The impact of brown coal additives in coal blends on the formation of nitrogen (II) oxide during combustion of coal chars
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(1):105–118
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Presented are results of investigation of highly reactive, low-emission coke (coal chars) obtained from classical coking of blends containing proportions of brown coal. The properties of coal chars derived from coking of coal type 34.2 alone as well as of blends made of this coal and brown coal additives are discoussed. Up to 10% proportions of brown coal were found not to deteriorate significantly the mechanical properties of the chars while resulting in rduced NO emission during combustion.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dodatku węgla brunatnego na tworzenie się tlenku azotu (II) podczas spalania karbonizatów węglowych
piroliza, paliwo, tlenek azotu (II)
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością otrzymywania wysokoreaktywnych paliw bezdymnych w oparciu o klasyczną technologię koksowania przy wykorzystaniu węgla brunatnego jako jednego ze składników mieszanki węglowej. Przeprowadzono badania właściwości karbonizatów węglowych otrzymanych zarówno z węgla gazowo-koksowego typu 34.2, jak i z dwuskładnikowych mieszanek tego węgla z węglem brunatnym. Stwierdzono, że 10-procentowy udział węgla brunatnego w mieszance nie spowodował obniżenia właściwości mechanicznych wyprodukowanych karbonizatów, ograniczył natomiast ilość NO powstającego podczas ich spalania.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953