Tailings from sand and gravel processing plants as the potential source of gold
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(4):133-147
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Tailings produced during the manufacture of aggregates in the Rakowice sand and gravel plant (Middle Bóbr River valley, SW Poland) were characterized in the paper. A 3.0 inches laboratory Knelson concentrator was used to evaluate the recovery of free gold from tailings collected from the sand and gravel processing plant. Gravity recoverable gold (GRG) was determined using the difference between the gold content in the Knelson feed and the tails. Analysis of several samples collected from different types of tailings revealed the average content of 0.27 ppm of gold and recoveries of gold between 85–98% in the concentrates. The sand and gravel deposits are thus potential sources of gold and other economic heavy minerals, mainly of ilmenite and titanomagnetite, as well as small amounts of zircon, monazite and rutile. The annual deposition of about 6 kg of Au and 1000 Mg of other heavy minerals in the tailing pond during the last 5 years of the Rakowice Mine operation has been assessed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Odpady z przeróbki piasków i żwirów jako potencjalne źródło złota
żwirownia, odpady mineralne, koncentrator Knelsona, minerały ciężkie, złoto okruchowe
Górnictwo surowców okruchowych zlokalizowane w Sudetach wytwarza znaczne ilości odpadów mineralnych (piasków i mułków) deponowanych w wyeksploatowanej części złoża, a powstających najczęściej po operacji klasyfikacji ziarnowej urobku. W procesie przesiewania i przemywania powyższe odpady są wzbogacane w złoto i inne minerały ciężkie, które w złożu występują zazwyczaj w ilościach śladowych. W artykule, na przykładzie drobnoziarnistych odpadów z płukania żwirów i piasków w żwirowni Rakowice koło Lwówka Śląskiego na Dolnym Śląsku, przedstawiono możliwości ich wykorzystania jako źródło minerałów ciężkich i złota. Odpady z płukania kruszyw poddano wzbogacaniu grawitacyjnemu za pomocą koncentratora Knelsona wydzielając koncentrat minerałów ciężkich ze złotem. Wzbogacanie grawitacyjne próbek tych odpadów wykazało, że możliwe jest otrzymywanie koncentratów zawierających średnio 27 g/t Au z uzyskami złota w zależności od typu osadów rzędu 85-98%. Do koncentratów tych przechodzą także minerały tytanu, cyrkonu i metali ziem rzadkich. Według szacunku autora w odpadach żwirowni Rakowice deponuje się rocznie około 6 kg złota oraz 1000 Mg minerałów ciężkich możliwych do pozyskania w postaci takiego koncentratu.
 
REFERENCES (42)
1.
Badura J., Przybylski B., 2000 - Morphologic and age correlation of terraces of main rivers in the Lower Silesia (in Polish with English summary). Wydawnictwa Instytutu Geologicznego, Warszawa, 55p.
 
2.
Buksiński S., Cegła J., 1979 - Kruszywa naturalne. In: Surowce mineralne Dolnego Śląska (ed. K. Dziedzic et al.), pp. 411-422. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 
3.
Burt R., 1999 - The role of gravity concentration in modern processing plants. Minerals Engineering, vol.12, no.11, pp. 1291-1300.
 
4.
Boyle W.R., 1987 - Gold: the history and genesis of deposits. Van Nostrad Reinhold Publication, New York, 675 pp.
 
5.
Coulter T., Subasinghe G.K.N., 2005 - A mechanistic approach to modelling Knelson concentrators. Minerals Engineering, vol. 18, no. 1, pp. 9-17.
 
6.
Domaszewska T., 1965 - Występowanie i eksploatacja złota na Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, vol. 13, no. 4, pp. 180-184.
 
7.
Grocholski A., 1956 - Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów 1:25 000, ark. Kraszowice. Wydawnictwo Instytutu Geologicznego, Warszawa.
 
8.
Feather C.E., Koen G.M., 1973 - The significance of the mineralogical and surface characteristics of gold grains in the recovery process. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, vol. 73, pp. 223-234.
 
9.
Gerlach R.W., Dobb D.E., Gregory A., Raab G.A., Nocerino J.M., 2002 - Gy sampling theory in environmental studies. Journal of Chemometrics, vol. 16, pp. 321-328.
 
10.
Grocholski A., Milewicz J., 1958 - Morfologia i rozwój doliny Bobru między Lwówkiem a Bolesławcem. Biuletyn Instytutu Geologicznego, vol. 129, pp. 111-145.
 
11.
Grodzicki A., 1972 - Petrologia i mineralogia piasków złotonośnych Dolnego Śląska. Geologia Sudetica, vol. 6, pp. 233-288.
 
12.
Grodzicki A., 1977 - Rozsypiskowe koncentracje minerałów ciężkich występujących na Dolnym Śląsku. Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 378, Prace Geologiczno-Mineralogiczne, vol. 6, pp. 157-182.
 
13.
Jęczmyk M., Wojciechowski A., 1994 - Zasoby złota i minerałów ciężkich w odpadach poeksploatacyjnych kopalń kruszywa naturalnego w Polsce. Przegląd Geologiczny, vol. 42, no.10, pp. 819-827.
 
14.
Kaźmierczyk J., 1974 - Sprawozdanie z badań nad górnictwem złota koło Złotoryi w 1973 roku. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, vol. 16, pp. 72-80.
 
15.
Kaźmierczyk J., 1976 - Wyniki badań wykopaliskowych na terenie zagłębia złota koło Lwówka Śląskiego. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, vol. 18, pp. 78-81.
 
