ORIGINAL PAPER
The effect of petrographic characteristics on the physical and mechanical properties of currently exploited Pińczów Limestones – a type of Leitha Limestone (Carpathian Foredeep, southern Poland)
 
More details
Hide details
1
AGH University of Science and Technology
 
 
Submission date: 2018-06-15
 
 
Final revision date: 2018-09-29
 
 
Acceptance date: 2019-01-24
 
 
Publication date: 2018-03-31
 
 
Corresponding author
Beata Figarska-Warchoł   

AGH University of Science and Technology
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2019;35(1):59-98
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The subject of the research was the Middle Miocene red algal limestone from the Włochy deposit, which is currently the only place of exploitation of the Pińczów Limestone representing a local type of the Leitha Limestone. The collected samples of this rock belong to the organodetric facies of diverse grain size and sorting of clastic material. Considering the proportions of characteristic skeleton remains, the composition of the coarse-grained organodetric facies is red algal-foraminiferalbryozoic, while of the fine-grained facies is foraminiferal-red algal. The cement of these rocks is predominantly sparite compared to micrite-clay matrix. A complement to petrographic studies was the chemical analysis and identification of mineral phases with X-ray diffraction. Moreover, physical and mechanical properties of samples were analyzed. Porosity of the rock was assessed in the polarizing and scanning microscope (SEM-EDS) observations, as well as with a porosimetric tests. The coarse-detrital limestone with a dominant binder in the form of intergranular cement is characterized by the apparent density sometimes exceeded 1.90 Mg/m3, while fine-grained limestone has the highest water absorbability (above 20%) and total porosity (about 40%). The above properties influenced high water absorption by capillarity, limiting the possibility of using limestone in places exposed to moisture. The observed relationship between the ultrasonic waves velocity and the uniaxial compressive strength gives the possibility of predicting the value of the latter parameter in the future. The limestones from Włochy deposit do not differ in quality from the previously used Pińczów Limestones, and their technical parameters predestine them for use as cladding material with insulating properties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka petrograficzna a właściwości fizyczno-mechaniczne aktualnie eksploatowanych wapieni pińczowskich – odmiany wapieni litawskich (zapadlisko przedkarpackie, południowa Polska)
środkowy miocen, SEM-EDS, kapilarna absorpcja wody, prędkość fali ultradźwiękowej, jednoosiowa wytrzymałość na ściskanie, kamień wymiarowy
Przedmiotem badań były środkowomioceńskie wapienie krasnorostowe ze złoża Włochy, jedynego obecnie miejsca eksploatacji wapieni pińczowskich, reprezentujących lokalny typ wapieni litawskich. Pobrane próbki tych skał reprezentują fację organodetrytyczną o zróżnicowanym uziarnieniu i wysortowaniu materiału okruchowego. Biorąc pod uwagę proporcje charakterystycznych szczątków szkieletowych, skład facji gruboziarnistej jest krasnorostowo-otwornicowo-mszywiołowy, zaś drobnoziarnistej – otwornicowo-krasnorostowy. Spoiwo tych skał stanowi cement sparytowy, przeważający nad matriks mikrytowo-ilastą. Uzupełnieniem obserwacji petrograficznych była analiza składu chemicznego i identyfikacja faz mineralnych przy pomocy dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD). Ponadto wykonano badania właściwości fizycznych i mechanicznych. Porowatość skały oceniono na podstawie obserwacji w mikroskopie polaryzacyjnym i skaningowym (SEM-EDS) oraz w testach porozymetrycznych. Wapienie grubodetrytyczne z dominującym spoiwem w postaci cementu intergranularnego odznaczają się gęstością pozorną przekraczającą czasem 1,90 Mg/m3, podczas gdy drobnoziarniste mają najwyższą nasiąkliwość wagową (pow. 20%) i porowatość całkowitą (ok. 40%). Wpływa to na wysoką nasiąkliwość kapilarną, ograniczającą możliwości zastosowania wapienia w miejscach narażonych na zawilgocenia. Stwierdzona zależność pomiędzy prędkością fal ultradźwiękowych a wytrzymałością na ściskanie jednoosiowe daje możliwość prognozowania wartości tego ostatniego parametru w przyszłości. Wapienie ze złoża Włochy mają jakość podobną do innych wapieni pińczowskich eksploatowanych w przeszłości, a ich parametry techniczne predestynują je do zastosowania jako materiału okładzinowego o właściwościach izolacyjnych.
 
