The influence of structure defects on the displacements of the construction elements of viaducts subdued to the impact of mining exploitation
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):183–196
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of the observations of multi-span viaducts during the exploitation of coal, carried out under the viaducts. The observations showed a significant impact of structure defects on the displacements of construction elements and, consequently, significant deviations from the values predicted for individual spans. At the same time the prediction for the whole object was correct.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wad strukturalnych na przemieszczenia elementów konstrukcji wiaduktów poddanych oddziaływaniu eksploatacji górniczej
most, wiadukt, uszkodzenie, wpływ górnictwa, odkształcenia poziome
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki obserwacji wiaduktów wieloprzęsłowych podczas prac górniczych przeprowadzanych pod tymi wiaduktami. Z obserwacji wynika, że wady konstrukcyjne mają znaczący wpływ na przemieszczanie się elementów konstrukcji, a w konsekwencji, na odchylenia od wartości założonych dla poszczególnych przęseł. Jednocześnie prognozy dla całego obiektu były prawidłowe.
 
REFERENCES (7)
1.
Barycz St., Kocot W., Wodyński A., 1994 - Zagrożenia dla konstrukcji mostów na terenach górniczych (Structural hazards with bridges on mining areas), Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie no. 1(9), Katowice, str. 47-54.
 
2.
Barycz St., Kocot W., Wodyński A., 1997 - O błędach w ułożyskowaniu obiektów mostowych na terenach górniczych (Errors in bearing of bridges objects on the mining areas). Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa, Seria Konferencje, no. 20 "Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi", Katowice, str. 29-40.
 
3.
Barycz S., Wodyński A., 1997 - O anomaliach zaobserwowanych w rejonach występowania poziomych odkształceń ściskających. (Anomalies observed in regions of occurrene of horizontal compression strains), Mat. Konferencji Naukowo-Technicznej "IV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych", Rytro, str. 331-341.
 
4.
Hejmanowski R. (red.), 2001 - Prognozowanie deformacji rock mass i powierzchni terenu na bazie uogólnionej teorii Knothego dla złóż surowców stałych, ciekłych i gazowych (Predicting rock mass and surface deformations for solid, liquid and gas deposits on the basis of generalised Knothe theory). Sigmie PAN (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą), str. 207-214.
 
5.
Kocot W., Hejmanowski R., Wodyński A., 2006 - Ein Beispiel der Einwirkung von Bruchbau auf Bahnüberführungen (Przykład oddziaływania zawałowej eksploatacji górniczej na wiadukty kolejowe). Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg, Heft 1, 7. Geokinematischer Tag, Freiberg, str. 435-445.
 
6.
Kocot W., Wodyński A., Kurzak J., 2007 - Die Einwirkung des Bruchbaus auf Straßenbrücken. Przykład oddziaływania zawałowej eksploatacji górniczej na wiadukt drogowy. Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg, Heft 1, 8 Geokinematischer Tag, Freiberg, str. 335-345.
 
7.
Rosikoń A., 1979 - Budownictwo komunikacyjne na terenach objętych szkodami górniczymi. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953