Assessment of time and mining exploitation effects on the technicalwear of prefabricated panel buildings
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):173–182
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of the analysis of the course of technical wear in time and the studies of the relationships between mining tremors and the technical wear of prefabricated panel buildings localized in the mining area of Legnica-Głogów Copper District (LGOM). The base for the studies was the authors-made database on the technical state and potential causes of the accelerated wear, containing the data on 129 objects. The temporal trend of technical wear of buildings and the impact of mining tremors on this wear was studied.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena wpływu czasu oraz eksploatacji górniczej na techniczne zużycie się budynków z płyt prefabrykowanych
zużycie techniczne, budynek, płyta prefabrykowana, uszkodzenie budynku, skutki górnictwa, wstrząsy podziemne, eksploatacja górnicza
Niniejszy artykuł przedstawia analizę przebiegu procesu technicznego zużywania się w czasie konstrukcji budynków z płyt prefabrykowanych oraz badań dotyczących zależności pomiędzy tym procesem a wstrząsami podziemnymi wywołanymi górnictwem, na podstawie budynków znajdujących się w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM). Podstawę badań stanowiła autorska baza danych dotycząca 129 obiektów, zawierająca informacje o ich stanie technicznym oraz potencjalnych przyczynach ich przyspieszonego zużywania się. Zbadany został trend czasowy technicznego zużywania się budynków oraz wpływ jaki wywierają na niego wstrząsy podziemne wywołane górnictwem.
 
REFERENCES (15)
1.
Firek K., 2005 - Badanie wpływu czynników górniczych i budowlanych na zużycie techniczne tradycyjnej zabudowy terenu górniczego LGOM. Rozprawa doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Kraków.
 
2.
Firek K., 2006 - Assessment of mining tremor impacts on technical wear of masonry buildings located in the Legnica-Głogów Copper District. 7. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg, Heft 1.
 
3.
Hajdasz H., 1992 - Sposoby ustalania zużycia technicznego budynków i budowli. Katowice.
 
4.
Kucharska -Stasiak E., 1994 - Kategoria zużycia obiektów budowlanych. Przegląd Budowlany nr 10.
 
5.
Lasocki S., 2007 - Wyznaczanie dynamicznych wpływów wstrząsów na obiekty budowlane. Praca niepublikowana, Kraków.
 
6.
Scalone normatywy do wyceny budynków i budowli, 2007. Warszawskie Centrum WACETOB.
 
7.
Winniczek W., 1993 - Wycena budynków i budowli podejściem odtworzeniowym. Wrocław, CUTOB-PZITB.
 
8.
Wodyński A., 2002 -Wpływ wstrząsów górniczych na zużycie techniczne budynków. Przegląd Górniczy nr 11, pp. 7-11.
 
9.
Wodyński A., 2007 - Zużycie techniczne budynków na terenach górniczych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo Dydaktyczne AGH, Kraków.
 
10.
Wodyński A., Firek K., 2002 - Analiza przebiegu w czasie zużycia technicznego tradycyjnej zabudowy Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Inżynieria Środowiska (półrocznik AGH), t. 7, z. 2.
 
11.
Wodyński A., Firek K., Kocot W., 2006 - Ocena wpływu remontów oraz zabezpieczeń profilaktycznych na trwałość budynków murowanych w LGOM. Inżynieria Środowiska (półrocznik AGH), t. 11.
 
12.
Wodyński A., Kocot W., 1996 - Metodyka oceny stanu technicznego budynków o tradycyjnej konstrukcji zlokalizowanych na terenach górniczych. Przegląd Górniczy nr 7-8.
 
13.
Wodyński A., Lasocki S., 2002 - Conception of assessment of mining tremor effects on technical wear of buildings. Acta Montana Serie A, No. 21 (125), Praha.
 
14.
Wodyński A., Lasocki S., 2004 - Assessment Of Mining Tremor Influence On The Technical Wear Of Building. Acta Geodynamica Et Geomaterialia Vol.1 , No 2 (134), Praha.
 
15.
Zużycie nieruchomości zabudowanych. Poradnik Doradcy Majątkowego, 2003 - Praca pod red. W. Baranowskiego i M. Cyrana Warszawa, Wyd. Instytut Doradztwa Majątkowego.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953