ORIGINAL PAPER
Mineral waste in light of the provisions of the Act on waste, the Act on extractive waste, and the Geological and mining law
 
 
More details
Hide details
1
IGSMiE PAN
 
 
Submission date: 2020-12-11
 
 
Final revision date: -0001-11-30
 
 
Acceptance date: 2021-02-02
 
 
Publication date: 2021-03-25
 
 
Corresponding author
Ryszard Uberman   

IGSMiE PAN
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2021;37(1):117-140
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
A systematic increase in the demand for mineral raw materials combined with the difficulty of obtaining them from primary sources, made it necessary to use secondary ones including mineral waste. The effectiveness of the management of mineral waste stored in landfills and from current production depends on many factors. The most important ones include the legal regulations of this activity and the technical and organizational determinants of deposit exploitation, processing, and refining of minerals. The paper analyzes the current waste (including mining waste) management regulations. The technological discrepancies in these regulations, as well as missing or inaccurate classifications, were demonstrated. The interchangeable use of notions: mining/mine and extractive/extraction is a primary source of problems. It also has to be noted that accompanying and joint minerals are not defined in appropriate legislation. Attention was also paid to the omission of important issues in these regulations, e.g. product structure, construction of anthropogenic deposits, etc. It was emphasized and demonstrated with examples that the comprehensive and rational exploitation of mineral deposits, combined with processing and refining of mineral raw materials is an effective way of using mineral waste. The obtained results allowed for formulating proposals regarding legal provisions regulating waste management and the recommendation of technical and organizational solutions for the activities of mining, processing, and refining of mineral raw materials.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Odpady mineralne w świetle przepisów ustaw o odpadach, o odpadach wydobywczych ORAZ Prawa geologicznego i górniczego
zasoby złóż kopalin, surowce ze złóż kopalin, odpady wydobywcze, odpady z przemysłu górniczego, terminologie i klasyfikacje stosowane w regulacjach prawnych, wydobycie i przeróbka kopalin
Systematyczny wzrost zapotrzebowania na surowce mineralne spowodował, wobec trudności z ich pozyskaniem ze źródeł naturalnych, konieczność wykorzystania odpadów mineralnych. Efektywność zagospodarowania odpadów mineralnych nagromadzonych w przeszłości na składowiskach oraz pochodzących z bieżącej produkcji zależy od wielu czynników. Szczególny wpływ wywierają uregulowania prawne tej działalności oraz czynniki techniczno-organizacyjne eksploatacji złóż, przeróbki i przetwórstwa kopalin. W artykule przeprowadzono analizę obowiązujących przepisów gospodarowania odpadami, w tym odpadami wydobywczymi. Wykazano występujące w tych przepisach rozbieżności technologiczne, brak lub nieadekwatność klasyfikacji. Podstawowym źródłem problemów jest wymienne używanie pojęć: górniczy/górnictwo i wydobywcze/wydobycie. Brakuje również w odpowiednich ustawach odpowiedników pojęć: kopaliny towarzyszące oraz równoległe. Zwrócono też uwagę na pominięcie w tych przepisach istotnych zagadnień, np. struktury produktów, budowy złóż antropogenicznych itp. Podkreślono i wykazano na przykładach, że skutecznym sposobem wykorzystania odpadów mineralnych jest kompleksowa i racjonalna eksploatacja złóż kopalin, w powiązaniu z procesami przeróbki i przetwórstwa surowców mineralnych. W podsumowaniu sformułowano propozycje i postulaty dotyczące przepisów prawnych regulujących gospodarkę odpadami, a także upowszechnienie rozwiązań techniczno-organizacyjnych procesów wydobycia, przeróbki i przetwórstwa surowców mineralnych.
 
REFERENCES (42)
1.
Act 1980. The Act of January 31, 1980 on the Protection and Management of the Environment (Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska). Consolidated text, Journal of Laws 1994.49.196 (in Polish).
 
2.
Act 1997. The Act of 27 June 1997 on waste (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach). Journal of Laws 1997.96.592 (in Polish).
 
3.
Act 2001. The Act on Waste of April 27, 2001 (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach). Journal of Laws 2001.62.628 (in Polish).
 
4.
Act 2008. Act of July 10, 2008 on Mining Waste with Amendments (Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych z poprawkami). Uniformed version in Journal of Laws 2020. 2018 (in Polish).
 
