The basic problems of mineral resources valuation methodologies within the framework of System of Integrated Environmental and Economic Accounts
,
 
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland
 
2
AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland
 
3
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Krakow, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2015;31(4):5-20
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Growing awareness of limits set by exhaustibility of natural resources has led to a conclusion that only through their valuation in monetary terms one may assess a comprehensive economic impact of their use. Thus mineral resources have been included from the beginning to almost all studies regarding natural resources assessments. The first result, widely recognized by international community, of researches came in the 1993 – edition of the “Handbook of National Accounting: Integrated Environmental and Economic Accounting”. One of the key outcomes of these works was a conclusion that measuring value of mineral resources for mineral raw materials production, alongside with physical flows of these materials, environment related transactions and measuring impact of the economy on the environment, should make basic pillars of this newly designed system, later named as the System of Integrated Environmental and Economic Accounts (SEEA). As implementation of SEEA is still in a primary stage, many methodological issues remain unsolved. This article attempts to enumerate achievements made so far and indicate issues in need for further development. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Podstawowe problemy metodologii wyceny zasobów mineralnych w ramach Systemu Zintegrowanych Środowiskowych i Ekonomicznych Rachunków Narodowych
zasoby kopalin, wycena złóż kopalin, rachunkowość środowiskowa, rachunek narodowy
Rosnąca świadomość ograniczeń wynikających z faktu wyczerpywalności niektórych zasobów naturalnych spowodowała, że potrzeba monetarnej wyceny ich wartości jako sposobu odzwierciedlenia ekonomicznego wpływu ich użytkowania stała się bardzo istotna. Zasoby kopalin były od samego początku uwzględniane w prawie wszystkich studiach dotyczących wyceny zasobów naturalnych. Pierwszym, szeroko uznanym efektem tych prac było opublikowanie 1993 roku podręcznika „Handbook of National Accounting: Integrated Environmental and Economic Accounting”. Jednym z głównych rezultatów tych prac była konkluzja, że podstawowe znaczenie dla planowanego Systemu Zintegrowanych Środowiskowych i Ekonomicznych Rachunków Narodowych (skrót ang. SEEA) ma określenie wartości kopalin użytkowanych do produkcji surowców mineralnych, wraz z rejestracją ich przepływów fizycznych oraz związanych z tym transakcji, z uwzględnieniem wpływu związanej z tym działalności gospodarczej na środowisko. Wdrożenie SEEA znajduje się wciąż w fazie początkowej, a wiele problemów metodologicznych nie zostało rozwiązanych. Niniejszy artykuł dokonuje inwentaryzacji dotychczasowych osiągnięć oraz wskazuje kierunki dalszych niezbędnych prac w tym obszarze. [...]
 
REFERENCES (31)
1.
Ahmad et al. 1989 – Ahmad, Y., Serafy, S.E., Lutz, E. eds. 1989. Environmental Accounting for Sustainable Development. Washington D.C.: World Bank, 100 pp.
 
2.
BEA 2000 – Accounting for Subsoil Mineral Resources. From the February 2000 Survey Of Current Business. Washington D.C.: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce.
 
3.
Barnett, H.J. and Morse, Ch. 1963. Scarcity and Growth: The Economics of Natural Resource Availability. Baltimore: The John Hopkins Press, 288 pp.
 
4.
Bohdanowicz, K. 1927. Zasoby mineralnych surowców w Polsce i wynikające z zależności od nich zagadnienia narodowej gospodarki. Dąbrowa Górnicza: Druk. E. Mirek i s-ka. (in Polish).
 
5.
Broniewicz, E. ed. 2005. Environmental Protection Expenditure Account in Poland. Report on the Pilot Project. Warszawa-Białystok: Wyd. Ekonomia i Środowisko, 56 pp.
 
6.
Dasgupta, P. and Heal, G. 1974. The Optimal Depletion of Exhaustible Resources. The Review of Economic Studies 41, pp. 3–28.
 
7.
Fiedor, B. ed. 2002. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: C.H. Beck, 484 pp. (in Polish).
 
8.
Galos, K. 2013. Strategie surowcowe wybranych krajów Unii Europejskiej. Zesz. Nauk. IGSMiE PAN 85, pp. 29–45 (in Polish).
 
9.
Hotelling, H. 1931. The Economics of Exhaustible Resources. Journal of Political Economy 39, 2, pp. 137–175.
 
10.
Meadows et al. 1972 – Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J. and Behrens, W.W. 1972. The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind. New York: Universe Books, 210 pp.
 