REFERENCES (84)
1.
Adams, A.E. and Mackenzie, W.S. 2011. Carbonate sediments and rocks under the microscope: a colour atlas. Manson Publishing, London.
 
2.
Adams et al. 1991 – Adams, A.E., Mackenzie, W.S. and Guilford, C. 1991. Atlas of sedimentary rocks under the microscope. Longman House, Burnt Mill, Harlow.
 
3.
Alexandrowicz et al. 1982 – Alexandrowicz, S.W., Garlicki, A. and Rutkowski, J. 1982. Basic lithostratigraphic units of the Miocene in the Carpathian Foredeep (Podstawowe jednostki litostratygraficzne miocenu zapadliska przedkarpackiego). Kwartalnik Geologiczny 26, 2, pp. 470–471 (in Polish).
 
4.
Areń, B. 1971. Tertiary of the Świętokrzyskie region (Trzeciorzęd regionu świętokrzyskiego). Prace Instytutu Geologicznego 64, pp. 107–121 (in Polish).
 
5.
Bathurst, R.G.C. 1975. Carbonate sediments and their diagenesis. Developments in Sedimentology 12. Elsevier Publishing Company, Amsterdam–London–New York.
 
6.
Baud et al. 2017 – Baud, P., Exner, U., Lommatzsch. M., Reuschle, T. and Wong, T. 2017. Mechanical behavior, failure mode, and transport properties in a porous carbonate. Journal of Geophysical Research: Solid Earch 122(9), pp. 7363–7387.
 
7.
Bednarik et al. 2014 – Bednarik, M., Moshammer, B., Heinrich, M., Holzer, R., Laho, M., Rabeder, J., Uhlir, C. and Unterwurzacher, M. 2014. Engineering geological properties of Leitha Limestone from historical quarries in Burgenland and Styria, Austria. Engineering Geology 176, pp. 66–78.
 
8.
Bögöly et al. 2015 – Bögöly, G., Török, Á. and Görög, P. 2015. Dimension stones of the North Hungarian masonry arch bridges. Central European Geology 58, 3, pp. 230–245.
 
9.
Bromowicz, J. 1974. Facial variation and lithological education of the inoceram sandstone of the Skole unit between Rzeszów and Przemyśl (Zmienność facjalna i wykształcenie litologiczne piaskowców inoceramowych jednostki skolskiej między Rzeszowem a Przemyślem). Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych PAN, Oddział w Krakowie 84, pp. 1–83 (in Polish).
 
10.
Bromowicz et al. 2004 – Bromowicz, J., Figarska-Warchoł, B., Karwacki, A., Kolasa, A., Magiera, J., Rembiś, M., Smoleńska, A. and Stańczak, G. 2004. Evaluation of the deposits of building and road stones -various points of view (Waloryzacja złóż kamieni budowlanych i drogowych z różnych punktów widzenia). Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 108. Seria: Konferencje 40, pp. 3–11 (in Polish).
 
11.
Bromowicz et al. 2005 – Bromowicz, J. ed., Figarska-Warchoł, B., Karwacki, A., Kolasa, A., Magiera, J., Rembiś, M., Smoleńska, A. and Stańczak, G. 2005. Valorisation of Polish deposits of building and road stones against the background of European Union regulations (Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej). Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH (in Polish).
 
