Can ecological charges be a solution for the environmental liabilities?
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(4):75-86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 2002 MMSD Report it was stated that “in a well-functioning market economy, the price paid for a mineral commodity—as for any other good or service—should reflect the fullmarginal costs of both production and use”. It could have lost some of actuality now, when most of raw mineral commodities prices is rising, but it can be still true for European producers, especially when new ecological charges are anticipated. Mining is one of most environmentally destructive activities, often producing high output of waste. The idea that mining companies have the responsibility to manage and pay for the rehabilitation of mine sites during and after production is now widely accepted. Usually a mine, together with the processing plant and the tailings and waste-rock facilities, will only be in operation for a few decades, but mine voids, tailings and waste-rock may remain long after termination of the mining activity. Therefore special attention needs to be given to the proper closure, rehabilitation and after-care of these facilities. Moreover, all operators from the extractive industry should secure sufficient financial means to ensure the eventual full reinstatement of the waste management facilities for which they are responsible. EU Environmental Policy promotes the green market economy, which include internalisation of environmental and social costs as well as subsidies reform to achieve environmental efficiency. The introduction of environmental charges cause an increase of the production cost and influence the company competitiveness. Therefore the level of any charges for any pollutant should be uniform within the EU. In this paper operating activity of mining companies is analysed, in the aspect of EU enlargement, valid and prepared legislation, environmental initiatives, but most of all — with the consideration of common market conditions determining production costs. The main emphasis is put on costs of waste management, especially for tailings, as for obligatory funds, taxes, fees and charges related to environmental protection (monitoring and post-closure, waste disposal, etc.). Comparisons of different economic instruments for environmental protection in chosen countries and total operating costs for waste management is also presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Czy opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska mogą być rozwiązaniem dla zobowiązań środowiskoywch?
przemysł górniczy, ochrona środowiska, zarządzanie odpadami, koszty operacyjne
W raporcie MMSD z roku 2002 stwierdzono, że „w dobrze funkcjonującej gospodarce rynkowej, cena płacona za surowce mineralne — podobnie jak za każde inne dobra i usługi — powinna odzwierciedlać pełny koszt produkcji i konsumpcji”. Stwierdzenie to nabrało nowego znaczenia w sytuacji, gdy ceny większości surowców rosną, ale nadal może nie być prawdziwe dla europejskich producentów, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów środowiskowych. Górnictwo jest jednym z najbardziej obciążających środowisko przemysłów, zwłaszcza w odniesieniu do ilości produkowanych odpadów. Obecnie szeroko akceptowany jest pogląd, że firmy górnicze powinny być odpowiedzialne za zarządzanie i rekultywację terenów górniczych. Ze względu na ogromny wpływ na środowisko terenów górniczych konieczne są właściwe procedury zamykania, rekultywacji i monitoringu tych terenów, a także właściwe zabezpieczenie środków finansowych na te działania. Polityka środowiskowa Unii Europejskiej promuje ekonomię rynkową przyjazną dla środowiska, która obejmuje internalizację kosztów zewnętrznych i społecznych. Wprowadzenie opłat za korzystanie ze środowiska może zwiększyć koszty produkcji i wpłynąć na konkurencyjność firm, dlatego poziom opłat powinien być jednolity w ramach UE. W niniejszym artykule przeanalizowano działalność operacyjną firm górniczych w kontekście poszerzenia UE, uwarunkowań prawnych, inicjatyw środowiskowych, lecz przede wszystkim ze względu na wspólne warunki rynkowe określające koszty produkcji. Główny nacisk położono na: koszty zarządzania odpadami, tworzone fundusze celowe, podatki i opłaty związane z ochroną środowiska. Zaprezentowano ponadto porównanie różnych instrumentów ekonomicznych związanych z ochroną środowiska w wybranych krajach oraz analizę całkowitych kosztów zarządzania odpadami.
 
REFERENCES (13)
1.
Andrews - Speed P., Rogers C.D., 1999 - Mining taxation issues for the future. Resources Policy 25.
 
2.
Ayres R. U., Ayres L. W., Rade I., 2003 - The Life Cycle of Copper, Its Co-Products and Byproducts. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers.
 
3.
European Commission, Directorate-General JRC, 2004-Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities.
 
4.
EU (European Union). 2001 - EU Strategy for Sustainable Development - Stakeholders' Views. Brussels: European Environmental Bureau, Friends of Nature International, Friends of the Earth Europe.
 
5.
Famielec J., 1999 - The Ecological Losses and Benefits in the National Economy (in Polish). PWN,Warsaw-Krakow.
 
6.
Góralczyk M., 2003 - Life Cycle Assessment - Implementation and its Financial Aspects in the Polish Mining Industry. [In:] Approaches to handling Environmental problems in the Mining and Metallurgical Regions, Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers.
 
7.
Góralczyk M., Kulczycka J., 2003 - LCNPV as a Tool for Evaluation of Environmental Investments in Industrial Projects. Conference proceedings Integrated Lifetime Engineering of Buildings and Civil Infrastructures. Kuopio.
 
8.
Górka K., Poskrobko B., Radecki W. 1998 - Environmental Protection-Social, Economic and Legal Problems (in Polish). PWE, Warsaw.
 
9.
Humphreys D., 2001 - Sustainable development: can the mining industry afford it? Resources Policy 27.
 
10.
Koneczny K., Kulczycka J., Góralczyk M., 2003 - Merging LCC into LCA - the example of Polish mining industry. Seminar on Life Cycle Engineering, Kopenhaga.
 
11.
Kulczycka J., KonecznyK., Kowalski Z., 2003 - Cost-benefit Analysis for the Assessment of Environmental Aspects of Mining Industry. [In:] Mineral Resources Management 19/2003. IGSMiE PAN, Krakow.
 
12.
Seppala J., 1999 - Decision Analysis as a Tool for Life Cycle Impact Assessment. Bayreuth: Eco-Informa Press.
 
13.
The report of the MMSD Project. 2002 - Breaking New Ground - Mining, Minerals and Sustainable Development. London-Sterling: Earthscan.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top