16.
Kaźmierczyk J., Grodzicki A., 1976 - Górnictwo złota koło Złotoryi na Dolnym Śląsku w XI-XIV w. w świetle badań archeologicznych. Acta Universtitatis Wratislaviensis, no. 253. Studia Archeologiczne, vol. 7, pp. 205-248.
 
17.
Laplante A.R., Shu Y., Marois J., 1996 - Experimental characterisation of a laboratory centrifugal separator. Canadian Metallurgical Quarterly, vol. 35, no.1, pp. 23-29.
 
18.
Łuszczkiewicz A., 1990 - Minerały ciężkie w żwirach i piaskach eksploatowanych na Dolnym Śląsku. Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, vol. 23, pp. 27-39.
 
19.
Łuszczkiewicz A., 2000 - Occurrence of heavy minerals in sand and gravel mined from the Rakowice deposit near Lwówek Śląski, SW Poland (in Polish with English summary). Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 87. Studia i Materiały, vol. 28, pp. 27-38.
 
20.
Łuszczkiewicz A. 2002 - Poznawcze i technologiczne aspekty występowania minerałów ciężkich w surowcach okruchowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
21.
Łuszczkiewicz A., 2005 - Tailings from sand and gravel operations as a source of valuable heavy minerals (in Polish with English summary), pp. 1-15. Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Ustronie Morskie.
 
22.
Łuszczkiewicz A., Muszer A., 1999 -Gold from Rakowice placer deposit near Lwówek Slaski, SWPoland (in Polish with English summary). Physicochemical Problems of Mineral Processing, vol. 33, pp. 99-106.
 
23.
Oberc J., 1972 - Sudety i obszary przyległe. Budowa Geologiczna Polski T. 4, Tektonika część 2.Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa..
 
24.
Quiring H., 1948 - Geschichte des Goldes, pp. 154-166. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart.
 
25.
Radis U., 1989 - Sprawozdanie z inwentaryzacji reliktów górnictwa złota w rejonie Bolesławca w 1986 roku. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, vol. 29, pp. 104-108.
 
26.
Rutkowski E., Wojciechowski A., 1988 - Wstępne wyniki badań nad złotonośnością dorzecza Oldzy i środkowego Pobobrza. Przegląd Geologiczny, vol. 7, pp. 421-422.
 
27.
Shilo N.A., 2002 - Teaching on placer deposits: the placer forming ore associations and generation theory, 2nd ed., 576 p. Dalnauka Publication, Vladivostok [in Russian].
 
28.
Silva M., 1986 - Placer gold recovery methods. Special publication no. 87. California Department of Conservation, Division of Mines and Geology, 31 p.
 
29.
Speczik S., Wierchowiec J., 1991 - Evolution of placer gold occurences in the vicinity of Lwówek Śląski, SW of Poland. In: Source, transport and deposition of metals (eds. M. Pagel and J. L. Leroy), pp. 709-713. Balkema Publishers, Rotterdam.
 
30.
Teisseyre H., Smulikowski K., Oberc J., 1957 - Geologia regionalna Polski, vol. 3, cz. 1. Kraków.
 
31.
Turner J.F., 1991 - Gravity concentration, past, present and future. Minerals Engineering, vol. 4, no. 3-4, pp. 213-223.
 
32.
Viladevall M. , Pacheco J.A., Cadena J.L., 2006 - Sand and gravel plants as potential sources of gold production in the European Union. Applied Earth Science (Trans. Inst. Min. Metall. B), vol. 115, no. 3, pp. 94-101.
 
33.
Walsh D., Kelly E.G., 1993 - Technical note nominal diameters of gold particles.Minerals Engineering, vol. 6, no. 2, pp. 193-198.
 
34.
Wang W., Poling G.W., 1983 - Methods for recovering fine placer gold. Canadian Mining and Metallurgical Bulletin, vol. 76, no. 860: 47-56.
 
35.
Wierchowiec J., 2002 - Morphology and chemistry of placer gold grains - indicators of the origin of the placers: an example from the East Sudetic Foreland, Poland. Acta Geologica Polonica, vol. 52, no. 4, pp. 563-576.
 
36.
Wierchowiec J., 2007 - Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland. Acta Geologica Polonica, vol. 57, no. 4, pp. 523-537.
 
37.
Woodcock F., Laplante A.R., 1993 - A Laboratory method for determining the amount of gravity recoverable gold, pp. 151-155. Randol Gold Forum, Beaver Creek.
 
38.
Wojciechowski A., 1989a - Dokumentacja zasobów złota i innych minerałów użytecznych pola górniczego kopalni "Rakowice". Centralne Archiwum Geologiczne PIG, Warszawa, nr arch. 512/91.
 
39.
Wojciechowski A., 1989b - Zbadanie możliwości pozyskiwania złota w procesie eksploatacji kruszywa naturalnego w kopalni "Rakowice". Centralne Archiwum Geologiczne PIG, Warszawa, nr arch. 498/91.
 
40.
Wojciechowski A., 1993 - Okruchowe złoża złota w dorzeczu środkowego Bobru. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, vol. 49, no. 1, pp. 13-14.
 
41.
Wojciechowski A., 1994a - Okruchowe złoża złota na północnym przedpolu Gór Kaczawskich - stan obecny i perspektywy. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, vol. 50, no. 2, pp. 16-18.
 
42.
Wojciechowski A., 1994b - Recognizing and making evidence of gold reserves in arsenic sludges and mining wastes from natural aggregate mines (in Polish with English summary). Górnictwo Odkrywkowe, vol. 36, no. 6, pp. 99-111.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top