ORIGINAL PAPER
The impact of corporate social responsibility on social acceptance as a determinant of the sustainable mineral extraction – Polish case study
 
 
More details
Hide details
1
AGH University of Science and Technology
 
 
Submission date: 2020-11-09
 
 
Final revision date: 2021-01-15
 
 
Acceptance date: 2021-02-23
 
 
Publication date: 2021-03-25
 
 
Corresponding author
Zuzanna Łacny   

AGH University of Science and Technology
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2021;37(1):161-178
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Corporate social responsibility policy is widely used by mining companies as a tool for reliable operation. However, the application of CSR activities does not ensure gaining social acceptance, which is crucial for undisrupted minerals extraction and project development. In this article, the authors review tools used by mining companies to implement and measure corporate social responsibility and examines the level of social acceptance for mining operations by conducting a survey among 78 members of the local community in Legnica–Głogów Copper Basin. The research is based on: 1. Existing methods of measuring Social License to Operate; 2. Analytic Hierarchy Process (AHP) method – proposed by the authors to verify its usefulness for defining factors that have an impact on the social acceptance for mining. The study, based on the case of one of the leading world’s copper producers, shows that despite the large financial outlays allocated to the development of the local community, mining companies struggle with achieving a full social license to operate. The hierarchization of factors influencing the perception of mining activity can help companies prioritize areas that require a deeper dialogue with the local community. The success of future extractive projects depends on proper recognition of local community attitudes towards mining. The findings show that the successful implementation of the CSR strategy should be preceded by a broad analysis of social conditions to meet the expectations of stakeholders.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na akceptację społeczną jako wyznacznika zrównoważonego wydobycia surowców – przykład Polski
akceptacja społeczna, wydobycie surowców, społeczna odpowiedzialność biznesu, społeczna koncesja na działalność
Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu jest szeroko stosowana przez przedsiębiorstwa górnicze jako narzędzie do prowadzenia działalności w sposób godny zaufania. Stosowanie działań z zakresu CSR nie zapewnia jednak uzyskania akceptacji społecznej, co jest kluczowe dla zagwarantowania ciągłości wydobycia i rozwoju projektów górniczych. W niniejszym artykule autorki dokonują przeglądu narzędzi wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa górnicze do wdrażania i pomiaru społecznej odpowiedzialności biznesu oraz badają poziom społecznej akceptacji dla działalności górniczej poprzez przeprowadzenie sondażu wśród 78 członków lokalnej społeczności Zagłębia Miedziowego. Badania zostały prowadzone w oparciu o: 1) istniejące metody pomiaru SLO; 2) metodę Analytic Hierarchy Process (AHP) – zaproponowaną przez autorki w celu weryfikacji jej przydatności do hierarchizowania czynników mających wpływ na społeczną akceptację dla działalności górniczej. Badanie, oparte na przykładzie jednego z wiodących światowych producentów miedzi, pokazuje, że pomimo dużych nakładów finansowych przeznaczonych na rozwój lokalnej społeczności, firmy górnicze borykają się z uzyskaniem pełnej społecznej koncesji na prowadzenie działalności. Hierarchizacja czynników wpływających na postrzeganie działalności górniczej może pomóc firmom w nadaniu priorytetu obszarom, które wymagają głębszego dialogu ze społecznością lokalną. Powodzenie przyszłych projektów wydobywczych zależy od właściwego rozpoznania postawy społeczności lokalnej wobec górnictwa. Wyniki badań pokazują, że udana implementacja strategii CSR powinna być poprzedzona szeroką analizą warunków społecznych, w celu spełnienia oczekiwań interesariuszy.
 
REFERENCES (27)
1.
Bernatt, M. 2009. Corporate  Social Responsibility. Constitutional and International Perspective, Warszawa, Centre of Antitrust and Regulatory Studies, Management Faculty, University of Warsaw, 192. [Online] https://cars.wz.uw.edu.pl/imag... [Accessed: 2019-06-06].
 
2.
Boutilier, R. 2017. A Measure Of The Social License To Operate For Infrastructure And Extractive Projects. [Online] http://socialicense.com/public.... [Accessed 2020-06-06].
 
3.
Boutilier, R. and Thomson, I. 2011. Modelling and measuring the social license to operate: fruits of a dialogue between theory and practice. Social Licence, pp. 1–10.
 
4.
Carroll, A.B. 2016. Carroll’s pyramid of CSR: taking another look. International journal of corporate social responsibility 1, 3.
 
5.
Cooney, J. 2017. Reflections on the 20th anniversary of the term ‘social licence’. Journal of Energy & Natural Resources Law 35, pp. 197–200.
 
