The analysis of current means for secondary and waste materials value estimation
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(3):65–76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is a proof of discussion of current system of estimation technological, economical and ecological characteristic of industrial wastes and secondary materials. In regard of the quantity industrial wastes and secondary materials the unification of methods of estimation of its technological and economical values is very important. The unification will make casier take steps in the field of utilisation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza istniejących sposobów oceny surowców wtórnych i odpadowych
odpady przemysłowe, surowce wtórne, utylizacja
Artykuł stanowi próbę omówienia stosowanego systemu badania właściwości technologicznych, wartości ekonomicznej i wpływu na środowisko masowych odpadów przemysłowych o charakterze mineralnym i metalurgicznym. Ze względu na ilość, trudności składowania oraz znaczny wpływ na środowisko, unifikacja określenia ich wartości surowcowej, oszacowanie możliwości wykorzystania przy możliwie niskim ryzyku podejmowania decyzji o charakterze ekonomicznym i środowiskowym jest bardzo istotnym czynnikiem mogącym warunkować rozwój tej działalności.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953