Value of mineral deposits - selected issues in view of the Hotelling theory
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):149–155
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Author discusses selected issues regarding mineral deposits valuation based on the royalty determination method. He indicates the key role of Hotelling's preposition on constant value of royalty in time in the process. Reasons for and against it's use are described alongside with proposals of it's expansion and reconsideration.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wartość złoża kopalin - wybrane problemy wyceny w świetle teorii Hotellinga
wycena złóż, ceny surowców mineralnych, twierdzenie Hotellinga
Artykuł omawia problemy związane z wyceną wartości złóż w oparciu o wycenę renty na jednostce kopaliny w złożu. Wskazuje, że kluczowe znaczenie dla jej właściwego stosowania ma uwzględnienie lub nie twierdzenia Hotellinga o stałej wartości renty w czasie. Przedstawia argumenty za i przeciw temu twierdzeniu, jak również próby jego rozszerzenia i reinterpretacji.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953