12.
Bromowicz, J. and Figarska-Warchoł, B. 2010. Report on the investigations of rocks changes caused by freezing (Raport z badań nad zmianami właściwości skał wywołanych zamrozem). Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 130. Studia i Materiały 37, pp. 41–55 (in Polish).
 
13.
Bromowicz, J. and Figarska-Warchoł, B. 2012. Decorative and architectural stones in south-eastern Poland – the deposits, their resources and perspectives of exploitation (Kamienie dekoracyjne i architektoniczne południowo-wschodniej Polski – złoża, zasoby i perspektywy eksploatacji). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 28, pp. 5–22 (in Polish).
 
14.
Bugajska-Pająk, A. 1974. Raw material characteristic of light limestones from the miocene of southern margin of the Holy Cross Mts (Charakterystyka surowcowa wapieni lekkich miocenu południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich). Przegląd Geologiczny 257 (9), pp. 416–421 (in Polish).
 
15.
Dębski, W. ed. 1966. Monograph on stone deposits in Poland. South-central Poland (Monografia złóż materiałów kamiennych w Polsce. Okręg południowo-centralny Polski). COBiRTD, Warszawa (in Polish).
 
16.
Doláková, N., Brzobohatý, R., Hladilová, Š. and Nehyba, S. 2008. The red-algal fades of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic). Geologica Carpathica 59, 2, pp. 133–146.
 
17.
Drewniak, A. 1994. Coralline algae from the Pińczów Limestones (Middle Miocene; southern slopes of the Holy Cross Mountains, Central Poland) as environmental indicators. Acta Geologica Polonica 44, 1–2, pp. 117–135.
 
18.
Dullo, W.C. 1983. Fossildiagenese im miozänen Leitha-Kalk der Paratethys von Österreich: Ein Beispiel für Faunenverschiebungen durch Diageneseunterschiede. Facies 8, pp. 1–112.
 
19.
Dunham, R.J. 1962. Classification of carbonate rocks according to depositional texture. Amer. Ass. Petrol. Geol. Mem. 1, pp. 108–121.
 
20.
Embry, A.F. and Klovan, J.E. 1971. A late Devonian reef tract on northeastern Banks Island Nordwest Territories. Bull. Canad. Petrol. Geol. 19, pp. 730–781.
 
21.
Festa et al. 2018 – Festa, V., Fiore, A., Luisi, M., Miccoli, M.N. and Spalluto, L. 2018. Petrographic features influencing basic geotechnical parameters of carbonate soft rocks from Apulia (southern Italy). Engineering Geology 233, pp. 76–97.
 
22.
Figarska-Warchoł, B. and Stańczak, G. 2016. The effect of petrographic diversity of the Krosno Sandstones on their physico-mechanical properties in the Górka-Mucharz and Skawce deposits (Beskid Mały Mountains) (Wpływ petrograficznego zróżnicowania piaskowców krośnieńskich na ich właściwości fizyczno-mechaniczne w złożach Górka-Mucharz i Skawce (Beskid Mały)). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN 96, 3, pp. 7–55 (in Polish).
 
23.
Fijałkowska, E. and Fijałkowski, J. 1966. On the application of the Pińczów stone in early medieval buildings (O zastosowaniu kamienia pińczowskiego w budowlach wczesnego średniowiecza). Przegląd Geologiczny 14, 12, pp. 531–532 (in Polish).
 
24.
Flügel, E. 2004. Microfacies of Carbonate Rocks. Analysis, Interpretation and Application. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
 
25.
Folk, R.L. and Ward, W.C. 1957. Brazos River bar: a study in the significance of grain size parameters. Journal of Sedimentary Petrology 27, 1, pp. 3–26.
 
26.
Gadomski, J. 1970. Early Gothic sculpture of Madonna and Child in Wiślica (Wczesnogotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem w Wiślicy). Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego 6, pp. 161–185 (in Polish).
 
