The comparison of the dust pollution density calculations for the different types of the maximum value of dust suspended estimation - Ep
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(1):113–126
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper, there are presented the consequences of incorrect values of estimated maximal dust suspended' emission - Ep on the results of dust pollution concentration calculations. Wrongly estimated value of dust concentration in the area of dust pollution emitter - dumping side of fine-grained materials, conveyor belt, waste-tip - cause incorrect estimation of the environmental effects, induced by the activity of such type of structures, which are, for example, the part of the mineral resources processing factory. In the paper there is a comparison of estimated dust concentration values according to the ministerial directives, for determined Ep values in the base of dust concentration measurements and for adopted estimated Ep values. The comparative calculations were done by using, as the real value, the dust concentration measurement in automatic monitoring stations - "Rudna" and "Tarnówek" - of flotation waste dumping-side of copper ores "Iron Bridge" (Żelazny Most").
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie obliczeń stężenia zanieczyszczeń pyłowych dla różnie oszacowywanych wartości maksymalnej emisji pyłu zawieszonego - Ep
inżynieria mineralna, ochrona środowiska, modelowanie, propagacja zanieczyszczeń pyłowych, stawy osadowe
W artykule przedstawiono konsekwencje błędnie oszacowanych wartości maksymalnej emisji pyłu zawieszonego - Ep na wyniki obliczeń stężenia zanieczyszczeń pyłowych. Błędnie obliczona wartość stężenia pyłu w obrębie emitora zanieczyszczeń pyłowych - składowisko odpadów drobnouziarnionych, taśmociąg, hałda - powoduje nieprawidłową ocenę skutków środowiskowych wywołanych działalnością tego typu obiektów będących np. częścią zakładu zajmującego się przetwarzaniem surowców mineralnych. W referacie porównano obliczone wartości stężenia pyłu, zgodnie z wytycznymi ministerialnymi, dla wyznaczonych wartość Ep na podstawie pomiarów stężenia pyłu i dla przyjętych szacunkowych wartości Ep. Obliczenia porównawcze przeprowadzono wykorzystując jako wartość rzeczywistą pomiar stężenia pyłu w stacjach automatycznego monitoringu - "Rudna" i "Tarnówek" - składowiska odpadów poflotacyjnych rud miedzi "Żelazny Most".
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953