The high temperature ashes (HTA) from bituminous coal combustion as a potential resource of rare earth elements
 
More details
Hide details
1
Katedra Geologii Stosowanej, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska
 
 
Submission date: 2018-03-05
 
 
Final revision date: 2018-05-08
 
 
Acceptance date: 2018-09-06
 
 
Publication date: 2018-09-06
 
 
Corresponding author
Joanna Komorek   

Katedra Geologii Stosowanej, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, Akademicka 2, 44-100 Gliwice, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2018;34(3):135-150
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Potential sources of rare earth elements are sought after in the world by many researchers. Coal ash obtained at high temperatures (HTA) is considered among these sources. The aim of the study was an evaluation of suitability of the high temperature ash (HTA) formed during combustion of bituminous coal from Ruda beds of "Pniówek" coal mine as an potential resource of REY. The 13 samples of HTA obtained from the combustion of metabituminous (B) coal were analysed. The analyses showed that the examined HTA samples varied in their chemical composition. In accordance with the chemical classification of HTA, the analysed ash samples were classified as belonging to the following types: sialic, sialocalcic, sialoferricalcic, calsialic, fericalsialic, ferisialic. The research has shown that the rare earth elements content (REY) in examined HTA samples are characterized by high variability. The average REY content in the analysed ashes was 2.5 times higher than the world average (404 ppm). Among rare earth elements, the light elements (LREY) were the most abundant. Heavy elements (HREY) had the lowest share. Comparison of the content of the individual rare earth elements in HTA samples and in UCC showed that it was almost 20 times higher than in UCC. The distribution patterns of REY plotted for all samples within their entire range were positioned above the reference level and these curves were of the M-H or M-L type. The data presented indicate, that analysed ash samples should be regarded as promising REY raw materials. Considering the fact that in 7 out of 13 analyzed ash samples the REY content was higher than 800 ppm, REY recovery from these ashes may prove to be economic.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wysokotemperaturowe popioły (HTA) ze spalania węgla kamiennego, jako potencjalne źródło pierwiastków ziem rzadkich
pierwiastki ziem rzadkich i itr (REY), wysokotemperaturowy popiół węglowy (HTA), surowce krytyczne
Potencjalne źródła pierwiastków ziem rzadkich są poszukiwane w świecie przez wielu badaczy. Wśród tych źródeł rozpatrywany jest popiół z węgla uzyskiwany w wysokich temperaturach (HTA). Celem pracy była ocena wysokotemperaturowych popiołów (HTA) pochodzących ze spalania węgla kamiennego warstw rudzkich z KWK „Pniówek, pod kątem ich wykorzystania, jako alternatywnego źródła REY. Badaniom poddano 13 próbek popiołów HTA uzyskanych ze spalenia węgla o średnim stopniu uwęglenia B. Zgodnie z klasyfikacją chemiczną popiołów HTA, badane próbki popiołów zaklasyfikowano do następujących typów: krzemianowo-glinowych, krzemianowo-glinowo-wapniowych, krzemianowo-glinowo-żelazowo-wapniowych, wapniowo-krzemianowo-glinowych, żelazowo-wapniowo-krzemianowo-glinowych, żelazowo-krzemianowo-glinowych. Badania wykazały, że zawartość pierwiastków ziem rzadkich REY, w badanych próbkach popiołów HTA charakteryzuje się dużą zmiennością. Średni udział REY w analizowanych popiołach jest 2.5 razy większy od średniej dla złóż światowych (404 ppm). Wśród pierwiastków ziem rzadkich największy udział mają pierwiastki lekkie LREY. Najmniejszym udziałem charakteryzują się pierwiastki ciężkie HREY. Porównanie zawartości poszczególnych pierwiastków ziem rzadkich w próbkach popiołów HTA i w UCC wykazało, że jest ona prawie do 20 razy większa niż w UCC. Krzywe normalizacyjne wyznaczone dla wszystkich próbek w całym swoim zakresie znajdują się powyżej poziomu odniesienia i są to krzywe typu M-H lub typu M-L. Przedstawione dane wskazują, że analizowane próbki popiołów należy uznać za obiecujące surowce REY. Uwzględniając fakt, że w 7 z 13 analizowanych próbek popiołu zawartość REY jest wyższa niż 800 ppm, odzysk REY z tych popiołów może okazać się ekonomiczny.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top