5.
Act 2012. Act of December 14, 2012 on Waste with Amendments (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z poprawkami). Uniformed version in Journal of Laws 2020, 787,875 (in Polish).
 
6.
Act 2018. Act of 20 July 2018 amending the Environmental Protection Law and the Waste Act (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach). Journal of Laws 2018.1564 (in Polish).
 
7.
Andersen, M.S. 2007. An introductory note on the environmental economics of the circular economy. Sustainability Science 2(1).
 
8.
Bolewski, A. ed. 1993. Encyclopedia of mineral resources (Encyklopedia surowców mineralnych). Kraków: Publishing house CPPGSMiE PAN (in Polish).
 
9.
Club of Rome 1972. The Limits to Growth, a 1972 report commissioned by the Club of Rome.
 
10.
CSO 2020. Environmental Protection at the Central Statistical Office. News 2019. (Ochrona Środowiska w GUS. Informacje sygnalne 2019). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office (CSO). [Online] https://stat.gov.pl/obszary-te... [Accessed: 2020-09-13] (in Polish).
 
11.
Decision 2000. 2000/532/EC: Commission Decision of 3 May 2000 replacing Decision 94/3/EC establishing a list of wastes pursuant to Article 1(a) of Council Directive 75/442/EEC on waste and Council Decision 94/904/EC establishing a list of hazardous waste pursuant to Article 1(4) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste (notified under document number C(2000) 1147).
 
12.
Directive 1991a. Council Directive of 18 March 1991 amending Directive 75/442/EEC on waste (91/156/EEC). (Official Journal L 78, 26.03.1991).
 
13.
Directive 1991b. Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous waste (Official Journal L 377, 31.12.1991).
 
14.
Directive 1999. Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste (Official Journal L. 182, 16/07/1999).
 
15.
Directive 2006. Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the management of waste from extractive industries and amending Directive 2004/35/EC (Official Journal L 102, 11.4.2006).
 
16.
Dyka, M. 2011. Mining waste management – selected issues in the light of regulations (Gospodarowanie odpadami wydobywczymi – wybrane zagadnienia w świetle przepisów). [In:] Materials of the 4th Regional Meeting of the MIN-Novation Project Network (Materiały IV Regionalnego spotkania Sieci Projektu MIN – Novation). Katowice (in Polish).
 
17.
Ellen MacArthur Foundation 2012. Towards the circular economy: Economic and business rationale for an accelerated transition. [Online] https://www.ellenmacarthurfoun... [Accessed: 2020-09-13].
 
18.
Encyclopedia 1974. A popular encyclopaedia (Encyklopedia powszechna). PWN (in Polish).
 
19.
GML 1994. Act of February 4, 1994 Geological and Mining Law (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze). Journal of Laws 1994.27.96 (in Polish).
 
20.
GML 2011. Act of June 9, 2011, Geological and Mining Law (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze). Journal of Laws 2011.63.981, as amended (in Polish).
 
21.
Glapa, W. and Korzeniowski, J.I. 2005. A small lexicon of opencast mining (Mały leksykon górnictwa odkrywkowego). Wrocław: Wydawnictwa i Szkolenia Górnicze Burnat and Korzeniowski, pp.140 (in Polish).
 
22.
Góralczyk, S. ed. 2011. Hard coal waste management (Gospodarka surowcami odpadowymi z węgla kamiennego). Warszawa: Publishing house Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, pp. 324 (in Polish).
 
23.
Hausner, J. ed. 2015. Poland’s raw material policy. It is a matter of what is not there and is very necessary (Polityka surowcowa Polski. Rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne). Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, pp. 130 (in Polish).
 
24.
Kicki, J. and Sobczyk, J. eds 2016. Legal, technical, economic and environmental aspects of waste rock management in hard coal mines (Prawne, techniczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty gospodarki skałą płonną w kopalniach węgla kamiennego). Kraków: Publishing house IGSMiE PAN, pp. 186 (in Polish).
 
25.
Kulczycka, J. 2019. Circular economy in politics and scientific research (Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych). Kraków: Publishing house IGSMiE PAN pp. 201 (in Polish).
 
26.
Lipiński, A. 2000. Handling waste and maintaining cleanliness and order (Postępowanie z odpadami oraz utrzymanie czystości i porządku) [In:] Elements of environmental protection law (Elementy prawa ochrony środowiska). Kraków: Wyd. Zakamycze, pp. 290 (in Polish).
 
