla, sorpcja, dyfuzja, ditlenek węgla, metan
W ostatnich latach obserwuje się zainteresowanie problematyką sekwestracji CO2. Koncepcja podziemnego składowania CO2 w głębokich pokładach węgla kamiennego rozważana jest równocześnie z pozyskiwaniem metanu. Problematyka ta pozostaje w ścisłym związku z badaniami sorpcyjnymi w układzie: węgiel kamienny – CO2/CH4, których wyniki mogą dostarczyć informacji istotnych dla pełniejszego poznania zachowania się gazów w tych procesach. Badania te stanowią podstawę do opisu i modelowania procesów zachodzących in situ. W pracy przedstawiono wpływ stopnia metamorfizmu, a stąd także struktury porowatej węgli na właściwości sorpcyjne i dyfuzję CO2 i CH4 na dwóch węglach kamiennych z polskich kopalń.
 
REFERENCES (14)
1.
Bachu S., 2002 - Sequestration of CO2 geological Media in Response to Climate Change: Road Map for Site Selection Using the Transform of the Geological Space into the CO2 Phase Space. Energy Convers. Mgmt. 43, 87-102.
 
2.
Clarkson C.R., Bustin R.M., 1999 - The effect of pore structure and gas pressure upon transport properties of coal: a laboratory and modelling study: I. Isotherms and pore volume distributions. Fuel vol. 78, 1333-1344.
 
3.
Hower J.C., 2003 - Coal upgrading to reduce CO2 emissions. Int. J. of Coal Geology, Preprints Vol. 53, 241.
 
4.
Jestin L., 2007 - A contribution of the centralised energy sector to the preparation of the Polish long-term energy vision. Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 23, z. spec., 143-165.
 
5.
Karacan C.O., Mitchell G.D., 2003 - Behaviour and effect of different coal microlithotypes during gas transport for carbon dioxide sequestration into coal seams. Intern. J. of Coal Geology 53, 201-217.
 
6.
Marecka A., 1995 - Effect of Grain Size on Diffusion of Gases in Coal. Coal Science and Technology, Proc. of the 8th Intern. Conf. on Coal Science, Elsevier, Amsterdam, The Netherlands 24, 23-26.
 
7.
Marecka A., 2001 - Struktura węgli kamiennych w świetle badań sorpcyjnych. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T. 8, 1053-1057.
 
8.
Marecka A., 2005 - Praktyczne aspekty modelowania kinetyki sorpcji gazów w węglach kamiennych. Konferencja "Koksownictwo 2005" SITPH, Polanica Zdrój, 5-7 październik 2005.
 
9.
Marecka A., 2007 - Coal-CO2 system in the aspect of underground storage of carbon dioxide. Materiały 50 Jubileuszowego Zjazdu Naukowego PTChem, Toruń, 9-12 wrzesień, 2007, S5-CL-2 (oral presentation).
 
10.
Marzec A., 2001 - Dwutlenek węgla. Emisja do atmosfery - wydzielanie z gazów spalinowych - deponowanie w biosferze, podziemnych zbiornikach i w oceanach. Karbo 4, 116-119.
 
11.
Mokrzycki E., Uliasz -Bocheńczyk A., 2003 - Alternative fuels for the cement industry. Applied Energy Vol. 74, 95-100.
 
12.
Mokrzycki E., 2004 - Paliwa i energia w UE i w Polsce w pierwszym ćwierćwieczu XXI wieku. Paliwa i Energia XXI wieku, Wydawnictwa AGH, Kraków 2004, 71-175.
 
13.
Tarkowski R., Uliasz -Misiak B., 2003 - Możliwości podziemnego składowania CO2 w Polsce w głębokich strukturach geologicznych. Przegląd Górniczy Vol. 51, 402-408.
 
14.
Youbert J.L., Grein C.T., Bienstock D., 1973 - Effect of moisture on the methane capacity of american coals. Fuel vol. 53, 86-191.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953