27.
Górka, M. 2002. The Lower Badenian (Middle Miocene) coral patch reef at Grobie (southern slopes of the Holy Cross Mountains, Central Poland), its origin, development and demise. Acta Geologica Polonica 52, 4, pp. 521–534.
 
28.
Haber et al. 1991 – Haber, J., Kozłowski, R. and Magiera, J. 1991. Destruction of Pińczów limestone in the monuments of Krakow (Niszczenie wapienia pińczowskiego w zabytkach Krakowa). Rocznik Krakowski 57, pp. 165–191 (in Polish).
 
29.
Jasionowski, M. 1997. Outline of lithostratigraphy of Miocene deposits in the eastern part of the Carpathian Foredeep (Zarys litostratygrafii osadów mioceńskich wschodniej części zapadliska przedkarpackiego). Biuletyn PIG 375, pp. 43–60 (in Polish).
 
30.
Jiménes-Moreno et al. 2006 – Jiménes-Moreno, G., Head, M.J. and Harzhauser, M. 2006. Early and Middle Miocene dinoflagellate cyst stratigraphy of the Central Paratethys, Central Europe. Journal of Micropalaeontology 25, pp. 113–139.
 
31.
Jurkiewicz, H. and Woiński, J. 1979. Geological Map of Poland on a scale of 1: 200000. Sheet of Tarnów. Map without Quaternary tracks (Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200000. Arkusz Tarnów. Mapa bez utworów czwartorzędowych). Warszawa: Wyd. Geologiczne (in Polish).
 
32.
Kardyś, P. 2006. Wiślica in the Middle Ages and in the early modern period. Studies in the history of the city (Wiślica w średniowieczu i w okresie wczesnonowożytnym. Studia z dziejów miasta). Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe (in Polish).
 
33.
Keeling, P.S. 1962. Some experiments on the low-temperature removal of carbonaceous material from clays. Clay Minerals Bulletin 28, pp. 155–158.
 
34.
Kováč et al. 2007 – Kováč, M., Andreyeva-Grigorovich, A., Bajraktarević, Z., Brzobohatý, R., Filipescu, S., Fodor, L., Harzhauser, M., Nagymarosy, A., Oszczypko, N., Pavelić, D., Rögl, F., Saftić, B., Sliva, Ľ. and Studencka, B. 2007. Badenian evolution of the Central Paratethys Sea: paleogeography, climate and eustatic sea-level changes. Geologica Carpathica 58, 6, pp. 579–606.
 
35.
Kowalewski, K. 1958. Miocene stratigraphy of southern Poland, with particular emphasis on the southern oblique of the Świętokrzyskie Mountains (Stratygrafia miocenu południowej Polski ze szczególnym uwzględnieniem południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich). Kwartalnik Geologiczny 2, pp. 3–43 (in Polish).
 
36.
Kozłowski, S. 1986. Rock raw materials of Poland (Surowce skalne Polski). Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne (in Polish).
 
37.
Krach, W. 1962. Outline of the stratigraphy of southern Poland (Zarys stratygrafii Polski południowej). Rocznik PTG 32, 4, pp. 529–557 (in Polish).
 
38.
Laho et al. 2010 – Laho, M., Franzen, C., Holzer, R. and Mirwald, P.W. 2010. Pore and hyhric properties of porous limestones: a case study from Bratislava, Slovakia, in: Přikryl, R., Török, Á. eds. Natural Stone Resources for Historical Monuments. Geological Society, London, Special Publications 333, 1, pp. 165–174.
 
39.
Łyczewska, J. 1971. Explanations to the Detailed Geological Map of Poland 1:50 000. Sheet of Jędrzejów (Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Jędrzejów). Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne (in Polish).
 
40.
Łyczewska, J. 1972. Explanations to the Detailed Geological Map of Poland 1:50 000. Sheet of Busko Zdrój (Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Busko Zdrój). Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne (in Polish).
 
