The assessment of environmental risk on the areas degraded by the landfills
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(4):67–74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The amount of knowledge and tools to make the environmental risk assessment of old landfills and polluted industrial areas has already been very large. The tools of such activities applied in the United States and Great Britain can be found on the internet websites www.nap.edu and some publications on the website of the U.S. Environmental Protection Agency (www.epa.gov) are available free of charge. The selection of the applied algorithms, parameters and scale of grades depends on the available data or the possibilities of obtaining them, which is practically impossible for most landfills in Poland. To estimate the risk and classify the objects requiring repairing measures, a mathematical formula has been created for Poland. To define the nuisance made by landfills for the environment two parameters were introduced: —parameter of waste accumulation UN, defined as the ratio of the synthetic environmental risk index (R) to the amount of deposited wastes, —parameter of the neutralization of wastes UU, defined as the ratio of the synthetic environmental risk index (R) to the number of residents sending wastes to the landfill.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Szacowanie ryzyka ekologicznego na terenach zdegradowanych przez składowiska odpadów
unieszkodliwianie odpadów, składowisko odpadów, oddziaływanie składowisk, model matematyczny, ocena ryzyka ekologicznego
W przededniu wejścia do Unii Europejskiej Polska stanęła przed koniecznością dostosowania gospodarki odpadami do wymogów unijnych.Warunkiem koniecznym wprowadzenia niezbędnych zmian w funkcjonowaniu składowisk i ich dostosowania do standardów unijnych jest zebranie pełnych informacji o wszystkich istniejących składowiskach w Polsce, aby było możliwe podjęcie działań administracyjnych umożliwiających dostosowanie składowisk do nowych regulacji prawnych. Zasób wiedzy oraz narzędzi do sporządzania oceny ryzyka środowiskowego ze strony starych składowisk odpadów i zanieczyszczonych terenów przemysłowych jest już bardzo duży. Narzędzia do takiej działalności stosowane w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii można znaleźć na stronach internetowych www.nap.edu, a niektóre publikacje na stronie U.S. Enviromental Protection Agency (www.epa.gov) są możliwe do bezpłatnego pobrania. Problem starych składowisk pojawił się w Niemczech w latach siedemdziesiątych. Na ważniejszych składowiskach, unieszkodliwiano odpady bez odpowiedniego uwzględnienia racji ochrony środowiska, co doprowadziło do pierwszych badań naukowych dotyczących przede wszystkim przedostawania się substancji szkodliwych do wód gruntowych. Wybór stosowanych algorytmów, dobór parametrów i skali oceny zależy od dostępnych danych lub możliwości ich pozyskania, co w warunkach krajowych dla większości składowisk jest praktycznie niemożliwe. Dla szacowania ryzyka i klasyfikacji obiektów wymagających działań naprawczych, opracowana została dla warunków polskich formuła matematyczna. R = T . (Z + W + P) gdzie: R — syntetyczny wskaźnik zagrożenia ryzyka ekologicznego, T — wskaźnik uciążliwości źródła, Z — parametr ujmujący czas eksploatacji składowiska, W — parametr uwzględniający migrację zanieczyszczeń przez górotwór i wody podziemne, P — parametr uwzględniający migrację zanieczyszczeń przez wody powierzchniowe. W świetle zapisów „II Polityki ekologicznej państwa”uznano, że przy szacowaniu ryzyka ekologicznego dla składowisk odpadów, wskaźnik uciążliwości źródła T może być obiektywnie określony jako kwota wnoszonych przez podmioty gospodarcze opłat za korzystanie ze środowiska. T = w . op gdzie: w — ilość nagromadzonych odpadów, op — opłata za składowanie odpadów. Dla pozostałych parametrów zostały zaproponowane proste formuły matematyczne. W celu określania uciążliwości składowisk dla środowiska zostały wprowadzone dwa parametry: — parametr nagromadzenia odpadów UN, definiowany jako stosunek syntetycznego wskaźnika ekologicznego (R) do ilości zdeponowanych odpadów, — parametr unieszkodliwiania odpadów UU, definiowany jako stosunek syntetycznego wskaźnika ryzyka ekologicznego (R) do liczby mieszkańców obsługiwanych przez składowisko.
 
REFERENCES (7)
1.
Altlasten-Handuch, Teil I, II 1996. Tłumaczenie - Podręcznik badań starych składowisk. PIOŚ, Warszawa.
 
2.
Grzesik - Filus K., Kozakiewicz R., Mikołajczak J., 2003 - Ocena przeglądów ekologicznych składowisk odpadów w wybranych powiatach województwa małopolskiego. Inżynieria Środowiska Vol. 8 (1), AGH, Kraków.
 
3.
Kozakiewicz R., Mikołajczak J., 2003 - Założenia metodologiczne szacowania ryzyka ekologicznego na terenach zdegradowanych przez składowiska odpadów. Inżynieria Środowiska Vol. 8 (2), Kraków.
 
4.
Guidelines for Environmental Risk Assessment and Management - materials of Environment Agency UK, Risk Prioritisation Methodology for sites of potentially contaminated land.
 
5.
Ochrona środowiska 2002 - Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002.
 
6.
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami.: http://www.malopolskie.pl.
 
7.
Repelski A., 1998 - Doświadczenia z wdrażania systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ). Problemy Ocen Środowiskowych nr 2-3.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953