The influence of chosen ore properties on efficiency of HPGR-based grinding circuits
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2011;27(4):33–44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Comminution processes are fundamental operations in raw material processing, they are also the most energy-intensive mining processes. The efficiency improvement of crushing processes is a key problem from technological, economic and ecological points of view. Physico-mechanical feed properties play a key role in the process course optimization, at given technological process conditions. A suitable selection of processing technology for determined ore characteristics increases the process efficiency and the raw materials economy through their better utilization. High-pressure ore comminution processes are practically the most efficient methods of material size reduction. It is a result of the lower process energy-consumption in HPGR and lower energy-consumption of the downstream grinding processes, as compared to conventional crushing devices. The reduction ratio value in downstream upgrading operations is also favourable due to the micro-cracks generation. It appears that the feed particle size distribution during high-pressure comminution is crucial to the obtained technological results. The experimental programme covered investigations of the influence of different particle size composition of ore on technological and economic results as well as the influence of feed moisture content on the process capacity and comminution effects. Economic results were assessed through the HPGR energy-consumption and throughput indices. The results of investigations presented in the paper confirm the thesis that, apart from the dmax value, proportions of individual particle fraction contents are also significant, especially the contents of finer fractions. The crushing results of the material with diverse particle compositions are reflected in the obtained different technological and economic effects. Considering the overall effect it is possible to design the most suitable circuit for a given feed. The results of investigations can be then helpful during the process of industrial application of HPGR, either in modernization of an existing circuit, or during the designing of a new flowsheet. The optimal circuit designed on the basis of crushing results should provide maximization of both technological and economic effects.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wybranych parametrów rudy na efektywność procesu rozdrabniania w układach z wysokociśnieniowymi prasami walcowymi
rozdrabnianie surowców mineralnych, wysokociśnieniowa prasa walcowa, optymalizacja procesu rozdrabniania
Procesy rozdrabniania są podstawowymi procesami przeróbki mechanicznej surowców i jednocześnie są najbardziej energochłonnymi operacjami przemysłowymi w górnictwie. Poprawa ich efektywności czyli odpowiednie rozdrobnienie materiału oraz obniżenie ich energochłonności są bardzo ważne z technologicznego, ekonomicznego oraz ekologicznego punktu widzenia. Przy ustalonych warunkach prowadzenia procesu wzbogacania kluczową rolę odgrywają właściwości fizykomechaniczne nadawy. Odpowiedni dobór technologii wzbogacania do właściwości przerabianego surowca pozwala podnieść efektywność samego procesu, a także prowadzić racjonalną gospodarkę zasobami poprzez ich pełniejsze wykorzystanie. W artykule przebadano wybrane cechy składu ziarnowego oraz wilgotności nadawy na wyniki rozdrabniania oraz efekty ekonomiczne. W tym celu zrealizowano program badawczy, obejmujący badanie wpływu zróżnicowanego składu ziarnowego nadawy do prasy walcowej na uzyskiwane stopnie rozdrobnienia oraz produkcję wymaganych frakcji ziarnowych produktu. Przebadano także wpływ wilgotności materiału na wydajność oraz efektywność pracy układu rozdrabniania z wysokociśnieniową prasą walcową. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowany został model wydajnościowy prasy walcowej oraz praktyczne wskazówki dotyczące projektowania układów przemysłowych.
 
REFERENCES (12)
1.
Gawenda T., 2009 - Główne aspekty rozdrabniania twardych surowców mineralnych w wysokociśnieniowych prasach walcowych. Górnictwo i Geoinżynieria rok 33, z. 4.
 
2.
Kalinowski W., 2006 - Modernizacja procesów przemiałowych w przemyśle cementowym w świetle wymagań najlepszych dostępnych technik. Surowce i Maszyny Budowlane nr 1.
 
3.
Kurdowski W., 1998 - Stan techniki w zakresie przemiału cementu. Cement Wapno Beton nr 3.
 
4.
Maxton D., Morley C., Bearman R., 2003 - A quantification of the benefits of high pressure rolls crushing in an operating environment. Minerals Engineering vol. 16, pp. 827-838.
 
5.
Morley C., 2003 - HPGR in hard rock applications. Mining Magazine, September 2003.
 
6.
Naziemiec Z., Saramak D., 2009 - Analiza zmian obciążenia materiału w strefie zgniotu pras walcowych, Górnictwo i Geoinżynieria, rok 33, z. 4.
 
7.
Reese P., 2000 - Innovation in mineral processing technology. New Zealand Minerals & Mining Conference Proceedings, October 2000.
 
8.
Saramak D., 2011 - Technological issues of High-Pressure Grinding Rolls operation in ore comminution processes. Archives of Mining Sciences, vol. 56, issue 3.
 
9.
Saramak D.,Tumidajski T.,Brożk M.,Gawenda T.,Naziemiec Z., 2010 -Aspects of comminution flowsheets design in processing of mineral raw materials. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 26, issue 4.
 
10.
Schoenert K., 1988 - A Survey of Grinding with High Pressure Roller Mills. International Journal of Mineral Processing, vol. 22.
 
11.
Tumidajski T., 2010 - Aktualne tendencje w opisie i modelowaniu matematycznym procesów przeróbki materiałów uziarnionych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 26, issue 3.
 
12.
Strony interentowe producentów pras walcowych: www.koeppern.com, www.khd.com, www.polysius.com.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953