41.
Łyczewska, J. 1975. Outline of the geological structure of the wójczo-pińczowski band (Zarys budowy geologicznej pasma wójczo-pińczowskiego). Biuletyn Instytutu Geologicznego 283, pp. 151–188 (in Polish).
 
42.
Milliman, J.D. 1974. Marine Carbonates [In:] Milliman, J.D., Müller, G., Förstner, U. eds. Recent Sedimentary Carbonates. Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York.
 
43.
Oti, M. and Müller, G. 1985. Textural and mineralogical changes in coralline algae during meteoric diagenesis: an experimental approach. N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 151, pp. 163–195.
 
44.
Pápay, Z. and Török, Á. 2017. Effect of Thermal and Freeze-thaw Stress on the Mechanical Properties of Porous Limestone. Periodica Polytechnica Civil Engineering [S.l.]. ISSN 1587-3773. [Online] https://pp.bme.hu/ci/article/v... [Accessed: 2018-03-12]. DOI: https://doi.org/10.3311/PPci.1....
 
45.
Pappalardo et al. 2016 – Pappalardo, G., Mineo, S. and Monaco, C. 2016. Geotechnical characterization of limestones employed for the reconstruction of a UNE SCO worl heritage Baroque monument in southeastern Sicily (Italy). Engineering Geology 212, pp. 86–97.
 
46.
Penkalowa, B. 1963. Limestone of the Pińczów-Wójczański range and marl in the monuments of Wiślica (Wapienie pasma pińczowsko-wójczańskiego i margle w zabytkach Wiślicy) [In:] Budkowa Z. et al. Discoveries in Wiślica (Odkrycia w Wiślicy). Rozprawy Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Cz. I, Warszawa: PWN, pp. 215–247 (in Polish).
 
47.
Peszat, C. 1984. Variability of the petrographic and mineral composition of Cergowa sandstones in the context of their deposition and diagenetic transformations (Zmienność składu petrograficzno-mineralnego piaskowców cergowskich na tle warunków ich depozycji i przemian diagenetycznych). Biuletyn Instytutu Geologicznego 346, pp. 208–239 (in Polish).
 
48.
Pinińska, J. ed. 1994. Strength and deformation properties of rocks. Vol. I. Sedimentary rocks of the Świętokrzyskie region (Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał. Cz. I. Skały osadowe regionu świętokrzyskiego). Zakład Geomechaniki Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Warszawa (in Polish).
 
49.
van der Plas, L. and Tobi, A.C. 1965. A chart for judging the reliability of point counting results. Amer. J. Sci. 263, 87–90.
 
50.
Plewa, M. and Plewa, S. 1992. Petrophysics (Petrofizyka). Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne (in Polish).
 
51.
PN-EN 1925. Natural stone test methods. Determination of water absorption coefficient by capillarity.
 
52.
PN-EN 1926. Natural stone test methods. Determination of uniaxial compressive strength.
 
53.
PN-EN 1936. Natural stone test methods. Determination of real density and apparent density, and of total and open porosity.
 
54.
PN-EN 13755. Natural stone test methods. Determination of water absorption at atmospheric pressure.
 
55.
PN-EN 14579. Natural stone test methods. Determination of sound speed propagation.
 
56.
Přikryl, R. 2001. Some microstructural aspects of strength variation in rocks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 38, pp. 671–682.
 
57.
Przybyszewski, K. 2007. Simplified geological documentation of the mineral deposit – light limestone “Włochy” in cat. C1 in the city of Italy (Uproszczona dokumentacja geologiczna złoża kopaliny pospolitej – wapieni lekkich „Włochy” w kat. C1 w miejscowości Włochy). Kielce: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „Area” s.c. (in Polish).
 
