Analysis of mining companies operating in the Czech Republic in the sector of non-metallic and construction minerals
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2011;27(4):17–32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An important milestone in the development of Czech mining was the turning point in the nineties of the last century, when socio-economic changes occurred that affected all sectors of the economy. As a result of economic transformation, totally new system changes were brought about for mining companies and their management. Mineral extraction and processing has since become a standard business activity.The article is focused on mining companies operating in the CR in the sector of non-metallic and construction minerals. It briefly outlines the development of mining in the CR in the 90's of the last century. The focus of the article, however, lies on the analysis of mining companies extracting non-metallic and construction minerals. The aim was to map the status of these enterprises in terms of their legal status, foreign ownership, capital strength (whether firms have their capital higher than the statutory minimum set forth by the Commercial Code), their activity in mining sectors (which minerals are being extracted by individual mining companies) and the representation of sub-contractors in mining activities. At the beginning of the research, several hypotheses were proposed that were either confirmed or disproved based on a survey and analysis. Although the findings were, in principle, unequivocal, in order to accept or reject the hypotheses, their testing was necessary. In our case, we applied the test of hypothesis related to relative frequency. The analysis results are processed in tables and graphs. The analysis showed that as for the legal form, trade companies clearly prevail and limited liability companies are completely dominating. In terms of ownership of mining firms domestic miners have the largest representation. Manymining companies, however, have a foreign owner. German and Austrian capital being the most represented. Furthermore, the analysis proved that most mining companies operate with a capital that exceeds the minimum limit set forth by Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended. Most of the mining companies focus on the exploitation of a single mineral only. On examining the representation of ordinary workers and employees of subcontractors, it was found that more and more mining companies outsource mining processes. We can conclude that most of the hypotheses formulated at the beginning of our research were rejected. Established assumptions about the legal status of miners, nationality of holders, disposable capital and the ratio of permanent employees to employees of subcontractors were not confirmed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza spółek górniczych działających w sektorze surowców niemetalicznych oraz surowców budowlanych w Republice Czeskiej
przedsiębiorstwo górnicze, surowce mineralne, forma prawna, kapitał
Ważnym krokiem w rozwoju czeskiego górnictwa były przełomowe lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy nastąpiły zmiany socjalno-ekonomiczne, które z kolei miały wpływ na wszystkie inne działy gospodarki. W wyniku transformacji ekonomicznej wydobycie kopalin zostało przeniesione do spółek górniczych, gdzie sposób zarządzania przeszedł zmiany systemowe. Wydobycie i przetwórstwo surowców mineralnych stało się standardową działalnością gospodarczą. Artykuł koncentruje się na spółkach działających w Republice Czeskiej, w sektorze surowców niemetalicznych i budowlanych. Pokrótce przedstawia on rozwój górnictwa w Republice Czeskiej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Ciężar artykułu koncentruje się jednak na analizie wydobycia surowców niemetalicznych oraz surowców budowlanych. Głównym celem było przedstawienie tych przedsiębiorstw z punktu widzenia ich statusu prawnego, własności kapitału zagranicznego, siły kapitałowej (które z przedsiębiorstw ma kapitał wyższy niż wymagany), ich działalności w segmencie wydobycia (jakie surowce mineralne są wydobywane w spółkach ściśle górniczych), a także reprezentację w sektorze wydobywczym podwykonawców prac. Na początku na podstawie badań i analiz przyjęto hipotezy, które powinny zostać potwierdzone lub zanegowane. Choć co do zasady wyniki były jednoznaczne, to do ostatecznego ich przyjęcia konieczne było ich testowanie. Wyniki analizy przedstawione zostały w tabelach i na wykresach. Z przeprowadzonej analizy jednoznacznie wynika, że dominującą formą prawną są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Sp. z o.o.). Pod względem własności, przedsiębiorstwa górnicze są własnością największych krajowych spółek górniczych. Jednak wiele firm górniczych jest własnością firm zagranicznych. Najczęściej reprezentowane są tutaj Niemcy i Austria. Ponadto analiza wykazała, że większość firm wydobywczych z kapitałem zagranicznym przekracza minimalny limit ustalony ustawą Kodeks Handlowy (513/1991 Sb. z poźniejszymi zmianami). Większość tych firm skupia się na wydobyciu tylko jednego surowca mineralnego. Analizując te firmy okazało się, że coraz więcej pracowników i podwykonawców firm górniczych korzysta w procesie wydobycia z outsourcingu. Można stwierdzić, że większość założeń (hipotez), które zostały sformułowane na początku, nie potwierdziła się, dlatego zostały odrzucone. Założenia dotyczące statusu prawnego spółek górniczych, udziału kapitału zagranicznego, posiadanego kapitału oraz stosunku pracowników zatrudnionych na stałe do stosunku podwykonawców również się nie potwierdziły.
 
