The influence of the decrease in oil prices on the condition of the American oil industry in 1997-1998
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(2):77-90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The above paper discusses the issue of the influence of decreasing oil prices on the American oil industry in 1997/98. The analysis of the economic situation of the oil industry in the USA depicts some of the most important issues such as: low efficiency of the oil sources, decrease in the refinery capacities and high production costs. All of these made American producers transfer production abroad to other more efficient regions of the world. High supply and low demand for the product are mentioned and explained as main causes of the world decrease in oil prices in 1997-1998. Although the price decrease had a good influence on the overall American economy, it had a negative impact on the economic situation in the states producing oil. Lower income, financial problems, cuts in budgets and investments, joint ventures, buyouts and the overall integration of the industry were the main results of the oil price decrease. This caused further consequences for the whole American oil sector such as: - further decrease in the American oil production level - significant increase in the oil import from abroad.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ spadku cen ropy naftowej na sytuację w przemyśle naftowym USA w latach 1997-1998
ropa naftowa, koszty produkcji, spadek cen, spadek produkcji, integracja sektora naftowego
W pracy podjęto zadanie oceny wpływu, jaki wywarł na amerykański sektor naftowy spadek cen ropy na rynkach światowych na przełomie lat 1997/98. Poddano analizie sytuację ekonomiczną amerykańskiego przemysłu naftowego, uwzględniając w szczególności takie czynniki, jak: niską wydajność złóż, spadek możliwości rafinacji oraz wysokie koszty produkcji, które spowodowały, iż producenci amerykańscy zaczęli przenosić produkcję w inne bardziej opłacalne regiony świata. Wśród głównych przyczyn załamania poziomu cen na świecie w latach 1997-1998 r. wymieniono wysoką podaż surowca i częściowy spadek popytu. Pomimo ogólnie korzystnego wpływu na gospodarkę USA, niskie ceny doprowadziły do dużych zmian wewnątrz sektora naftowego; spadek dochodów producentów przełożył się na zahamowanie inwestycji i obniżenie wydatków, co pociągnęło za sobą integrację producentów i trwałą restrukturyzację przemysłu. W efekcie nastąpiło dalsze, znaczne obniżenie poziomu produkcji surowca na terenie Stanów Zjednoczonych. Aby uzupełnić deficyt podaży ropy na rynku USA musiały znacznie zwiększyć import ropy z rynków zagranicznych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top