Real options in mineral projects evaluation
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):157-173
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Traditional economy recommends discounted cash flow (DCF) analysis as a tool of investment evaluation. Yet, the calculated values by this method of mineral projects are usually lower than their later market value. However in the last years financial market practice has been revolutionized by modern methods that adjust for risk and allocate value to managerial flexibility. Based on financial option pricing methods there have been formulated models of real asset pricing. The primary objective of this paper is critical assessment of classic discounted methods and presenting, as an alternative, the methodology of real option pricing. This goal has been illustrated with the Polish zinc-and-lead ores mining example.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Opcje realne w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych
górnicze projekty inwestycyjne, ocena ekonomiczna, opcje realne
Zalecanym powszechnie w naukach ekonomicznych narzędziem oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych jest analiza zdyskontowanych sald pieniężnych (discounted cash flow, DCF). Okazuje się jednak, że wartości górniczych przedsięwzięć inwestycyjnych policzone według tej metody, są zawyczaj mniejsze od ich późniejszych wartości rynkowych. W ostatnich latach praktykę rynku finansowego zrewolucjonizowały nowoczesne metody pozwalające na pełniejsze uwzględnianie ryzyka i określanie wartości elastyczności decyzyjnej, związanej z zarządzaniem inwestycjami. Opierając się na metodach wyceny opcji finansowych, sformułowano modele wyceny aktywów realnych. Podstawowym celem pracy jest dokonanie krytycznej oceny klasycznych metod dyskontowych i przedstawienie, jako alternatywy, metodologii wyceny opcji realnych. Cel ten zilustrowano przykładem z górnictwa rud cynku i ołowiu.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top