58.
Przybyszewski, K. and Wnęk-Potowniak, A. 2011. Simplified geological documentation of the mineral deposit – light limestone “Włochy I” in cat. C1 in the city of Włochy, gm. Pińczów, province świętokrzyskie (Uproszczona dokumentacja geologiczna złoża kopaliny pospolitej – wapieni lekkich „Włochy I” w kat. C1 w miejscowości Włochy, gm. Pińczów, woj. świętokrzyskie). Kielce: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „Area” s.c. (in Polish).
 
59.
Radwański, A. 1969. Transgression of the lower torton on the southern slopes of the Świętokrzyskie Mountains (bay zone and their foreland) (Transgresja dolnego tortonu na południowych stokach Gór Świętokrzyskich (strefa zatok i ich przedpola)). Acta Geologica Polonica 19, 1, pp. 1–164 (in Polish).
 
60.
Rajchel, J. 2014. The apotropaical stony sculptures in Kraków architecture (Kamienne apotropaiczne rzeźby w architekturze Krakowa). Przegląd Geologiczny 62, 3, 156–163 (in Polish).
 
61.
Rajchel, J. and Myszkowska, J. 1998. Lithology of limestones from Bircza Lithothamnium Limestone Bed (Skole Unit, Outer Flysch Carpathians, southern Poland) (Litologia wapieni z warstwy wapienia litotamniowego z Birczy (wt) – jednostka skolska, zewnętrzne Karpaty fliszowe). Przegląd Geologiczny 46, 12, pp. 1247–1253 (in Polish).
 
62.
Regnet et al. 2015 – Regnet, J.B., Robion, P., David, C., Fortin, J., Brigaud, B. and Yven, B. 2015. Acoustic and reservoir properties of microporous carbonate rocks: Implication of micrite particle size and morphology. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 120 (2), pp. 790–811.
 
63.
Rembiś, M. and Smoleńska, A. 2008. Building stone in selected sacral edifices of the Słomniki region (Kamień w wybranych obiektach sakralnych rejonu Słomnik). Biuletyn PIG 429, pp. 167–172 (in Polish).
 
64.
Riegl, B. and Piller, W.E. 2000. Biostromal Coral Facies – A Miocene Example from the Leitha Limestone (Austria) and its Actualistic Interpretation. PALAIOS 15, pp. 399–413.
 
65.
Rögl, F. 1998. Palaeogeographic Considerations for Mediterranean and Paratethys Seaways (Oligocene to Miocene). Annales des Naturhistorischen Museums in Wien 99A, pp. 279–310.
 
66.
Rutkowski, J. 1976. Detrimental Sarmatian settlements on the southern border of the Świętokrzyskie Mountains (Detrytyczne osady sarmatu na południowym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich). Prace Geologiczne PAN 100 (in Polish).
 
67.
Rutkowski, J. 1980. On the volumetric density of the Miocene limestone near Pińczów and Staszów (O zmienności gęstości objętościowej wapieni miocenu okolic Pińczowa i Staszowa). Sprawozdania z Posiedzień Komisji Naukowych PAN, Oddział Kraków 21, 2, pp. 111–113 (in Polish).
 
68.
Rydzewski, A. 1975. Microfaced petrographic studies of Lower-Lithuanian calcareous limestone wójczowsko-pińczowskiego range (Mikrofacjalne badania petrograficzne dolnotortońskich wapieni litotamniowych pasma wójczowsko-pińczowskiego). Przegląd Geologiczny 23, 1, pp. 8–12 (in Polish).
 
69.
Senkowicz, E. 1958. Detailed Geological Map of Poland on a scale of 1: 50000. Sheet of Pińczów (Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000. Arkusz Pińczów). Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne (in Polish).
 
70.
Smoleńska, A. and Rembiś, M. 1999. The State of the Preservation of Pińczów Limestone Applied in Decorative Architectonic Elements of the Church of the Holy Virgin Mary in Cracow (Stan zachowania wapienia pińczowskiego zastosowanego w dekoracyjnych elementach architektonicznych kościoła Mariackiego w Krakowie). Ochrona Zabytków 52, 2. pp. 122–126 (in Polish).
 
