Modelling the mine production process in terms of planning the output volume with regard to the aspects of uncertainty and risk
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2011;27(4):45–57
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper, the methodology of modelling the production process of the underground hard coal mine together with the streams of financial outlays and benefits is characterised. The method was developed for the purpose of analysis and assessment of the economic efficiency of the investment works in terms of determining the output volume of the mine. The reference to the integrational method of the mine production process modelling and estimating its economic efficiency in the underground hard coal mine was made. On the basis of this reference, a model of the production process and associated with this process streams of financial outlays and benefits were built. Economic efficiency indices of the investment, as the objective functions were shortly characterised. The aspect of uncertainty and risk, associated with the process of planning the output volume of the mine were discussed. The most important information and data, assumed for the exemplary calculations, conducted in accordance to the developed methodology and the most important conclusions drawn from the calculations were also instanced.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modelowanie procesu produkcyjnego kopalni dla potrzeb projektowania wielkości wydobycia z uwzględnieniem aspektów niepewności i ryzyka
górnictwo podziemne, projektowanie kopalń, modelowanie procesu, proces produkcyjny kopalni, niepewność, ryzyko
W pracy scharakteryzowano metodykę modelowania procesu produkcyjnego podziemnej kopalni węgla kamiennego oraz związanych z nim strumieni wydatków i efektów finansowych opracowaną dla potrzeb analizy i oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w aspekcie projektowania wielkości wydobycia kopalni. Nawiązano do integracyjnej metody odwzorowania i oceny ekonomicznej efektywności procesu produkcyjnego kopalni podziemnej, na bazie której zbudowano model procesu produkcyjnego i związanych z nim strumieni wydatków i efektów finansowych. Scharakteryzowano pokrótce mierniki oceny ekonomicznej efektywności inwestycji przyjęte jako funkcje celu. Poddano dyskusji aspekt niepewności i ryzyka w procesie projektowania wielkości wydobycia kopalni. Przytoczono najważniejsze informacje i dane przyjęte do przykładowych obliczeń, które wykonano zgodnie z opracowaną metodyką, a także najistotniejsze wnioski wynikające z obliczeń.
 
REFERENCES (15)
1.
Behrens W., Hawranek P. M., 1993 - Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. UNIDO, Warszawa.
 
2.
Gryglik D., 2001 - Metoda modelowania i optymalizacji parametrów pól eksploatacyjnych w kopalni węgla kamiennego z uwzględnieniem niepewności i ryzyka. Praca doktorska. AGH, Kraków.
 
3.
Kicki J., Saługa P., 2000 - Niektóre aspekty oceny ryzyka w inwestycjach górniczych.Materiały z konferencji "Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2000", Kraków.
 
4.
Kultys J., 1995 - Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 
5.
Luszniewicz A., Słaby T., 2001 - Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICATMPL.Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
6.
Łoś Z., Kozek B., 2001 - Dokumentacja Programu Komputerowego NAKŁADY-KOSZTY-EFEKTY. Praca niepublikowana. Lublin.
 
7.
Magda R., 1985a - Integracyjna metoda odwzorowania i oceny ekonomicznej efektywności procesu produkcyjnego głębinowej kopalni węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej - Górnictwo z. 124, Kraków.
 
8.
Magda R. 1985b - Optimization of the rate of return of the mine production process. International Journal of Mining Engineering, no. 3.
 
9.
Magda R. 1994a - Mathematical model for estimating the economic effectiveness of production process in coal panels and an example of its practical application. International Journal of Production Economics, 34 (1994).
 
10.
Magda R. 1994b - Application of integrational theory of mine production process modelling to optimization of selected parameters of coal panels. Proceedings of the third International Symposium of Mine Planning and Equipment Selection. Istanbul.
 
11.
Magda R., 1999 -Modelowanie i optymalizacja elementów kopalń. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z lampką górniczą nr 3. Kraków.
 
12.
Magda R., 2004 - Zastosowanie modelowania matematycznego i techniki komputerowej w projektowaniu robót górniczych w kopalni węgla kamiennego. Mineral Resources Management (Gospodarka Surowcami Mineralnymi). Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.
 
13.
Magda R., Brzychczy E., Franik T., Głodzik S., Kęsek M., Woźn y T., 2008 - Zintegrowany system wspomagania zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 
14.
Magda R., Gryglik D., 2000 - Modelowanie i optymalizacja parametrów pól ścianowych i eksploatacyjnych z uwzględnieniem niepewności i ryzyka. Materiały z konferencji "Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2000", Ustroń 2000.
 
15.
Magda R., Woźny T., Kowalczyk B., Głodzik S., Gryglik D., 2002 - Racjonalizacja modelu i wielkości kopalni węgla kamiennego w warunkach gospodarczych początku XXI wieku. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953