Application of the three-point method to hydrocarbon reserves estimation
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(2):91–102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main aim of this paper is to present the three-point method of hydrocarbon reserves estimation for a single prospect. This volumetric method can be regarded as a very useful and precise tool, despite the fact that it does not require complicated mathematical figures. In the volumetric method hydrocarbon recoverable reserves are calculated as multiplication of a number of parameters, such as areal extent of prospect, net pay, porosity etc. Because of the uncertainty, each parameter is represented as a distribution and, consequently, recoverable reserves have to be expressed as a probability distribution. This distribution can be obtained in Monte Carlo simulation process. The three-point method, which can be considered as an alternative to Monte Carlo simulation, instead of thousands of iterations, requires Pearson-Tuckey estimators for mean and variance. On the basis of these two parameters the distributions of reserves as well as other characteristics such as mode, median, percentiles can be calculated. In the first part of the article the assumptions as well as the main calculating procedures of the three-point method have been presented. In the next part, on the basis of a real prospect appraisal, the three-point method and Monte-Carlo simulation method have been compared. The result of the case study as well as statistical tests have confirmed that the three-point method produces the results comparable with more complicated Monte Carlo simulation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie metody trzech punktów do estymacji zasobów złoża węglowodorów
zasoby złoża węglowodorów, rozkład zasobów, metoda wolumetryczna, symulacja, centyle rozkładu, analiza wrażliwości
Celem artykułu jest przedstawienie metody trzech punktów, która służy do oceny wielkości zasobów pojedynczego złoża węglowodorów. Metoda ta, należąca do grupy metod wolumetrycznych, oferuje prostotę procedur obliczeniowych połączoną z odpowiednią dokładnością oszacowania. W metodach wolumetrycznych zasoby złoża są obliczone jako iloczyn kilku parametrów geologicznych, takich jak powierzchnia, miąższość, porowatość itd. Ze względu na ryzyko i niepewność, każdy z parametrów jest przedstawiany nie w postaci pojedynczej wartości, lecz jako rozkład prawdopodobieństwa. W rezultacie oszacowane zasoby złoża przyjmują również postać statystycznego rozkładu zmiennej losowej. Rozkład ten można uzyskać w wyniku symulacji metodą Monte Carlo. Metoda trzech punktów, która może być uznana za metodę alternatywną, zamiast tysiąca iteracji symulacyjnych, wymaga zastosowania estymatorów Pearsona-Tuckeya. Pozwalają one na wyznaczenie średniej, wariancji oraz innych charakterystyk liczbowych rozkładu zasobów złoża węglowodorów. W pierwszej części artykułu zostały zaprezentowane założenia i główne procedury obliczeniowe metody trzech punktów. W części drugiej zaprezentowano przykład praktycznego wykorzystania tej metody, jak również pokazano wyniki porównania rezultatów oszacowania zasobów złoża ropy naftowej metodą trzech punktów i metodą symulacyjną. Analizowany przypadek i przeprowadzone testy statystyczne potwierdziły, że obie metody dają porównywalne wyniki.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953