The ‘shale gas revolution’ and changes on the LNG market
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Kraków
 
2
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2015;31(3):5-24
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Success in developing unconventional natural gas deposits, and in particular shale gas deposits, the so-called shale gas revolution, is most apparent in North America. This success was made possible because of the involvement of companies, scientific bodies, as well as because of the support of American government by setting up a system of tax breaks and incentives for companies investing in non conventional natural gas deposits (Non-Conventional Fuel Tax Credit). The process of developing appropriate technologies (horizontal drilling and hydraulic fracturing) that led to the revolution in producing gas from the Barnett Shale, took 18 years. The shale gas revolution has changed the undesirable and downward trend in producing natural gas in the US. By steadily increasing the production of natural gas, the United States have been ranked first, since 2009, in terms of the production of gas worldwide. They are practically self sufficient now, and in the near future they will be a net exporter of natural gas. The gas, in liquefied form, will be supplied to the European markets in 2016. Poland expects that the imports of natural gas from the US will possibly drive down the prices on the domestic natural gas market. Taking into account the current procedures for obtaining the consent for exportation of the gas, great importance is attached to the Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP). [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rewolucja łupkowa a zmiany na rynku gazu skroplonego
gaz ziemny, gaz skroplony, gaz z łupków, import gazu, eksport, bezpieczeństwo energetyczne
Sukces w zakresie zagospodarowania niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego, a szczególnie gazu z formacji łupkowych – tzw. rewolucja łupkowa – jest najbardziej widoczny w Ameryce Północnej. Sukces ten był możliwy dzięki zaangażowaniu firm, jednostek naukowych, a także wsparciu ze strony rządu amerykańskiego poprzez stworzenie systemu ulg i zachęt dla firm inwestujących w niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego (Nonconventional Fuel Tax Credit). Prace nad doborem odpowiednich technologii (odwierty horyzontalne oraz szczelinowanie hydrauliczne), które doprowadziły do rewolucji w wydobyciu gazu ze złoża Barnett Shale, trwały 18 lat. Rewolucja łupkowa odmieniła niekorzystną, spadkową tendencję wydobycia gazu ziemnego w USA. Dzięki systematycznemu wzrostowi wydobycia gazu ziemnego, USA od 2009 r. są na pierwszym miejscu pod względem wydobycia gazu na świecie, praktycznie są już samowystarczalne, a w niedalekiej przyszłości będą eksporterem netto gazu ziemnego. Gaz ten w formie skroplonej trafi na europejskie rynki w 2016 r.; strona polska oczekuje, że import gazu ziemnego z USA umożliwi obniżkę cen na krajowym rynku gazu ziemnego. Mając na uwadze obecnie obowiązujące procedury w zakresie uzyskiwania zgody na eksport gazu, dużą wagę przywiązuje się do negocjowanej umowy handlowej pomiędzy USA i UE (The Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP). [...]
 
REFERENCES (37)
1.
Baran i in. 2014 – Baran, P., Rogozińska, J., Zarębska, K. i Porada, S. 2014. Analiza układu węgiel kamienny– gaz pod kątem intensyfikacji wydobycia metanu z użyciem ditlenku węgla. Przemysł Chemiczny 93, 12, s. 2008–2012.
 
2.
BP 2015. BP Statistical Review of World Energy, June [Online] Dostępne w: www.bp.com [Dostęp: 29.07.2015].
 
3.
Eurogas 2009–2014. Statistical Report 2009–2014. Brussels; www.eurogas.org/ [Dostęp: 29.07.2015].
 
4.
EC 2015. European Commission, Directorate-General for Energy. Market Observatory for Energy, Quarterly Re¬port, Volume 7 (issue 4; fourth quarter of 2014).
 
5.
EIA 2014. Natural Gas. Shale gas, December 4; [Online] Dostępne w: www.eia.gov/naturalgas/ [Dostęp: 29.07.2015].
 
6.
EIA 2015. Annual Energy Outlook 2015 With Projections to 2040. April; [Online] Dostępne w: www.eia.gov/fore¬casts/aeo [Dostęp: 29.07.2015].
 
7.
Gawlik, L. 2013. Gaz ziemny z łupków w Polsce – raport. Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej. Wyd. IGSMiE, Warszawa; www.wec-pksre/publikacje.html (Shale gas in Poland).
 
8.
Gawlik, L. (red.) 2013. Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Katowice, 299 s.
 
9.
GAZ-SYSTEM 2015. Strona internetowa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM [Online] Dostępne w: http://www.gaz-system.pl/termi... [Dostęp: 29.07.2015].
 
10.
Garbicz, M. i Sokół, H. 2013. Czy gaz łupkowy zmieni polską sytuację? Rynek Energii 6, s. 13–18.
 
11.
Gross-Gołacka i in. 2013 – Gross-Gołacka, E., Lubiewa-Wieleżyński, W., Sikora, A.P., Szurlej, A. i Biały, R. 2013. Wyzwania dla producentów nawozów mineralnych w kontekście liberalizacji krajowego rynku gazu ziemnego. Przemysł Chemiczny 92, 8 1393–1398.
 