71.
Stańczak, G. 2008. Origin of variability of reservoir properties of the early cretaceous Węglówka sandstone (Outer Carpathians) (Charakter i geneza zmienności właściwości zbiornikowych dolnokredowych piaskowców węglowieckich (Karpaty zewnętrzne)). Biuletyn PIG 429, pp. 195–202 (in Polish).
 
72.
Stańczak, G. and Figarska-Warchoł, B. 2016. Grain-size analysis of sandstones: an effect of thin-section orientation and selection of mineral components (Wpływ orientacji szlifu mikroskopowego i wyboru mierzonych składników mineralnych na wyniki analizy granulometrycznej). Górnictwo Odkrywkowe 57, 5, pp. 42–52 (in Polish).
 
73.
Studencki, W. 1979. Paleogeography of the Lower Badenian of the Wójcza-Pińczów range (Paleogeografia dolnego badenu garbu wójczańsko-pińczowskiego). Przegląd Geologiczny 27, 1, pp. 10–13 (in Polish).
 
74.
Studencki, W. 1988a. Facies and sedimentary environment of the Pinczów Limestones (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland). Facies 18, pp. 1–26.
 
75.
Studencki, W. 1988b. Red Algae from the Pińczów Limestones (Middle Miocene, Świętokrzyskie Mountains, Poland). Acta Palaeontologica Polonica 33, 1, pp. 3–57.
 
76.
Studencki, W. 1999. Red-algal limestones in the Middle Miocene of the Carpathian Foredeep in Poland: facies variability and palaeoclimatic implications. Geological Quarterly 43, 4, pp. 395–404.
 
77.
Szuflicki et al. eds. 2017 – Szuflicki, M., Malon, A. and Tymiński, M. eds. 2017. Resource balance Mineral deposits in Poland as at December 31, 2016 (Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2016 r.) Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (in Polish).
 
78.
Török, Á. 2003. Surface strength and mineralogy of weathering crusts on limestone buildings in Budapest. Building and Environment 38, pp. 1185–1192.
 
79.
Török et al. 2004 – Török, Á., Rozgonyi, N., Přikryl, R. and Přikrylová, J. 2004. Leithakalk: the ornamental and building stone of Central Europe, an overview [In:] Přikryl, R. ed. Dimension Stone. New perspectives for a traditional building material. Rotterdam: Balkema pp. 89–93.
 
80.
Török, Á. and Vásárhelyi, B. 2010. The influence of fabric and water content on selected rock mechanical parameters of travertine, examples from Hungary. Engineering Geology 115, pp. 237–245.
 
81.
Urban, J. and Gągol, J. 2015. History of prospection and use of mineral resources in the Ponidzie region (Tradycje poszukiwań i wykorzystania surowców mineralnych na Ponidziu). Przegląd Geologiczny 63, 8, pp. 475–484 (in Polish).
 
82.
Weber-Kozińska, M. 1963. Work on the identification of stones in the monuments of Wiślica (Prace nad identyfikacją kamieni w zabytkach wiślickich) [In:] Budkowa Z. et al. Discoveries in Wiślica (Odkrycia w Wiślicy). Rozprawy Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej Cz. I., Warszawa: PWN, pp. 251–269 (in Polish).
 
83.
Wiedl et al. 2012 – Wiedl, T., Harzhauser, M. and Piller W.E. 2012. Facies and synsedimentary tectonics on a Badenian carbonate platform in the southern Vienna Basin (Austria, Central Parathetys). Facies 58, pp. 523–548.
 
84.
Wysocka et al. 2016 – Wysocka, A., Radwański, A., Górka, M., Bąbel, M., Radwańska, U. and Złotnik, M. 2016. The Middle Miocene of the Fore-Carpathian Basin (Poland, Ukraine and Moldova). Acta Geologica Polonica 66, 3, pp. 351–401.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top