11.
Nieć, M. 1991. Geologia kopalniana. Warszawa: Wyd. Geol., 504 pp. (in Polish).
 
12.
Nieć, M., 2010. Międzynarodowe klasyfikacje zasobów złóż kopalin. Górnictwo i Geoinżynieria. Kwartalnik AGH 34, 3, pp. 33–49 (in Polish).
 
13.
Nieć, M. and Radwanek-Bąk, B. 2009. Wykorzystanie złóż kopalin w Polsce a zagrożenia bezpieczeństwa surowcowego kraju. Przegląd Geologiczny 57, 7, pp. 591–599 (in Polish).
 
14.
Njowa et al. 2014 – Njowa, G., Clay, A.N. and Musingwini, C. 2014. A perspective on global harmonisation of major national mineral asset valuation codes. Resources Policy 39, pp. 1–14.
 
15.
Nordhaus, W.D. 1973. The Allocation of Energy Resources. Brookings Papers on Economic Activity 3, pp. 529–570.
 
16.
Pindyck, R.S. 1978. The optimal exploration and production of nonrenewable resources. Journal of Political Economy 86, pp. 841–61.
 
17.
Rietbergen-McCracken, J. and Abaza, H. eds. 2000. Environmental Valuation. A Worldwide Compendium of Case Studies. Abington: Earthscan, 256 pp.
 
18.
Ross, J. 2011. Petroleum resources definitions, classification, and categorization guidelines. [In:] Guidelines for Application of the Petroleum Resources Management System, pp. 7–22.
 
19.
Sinclair, A.J. and Blackwell, G.H. 2004. Applied Mineral Inventory Estimation. Cambridge: Cambridge University Press, 400 pp.
 
20.
Saługa, P. 2009. Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie. Studia, Rozprawy, Monografie nr 152. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, 278 pp. (in Polish).
 
21.
Saługa, P. 2011. Elastyczność decyzyjna w procesach wyceny projektów geologiczno-górniczych. Studia, Rozprawy, Monografie nr 167. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, 269 pp. (in Polish).
 
22.
Smakowski i in. 2014 – Smakowski, T., Galos, K. and Lewicka, E. eds. 2014. Minerals Yearbook of Poland 2013. Warszawa: Wyd. PIG-PIB , 567 pp.
 
23.
Sobczyk, E.J. and Saługa, P.W. 2013. Coal Resource Base in Poland from the Perspective of Using the JOR C Code. [In:] Proceedings of the 23rd World Mining Congress, CIM Journal, Canada.
 
24.
Szuflicki et al. 2014 – Szuflicki, M., Malon, A. and Tymiński, M. 2014. Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2013 r. Warszawa: Wyd. PIG-PIB , 466 pp. (in Polish).
 
25.
Szyszko et al. 2013 – Szyszko, J., Rylke, J., Jeżewski, P. and Dymitryszyn, I. 2013. Ocena i wycena zasobów przyrodniczych. Warszawa: Wyd. SGGW, 460 pp. (in Polish).
 
26.
Uberman, R. and Uberman, R., 2008. Podstawy wyceny wartości złóż kopalin. Teoria i praktyka. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, 151 pp. (in Polish).
 
27.
Uberman, R. 2014. Valuation of Mineral Resources in Selected Financial and Accounting Systems. Natural Resources 9/5, pp. 496–506.
 
28.
UN-EC 1993 – United Nations, European Commission, 1993. Handbook of national accounting: Integrated environmental and economic accounting, Interim version. United Nations: Studies in Methods, Series F, No. 61, New York.
 
29.
UN-EC 2003 – United Nations, European Commission, 2003 – Handbook of national accounting: Integrated environmental and economic accounting. International Monetary Fund, Organisation for Economic Cooperation and Development & The World Bank: Studies in Methods, Series F, No. 16, New York.
 
30.
UN-EC 2014 – United Nations, European Commission, 2014 – System of Environmental Economic Accounting. Central Framework., International Monetary Fund, Organisation for Economic Cooperation and Development & The World Bank. Studies in Methods, Series F, No. 16, New York.
 
31.
UN-ECE, 2013 – United Nations Economic Commission for Europe, 2013 – United Nations Framework Classification for Fossil Energy and Mineral Reserves and Resources, incorporating specifications for its application. ECE Energy series no. 42, N. York, Geneva.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top