27.
ME 2002. Principles of documenting solid mineral deposits (Zasady dokumentowania złóż kopalin stałych). Warszawa: Ministerstwo Środowiska (Ministry of the Environment – ME) (in Polish).
 
28.
ML 1953. Decree of May 6, 1953. Mining Law (Dekret z 6 maja 1953 r. Prawo górnicze). Journal of Laws 1953.29.113 (in Polish).
 
29.
Ney, R. ed. 2009. Mineral waste raw materials (Mineralne surowce odpadowe). Kraków: Publishing house IGSMiE PAN, pp. 264 (in Polish).
 
30.
Opinion EU 2012. Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘The processing and exploitation, for economic and environmental purposes, of industrial and mining waste deposits in the European Union’ (own-initiative opinion). (OJ C 24, 28.1.2012, p. 11–17).
 
31.
Radecki, W. 2009. Extractive waste charges (Opłaty za odpady wydobywcze). Aura 3, pp. 35–37 (in Polish).
 
32.
Radecki, W. 2012. Legal aspects of overburden management in the light of the Extractive Waste Act (Prawne aspekty gospodarowania nadkładem w świetle ustawy o odpadach wydobywczych). Węgiel Brunatny 2/79, pp. 18–24 (in Polish).
 
33.
Regulation MEP 1997. Regulation of the Minister of Environmental Protection, Natural Resources and Forestry of December 24, 1997 on waste classification (Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów). Journal of Laws 1997.162.1135 (in Polish).
 
34.
Regulation MEP 2001. Regulation of the Minister of the Environment of 27 April 2001 on the Waste Catalog (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie klasyfikacji odpadów). Journal of Laws 2001.112.1206 (in Polish).
 
35.
Regulation MEP 2016. Regulation of the Minister of the Environment of 1 September 2001 on evaluation modes of earth surface pollution Waste Catalog (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi). Journal of Laws 2016.1395 (in Polish).
 
36.
Resolution CM 2019. Resolution of Council of Ministers No. 67 of July 16, 2019 on the approval of the “State Environmental Policy 2030 – Development strategy in areas of environmental protection and water policy” (Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej Państwa 2030 – Strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej). Journal of Laws, item 794 of 6 September 2019 (in Polish).
 
37.
SAC 1985. Judgment of the Supreme Administrative Court of July 16, 1985 on the qualification of the overburden (Wyrok NSA z dnia 16 lipca 1985 r. w sprawie kwalifikacji nadkładu) (in Polish).
 
38.
SC 1985. Resolution of the Supreme Court of April 16, 1985 on the qualification of the overburden – IIIAZP2/85 (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1985 r. w sprawie kwalifikacji nadkładu – IIIAZP2/85) (in Polish).
 
39.
SGGW 1990. The management of mineral resources in the context of shaping natural conditions in the Kujawy District of Carbonate Exploitation (Gospodarka surowcami mineralnymi na tle kształtowania warunków przyrodniczych w Kujawskim Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych). Materials of the Central Program for Fundamental Research 04.10 Protection and Management of the Natural Environment. Issue 45 together with the Atlas of the Kujawy District of Exploitation of Carbonate Raw Materials (scale 1: 50,000). [In:] Materials of the Central Program for Fundamental Research 04.10 Protection and Management of the Natural Environment. Issue 45 together with the Atlas of the Kujawy District of Exploitation of Carbonate Raw Materials (scale 1: 50,000). (Materiały Centralnego Programu Badań Podstawowych 04.10 Ochrona i Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego. Zeszyt 45 wraz z Atlasem Kujawskiego Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych (skala 1:50 000)). Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Akademia Rolnicza (SGGW) (in Polish).
 
40.
Transformation map 2019. Transformation map towards a circular economy. [Online] https://www.gov.pl/web/rozwoj/ rada-ministrow-przyjela-projekt-mapy-drogowej-goz [Accessed: 2020-09-13].
 
41.
Uberman, R. 2017. Accompanying minerals in lignite deposits. Volume II. Legal, economic and mining aspects of the development of accompanying minerals (Kopaliny towarzyszące w złożach węgla brunatnego. Tom II. Prawno – ekonomiczne oraz górnicze aspekty zagospodarowania kopalin towarzyszących). Kraków: Publishing house IGSMiE PAN, pp. 128 (in Polish).
 
42.
Wyrwicki, R. 2002. Main, accompanying and co-minerals (Kopalina główna, towarzysząca a współkopalina). Górnictwo Odkrywkowe 2/3, pp. 32–33 (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top