12.
Hadro, J. 2010. Strategia poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach. Przegląd Geologiczny 58, 3, s. 250–258.
 
13.
IEA 2014a – International Energy Agency 2014. World Energy Outlook. Paris, France.
 
14.
IEA 2014b – International Energy Agency. Natural Gas Information 2000–2014, Paris, France.
 
15.
IEA 2015a – International Energy Agency 2015. Energy Balances of OECD Countries. Paris., France.
 
16.
IEA 2015b – International Energy Agency 2015. Gas Medium Term Market Report 2015.
 
17.
Kaliski i in. 2014 – Kaliski, M., Krupa, M., Sikora, A. i Szurlej, A. 2014. Ekonomiczne aspekty pozyskiwania gazu z formacji łupkowych na podstawie doświadczeń rynku północnoamerykańskiego. Rynek Energii 1, s. 151–158.
 
18.
Kamiński, J. 2009. The impact of liberalisation of the electricity market on the hard coal mining sector in Poland. Energy Policy 37, 3, s. 925–939.
 
19.
Kamiński, J., 2014. A blocked takeover in the Polish power sector: A model-based analysis. Energy Policy 66 March, s. 42–52.
 
20.
Kryzia, D. i Gawlik, L. 2012. Perspektywy gazu z łupków w Polsce. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 82, s. 5–20.
 
21.
Medlock, K.B. 2012. Shale Gas, Emerging Fundamentals, and Geopolitics. Presentation at James A Baker III Institute for Public Policy, Rice University, June 14.
 
22.
Michałowski i in. 2012 – Michałowski, M., Tora, B., Čablík, V. i Černotová, L. 2012. Wybrane problemy wydobycia gazu łupkowego. Rocznik Ochrona Środowiska – Annual Set The Environment Protection t. 14, s. 866–874.
 
23.
MG 2014. Ministerstwo Gospodarki 2014. Polska 2014. Raport o stanie handlu zagranicznego. Warszawa; [Online] Dostępne w: www.mg.gov.pl [Dostęp: 2.08.2015].
 
24.
MŚ 2015. Ministerstwo Środowiska 2015; [Online] Dostępne w: http://lupki.mos.gov.pl/ [Dostęp: 30.07.2015].
 
25.
Nagy, S. i Siemek, J. 2011. Shale Gas in Europe: the State of the Technology – challenges and opportunities. Archives of Mining Sciences 56, 4, s. 727–760.
 
26.
NBP 2015 – Narodowy Bank Polski 2015 – Kursy średnie walut obcych w złotych (Tabela A); www.nbp.pl [Dostęp: 3.08.2015].
 
27.
Olkuski, T. 2014. Udział gazu w strukturze produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii w latach 2000–2012. Rynek Energii 3, s. 14–19.
 
28.
PGNiG 2015. Raport roczny 2014. Warszawa; [Online] Dostępne w: www.pgnig.pl [Dostęp: 29.07.2015].
 
29.
Piwowarski, A. i Trzop S. 2009 Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne funkcjonowania krajowego terminalu LNG. Top Consulting Conference & Trainings, 16–17 listopada 2009 Countryard by Marriott Hotel, Warszawa.
 
30.
Poprawa, P. 2010. System węglowodorowy z gazem ziemnym w łupkach – północnoamerykańskie doświadczenia i europejskie perspektywy. Przegląd Geologiczny 58, 3, s. 216–225.
 
31.
Ruszel, M. 2014. Znaczenie terminali LNG na wspólnym rynku energii UE. Polityka i Społeczeństwo nr 4, s. 49–59.
 
32.
Rychlicki, S. i Siemek, J. 2011. Gaz łupkowy – zasoby i technologia. Rynek Energii 3, s. 3–8.
 
33.
Rychlicki, S. i Stopa, J. M. 2010. Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego szansą dla Polski. Profesjonalne Gazownictwo 2010, Wyd. AKNET-Press, s. 21–26.
 
34.
Siemek i in. 2011 – Siemek, J., Kaliski, M., Janusz, P., Sikora, S. i Szurlej, A. 2011. Wpływ shale gas na rynek gazu ziemnego w Polsce. Rynek Energii 5, s. 118–124.
 
35.
Szurlej, A. 2013. The state policy for natural gas sector. Arch. Min. Sci. 58, 3, s. 925–940.
 
36.
Szurlej i in. 2014 – Szurlej, A., Kamiński, J., Janusz, P., Iwicki, K. i Mirowski, T., 2014. Rozwój energetyki gazowej a bezpieczeństwo energetyczne. Rynek Energii 6, s. 33–38.
 
37.
Wiśniewski, F. 2005. Terminale LNG na polskim wybrzeżu. Rurociągi 4/41, s. 33–35.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top