The usefulness of selected scientific methods to solve the conflicts of face mining and regions Nature 2000
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):399–409
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The induction into the legal system of the new form of environmental protection, e.g. regions covered by Nature 2000, causes in many cases the lack of ability or need to restrict or control facemining. The following article presents a short analysis of the usefulness of selected scientific methods to solve the conflicts of face mining and regions Nature 2000. The authors are highlighting the need to create an objective method, which will assist the decision making processes concerning the possibility of trade practice in the region of Nature 2000. And so, in round of investigation for a suitable method for optimal taking up and objective solutions in conflictual situations with nature 2000, methods have been placed with utilization of neuron network, analytical hierarchic process, estimates of environmental risks. To the analysis were accepted methods which (who) have been checked in systems of aiding decisions at the nature of multiple criteria, about similar thematic range. Methods, scope of implementation is multi criteria, presence of measurable and immeasurable data as well as surfaces of conditionality which seems to make the decision of the prime problem. All the above mentioned methods require modification in order to apply them to a method, which will make it possible in an objectified manner to open a face mining trade in conditions of areas of Nature 2000. Unmistakably the fact that belongs to the advantage of introduced method, is that: - They supply simple, understandable and elastic model for multi criteria problems. - They order and criteria systematize important factors. - They integrate inferential reflection and system approach for problem solving compound. - They introduce scale of estimate for immeasurable elements. - They analyze problem in interdisciplinary surfaces. - They assure capability of recurring analysis. Elaboration of such method will help aid the decision making process, it will objectify it and turn for optimal choice variant taking into consideration all important factor, those environmental, geologically - engineering, economic, as well as social.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przydatność wybranych metod naukowych do rozwiązywania konfliktów górnictwa odkrywkowego i regionów Natura 2000
Date Maning, GIS, przetwarzanie danych, ocena ryzyka, ryzyko środowiskowe, Natura 2000, zastosowanie, sieć neuronowa
Wprowadzenie do systemu prawnego nowej formy ochrony środowiska, np. regionów objętych programem Natura 2000, w wielu przypadkach powoduje brak możliwości lub potrzeby ograniczenia lub kontroli nad górnictwem odkrywkowym. Poniższe opracowanie ukazuje krótką analizę przydatności wybranych metod naukowych do rozwiązywania konfliktów górnictwa odkrywkowego i regionów Natura 2000. Autorzy podkreślają potrzebę stworzenia obiektywnej metody, która pomoże w procesach decyzyjnych odnośnie możliwości stosowania praktyk handlowych w rejonach objętych programem Natura 2000. I tak, w serii badań nad odpowiednią metodą do podejmowania optymalnych decyzji i obiektywnych rozwiązań w sytuacjach konfliktowych z programem Natura 2000, zastosowano metody wykorzystujące sieć neuronową, analityczny proces hierarchiczny, szacunki ryzyka środowiskowego. Do analizy wzięto metody, które zostały sprawdzone w systemach wspomagania decyzji o charakterze wielokryteryjnym, w odniesieniu do podobnego zakresu tematów. Metody i zakres wdrażania obejmują kryteria złożone, obecność danych mierzalnych i niemierzalnych, jak również powierzchnie warunkowości, w których podejmowanie decyzji zdaje się być kwestią naczelną. Wszystkie powyższe metody wymagają modyfikacji dla ich zastosowania w metodzie, która umożliwi w zobiektywizowany sposób otworzenie działalności górnictwa odkrywkowego w warunkach terenów objętych programem Natura 2000. Bez wątpienia, zaletami wprowadzanej metody są: - zapewnienie prostego, zrozumiałego i elastycznego modelu dla problemów wielokryteryjnych, - uporządkowanie i usystematyzowanie ważnych czynników, - integracja wniosków i podejścia systemowego dla rozwiązywania problemów, - wprowadzenie skali szacunków dla elementów niemierzalnych, - analiza problemu na powierzchniach interdyscyplinarnych, - zapewnienie możliwości analizy okresowej. Opracowanie takiej metody pomaga w procesie decyzyjnym, obiektywizuje go i kieruje na optymalny wybór uwzględniający wszystkie ważne czynniki, środowiskowe, geologiczno-inżynieryjne, ekonomiczne, jak również i społeczne.
 
REFERENCES (16)
1.
Górniak -Zimroz J., Woźniak, J., Zimroz R., Capabilities of methods in geographic information systems orientated on management data mining.
 
2.
Górniak -Zimroz J., Rozprawa doktorska: Integrated economy municipal wastes and mining production.
 
3.
Jóźwiak J., Podgórski J., 1992 -Basic Statistics.PaństwoweWydawnictwoEkonomiczne,Warszawa.
 
4.
Łomnicki A., 2007 - Intro to statistics for scientists. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 
5.
Malinowski A., 2004 - Discriptive statistics for administration and law students. Wydawnictwo Liber, Warszawa.
 
6.
Nałęcz M., Duch W., Korbicz J., Rutkowski L., Tadeusiewicz R., 2000 - Neuron Networks Part 6. PAN Warszawa , Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
 
7.
Osowski S., 2000 - Neuron Networks of data processing. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Warszawa.
 
8.
Ostręga A., 2004 - Manners of developing mining after exploitation based on the example in Cracow raw materials field. Rozprawa doktorska. Kraków.
 
9.
Palmąka M., 2005 - Methods of estimates of environmental risks on example of planning of linear investment. Przegląd Geologiczny vol. 53, nr 7.
 
10.
Ptak M., 2007 - Network of area in aspect of activity Nature 2000 plant face mining mining; Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie WUG 6(154)/2007.
 
11.
Ptak M., 2007 - Influence on protection of nature on capability of conduct in aspect to European Ecological Network Nature 2000 of face mining activity, Prace naukowe GIG "Geology and geophysics in solving modern problem of the mining industry in sub mining fields; Kwartalnik, wyd. spec. Nr III/2007, Katowice.
 
12.
Ptak M., 2007 - Natural compensation In mining activity with particular taking into consideration area of Nature 2000. Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego 5/2007 (48).
 
13.
Rymarczyk S., 2006 - Scaling afnic algorithm. Information Technology under Direction by M. Pękala, W.Z. Chmielowski. Krakowska Szkoła Wyższa Acta Academiae MODREVIANEA, Kraków.
 
14.
Starzyńska W., 2006 - Practical Statistics. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
15.
Watkins J.W.N., 2001 - Explanation of history. Methodological individualism and theory of decision making in social sciences. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław str. 86 i następne.
 
16.
Witkowska D., 2002 - Artificial neuron networks and statistic methods. Chosen financial questions. Warszawa C.H.Beck Studia Ekonomiczne.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953