6.
Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups Text with EEA relevance. Official Journal of the European Union, L 330/1.
 
7.
Dodd, E.M. 1932. For Whom Are Corporate Managers Trustees? Harvard Law Review 45, pp. 1145–1163.
 
8.
Friedman, M. 2007. The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits. [In:] Zimmerli, W.C., Holzinger, M. and Richter, K. (eds.) Corporate Ethics and Corporate Governance. Berlin: Heidelberg: Springer.
 
9.
Harjoto, M.A. and Jo, H. 2011. Corporate governance and CSR nexus. Journal of business ethics 100, pp. 45–67.
 
10.
Hitch, M. and Fidler, C.R. 2007. Impact and benefit agreements: A contentious issue for environmental and aborigi- nal justice. Environments Journal 35(2), pp. 45–69.
 
11.
Hop, N. and Kudełko, J. 2013. Social responsibility of business as element of development policy of mining company (Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa górniczego) [In:]. Dzieje górnictwa − element europejskiego dziedzictwa kultury 5, pp. 85–110 (in Polish).
 
12.
Jarosławska-Sobór, S. 2014. Responsible mine. Corporate social responsibility in the Polish Hungarian mining industry – a sociological study (Odpowiedzialna kopalnia. Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskim górnictwie węgla kamiennego – studium socjologiczne). Uniwersytet Śląski, pp. 88–90 (in Polish).
 
13.
Jedynak, T. 2012. The effectiveness of the strategy of investment in socially responsible stocks – the case of Respect Index (Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych na przykładzie Respect Index). Zeszyty Naukowe/Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 12, pp. 161–172 (in Polish).
 
14.
Jendrośka, J. and Bar, M. 2005. Environmental protection law: textbook (Prawo ochrony środowiska: podręcznik). Centrum Prawa Ekologicznego (in Polish).
 
15.
Journal of Laws of 1980 No. 3, item 6, repealed. The Environmental Protection and Development Act of January 31, 1980.
 
16.
Kwietniewska-Sobstyl, M. and Żelazna-Blicharz, A. 2014. Socially responsible human resource management: SA 8000 human rights-based workplace standards (Odpowiedzialne społecznie zarządzanie zasobami ludzkimi: standard miejsca pracy na przykładzie normy SA 8000). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 1, pp. 247–256 (in Polish).
 
17.
KGHM Polska Miedź SA, Sustainable Report of KGHM Polska Miedź SA for 2018. [Online] https://kghm.com/sites/kghm201... [Accessed: 2019-06-06].
 
18.
KGHM CSR Report 2012 – KGHM Polska Miedź SA, Corporate Social Responsibility Report for 2012. [Online] kghm.com/sites/kghm2014/files/raport_csr_kghm_2012_web_0.pdf [Accessed: 11.01.2021].
 
19.
KGHM CSR Strategy 2014 – KGHM Polska Miedź SA, KGHM’s Corporate Social Responsibility (CSR) Strategy for 2015–2020. [Online] kghm.com/sites/kghm2014/files/strategia_csr_final.pdf [Accesed : 11.01.2021].
 
20.
Moffat, K. and Zhang, A. 2014. The paths to social licence to operate: An integrative model explaining community acceptance of mining. Resources Policy 39, pp. 61–70.
 
21.
Ostręga, A. 2004. Management of mineral workings and areas after exploitation of carbonate minerals based on the example of Krzemionki Podgórskie in Cracow (Sposoby zagospodarowania wyrobisk i terenów po eksploatacji złóż surowców węglanowych na przykładzie Krzemionek Podgórskich w Krakowie). PhD thesis. Kraków: AGH.
 
22.
Prno, J. and Slocombe, S.D. 2012. Exploring the origins of ‘social license to operate’ in the mining sector: Perspectives from governance and sustainability theories. Resources Policy 37, pp. 346–357.
 
23.
Respect Index 2019. [Online] http://respectindex.pl [Accessed: 2019-12-10].
 
24.
Satty, T.L. 2001. Decision Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decisions in a Complex World (New Edition), Vol. II AHP series. Pittsburgh PA: RWS Publication.
 
25.
SAAS 2019 – Social Accountability Accreditation Services. [Online] http://www.saasaccreditation.o... [Accessed: 2019-12-10].
 
26.
Sheehy, B. 2015. Defining CSR: Problems and Solutions. Journal of Business Ethics 131, pp. 625–648.
 
27.
Zhang, A. and Moffat, K. 2015. A balancing act: The role of benefits, impacts and confidence in governance in predicting acceptance of mining in Australia. Resources Policy 44, pp. 25–34.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top