Aluminium enrichment of selected clay raw materials under the influence of synthetic hydrothermal solutions
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(3):53–63
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper there are presented Al-enrichment processes of the selected clay raw materials with the mobile solutions of aluminium salts. Polish kaoline Surmin and refractory clay Gm/1-Jaroszów were tested. The imported kaoline Sedlec (Czech Republic) was used for comparative tests. The synthesis was carried out in the autoclave, using the solution of aluminium acetate in conditions of heighten pressure of 2.7 MPa and the temperature of 225oC. As a result of hydrothermal processing the significant enrichment of aluminium was acquired, connected with the formation of adsorptive kaoline-boechemite combinations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wzbogacanie w glin wybranych surowców ilastych w warunkach oddziaływania syntetycznych roztworów hydrotermalnych
synteza hydrotermalna, surowce ilaste wysokoglinowe, procesy wzbogacania w glin
W pracy przedstawiono procesy wzbogacania w glin wybranych surowców ilastych pod wpływem mobilnych roztworów soli glinu. Do badań wykorzystano kaolin krajowy Surmin oraz glinę ogniotrwałą Gm/1-Jaroszów, a dla celów porównawczych importowany kaolin Sedlec (Czechy). Syntezę przeprowadzono w autoklawie z wykorzystaniem roztworu octanu glinu, w warunkach podwyższonego ciśnienia 2,7 MPa, w temperaturze 225oC. W wyniku obróbki hydrotermalnej uzyskano znaczne wzbogacenie surowców w glin z utworzeniem adsorpcyjnych połączeń kaolinitowo-boehmitowych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953