The variability structure and estimation accuracy of Pb and Zn contents in the Cu-Ag deposit Lubin
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(3):29–51
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The researches were done in the southern part of Lubin deposit, which is prepared for exploitation of copper ore. The aim of statistical and geostatistical researches was to describe the variability structure of Pb and Zn contents (% weight), accumulation index of Pb and Zn. The results of the two kinds of deposit sampling in the mine workings were used in the analysis: routine, mine sampling made by geological staff and experimental sampling in small, local scale of observation. The geostatistical modelling of studied parameters using classical semivariogram is very difficult, because of the outliers which mask-random component of metals variation. Easy to interpret and model structure of metal contents variability were obtained due to Inverted Covariance semivariogram. The kriging standard errors of mean metal contens estimation within blocks of horizontal dimensions 1000 x 1000 are unrealistic high, between 50% and 100%. Additional information, originated from the experimental sampling, used in geostatistical modelling do not change substantially the assessment accuracy of metal contents. Similary, cokriging and probability kriging bring accuracy of mean metal contens assessment the reserves of Pb and Zn can be classified as inferred only.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Struktura zróżnicowania i dokładność szacowania zawartości Pb i Zn w złożu Cu-Ag Lubin
monoklina przedsudecka, cynk, ołów, parametr złożowy, geostatystyka, semivariogram, kriging, błąd oceny
Badaniami objęto południowy fragment złoża Lubin, przygotowany do eksploatacji rud miedzi. Celem przeprowadzonych badań statystycznych i geostatycznych było opisanie struktury zmienności zawartości Pb i Zn [% wag.]. metroprocentów Pb i Zn oraz miąższości złoża bilansowego. Stwierdzono, że ze względu na skrajnie dużą zmienność zawartości metali oraz silną dodatnią asymetrię ich rozkładów, właściwą charakterystykę struktury zróżnicowania Pb i Zn zapewnia jedynie specjalny estymator semiwariogramu określany w literaturze jako Inverted Covariance Semiwariogram. Błędy oceny średnich zawartości Pb i Zn w blokach złoża o rozmiarach 1000 x 1000 m, ustalone metodą krigingu są nadzwyczaj wysokie i mieszczą się w przedziale od 50 do 100%. Konsekwencją tego jest niska dokładność oceny zasobów Pb i Zn, które mogą być określone jedynie jako szacunkowe.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953