REFERENCES (24)
1.
Dvořáček J., 1999 - Ekonomická stránka útlumu hlubinných uhelných dolů v OKR. (Economic side of the decline in underground coal mines in the OKR). Acta Montanistica Slovaca, FBERG, Technical University of Kosice, vol. 4, No. 4, p. 337 -340.
 
2.
Havelka J., 1997 - Perspektívne nerudné nerastné suroviny a ich využitie. (Prospective non-metallic minerals and their use).Acta Montanistica Slovaca, FBERG, Technical University of Kosice, vol. 2,No. 5, p. 71-73.
 
3.
Hindls R., Hronová S., Seger J., 2002 - Statistika pro ekonomy. (Statistics for Economists). 1st edition. Prague: Professional Publishing,415 p. ISBN 80-86419-26-6.
 
4.
Hornická ročenka 2004. (Mining Yearbook 2004). Issued by the Czech Mining Office and the Employers Association of Mining and Oil Industry - The Fellowship of the Miners of the Czech Republic. Ostrava: Montanex, 2005, 300 p., ISBN 80-7225-152-X.
 
5.
Hornická ročenka 2005. (Mining Yearbook 2005). Issued by the Czech Mining Office and the Employers Association of Mining and Oil Industry - The Fellowship of the Miners of the Czech Republic. Ostrava: Montanex, 2006, 320 p., ISBN 80-7225-208-9.
 
6.
Hornická ročenka 2006. (Mining Yearbook 2006). Issued by the Czech Mining Office and the Employers Association of Mining and Oil Industry - The Fellowship of the Miners of the Czech Republic. Ostrava: Montanex, 2007, 328 p., ISBN 80-7225-233-X.
 
7.
Hornická ročenka 2007. (Mining Yearbook 2007). Issued by the Czech Mining Office and the Employers Association of Mining and Oil Industry - The Fellowship of the Miners of the Czech Republic. Ostrava: Montanex, 2008, 327 p., ISBN 80-7225-263-3.
 
8.
Hornická ročenka 2008. (Mining Yearbook 2008). Issued by the Czech Mining Office and the Employers Association of Mining and Oil Industry - The Fellowship of the Miners of the Czech Republic. Ostrava: Montanex, 2009, 320 p., ISBN 80-7225-292-3.
 
9.
Hornická ročenka 2009. (Mining Yearbook 2009). Issued by the Czech Mining Office and the Employers Association of Mining and Oil Industry - The Fellowship of the Miners of the Czech Republic. Ostrava: Montanex, 2010, 318 p., ISBN 80-7225-314-2.
 
10.
CHARVÁT, Jaroslav. Světové dějiny. (World history). 10th edition. Prague: SPN, 1981. 598 p.
 
11.
MAKARIUS, Roman. České horní právo. díl I. (Czech mining law. Volume I). 1st edition. Ostrava : Montanex, 1999. 246 p. ISBN 80-72225-033-7.
 
12.
Commercial Register and the Collection of Documents [online]. [cit. 2008-07-02]. Available from www: <http://www.justice.cz/xqw/xerv...>.
 
13.
State Mining Administration of the CR: Ostatní - Statistika - Těžební činnost (Other - Statistics - Mining activities) [online]. [cit. 20/07/2010]. Available from www: <http://www.cbusbs.cz/tezebni-c...>.
 
14.
Mineral resources of the Czech Republic - the mineral situation in 2007. Prague: Ministry of Environment CR, 2008, 413 p.
 
15.
Mineral resources of the Czech Republic - the mineral situation in 2008. Prague: Ministry of Environment CR, 2009. 473 p.
 
16.
Tomek G., Vávrová V., 2008 - Řízení výroby. (Production Management). Second enlarged and updated edition. Prague: Grada, [2000]. 408 p. ISBN 80-7169-955-1.
 
17.
Decree No. 15/1995 Coll., on the authorization of mining activities and mining activities, as well as designing buildings and facilities that are part of these activities, as amended.
 
18.
Decree of CMA No. 298/2005 Coll., on requirements for professional qualifications and professional competence in the performance of mining activities or activities performed using mining methods, and on amendments to some Acts, as amended by the Decree of CMA No. 240/2006 Coll.
 
19.
Act No. 44/1988 Coll., on Protection and Use of Mineral Resources (Mining Act), as amended.
 
20.
Act No. 61/1988 Coll., on Mining Activities, Explosives and the State Mining Administration, as amended.
 
21.
Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended.
 
22.
Act No. 455/1991 Coll., the Trade Licensing Act, as amended.
 
23.
Act No. 627/2004 Coll., on European Company, as amended.
 
24.
Act No. 360/2004 Coll., on European Economic Interest Grouping, as amended.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953