An application of longnormal and loghyperbolic distribution to statistical analysis of oil and gas field size distribution in Poland
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(4):95–107
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Deposit size is a key factor in decisions concerning exploration and development of hydrocarbon reserves. Since it is unknown without an extensive study on individual field, there is a great interest in determining the field size distribution pattern, which could be used for reserves predictions. Geostatistics provides many models useful for such purposes (lognormal, exponential, Pareto, Zipf's law, etc.). One of the widely used models - lognormal distribution - was examined and its usefulness was confirmed in many cases. An alternative probability distribution for modelIing oil field size is the loghyperbolic, which could offer similar or even better fit to the empirical data. The aim of this paper is to examine both distribution models - lognormal and loghyperboIic - on the empirical sets of data. Three main Polish oil and gas basins (Carpathian, Forecarpathian and Poland Lowland) as well as three geological formations (Miocene, Dolomite, Rotliegende) were chosen to prove the qualities of both patterns. The lognormality and loghyperbolicity of observations were tested with x2 test of goodness of fit. The obtained results are compared and discussed in the paper. The results indicates that both models represent properly the distribution of oil and gas fields reserve size and could be recommend as useful geostatistical tools.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie rozkładu logarytmiczno-normalnego i logarytmiczno-hiperbolicznego do modelowania rozkładu wielkości złóż węglowodorów w Polsce
rozkład logarytmiczno-normalny, rozkład logarytmiczno-hiperboliczny, złoża węglowodorów
Racjonalne zarządzanie poszukiwaniami naftowymi jest możliwe w oparciu o analizy geologiczne, połączone odpowiednio z analizami ekonomicznymi. Jedną z podstwawowych analiz jest modelowanie rozkładu wielkości złóż ropy naftowej lub gazu ziemnego w jednorodnych jednostkach geologicznych. Liczba złóż i ich zasoby decydują o zasobności danej jednostki geologicznej i w rezultacie o jej wartości ekonomicznej. Problem rozkładu wielkości złóż węglowodorów jest stale tematem nowych artykułów i nie wydaje się, że jeszcze daleko do jego wyczerpania. Obok znanych i stosowanych rozkładów wielkości złóż, w ostatnich latach geostatystycy wprowadzili nowy rozkład, tj. rozkład logarytmiczno-hiperboliczny. Celem artykułu było sprawdzenie możliwości wykorzystania rozkładu logarytmiczno-hiperbolicznego i rozkładu logarytmiczno-normalnego do opisu rozkładu złóż odkrytych w poszczególnych prowincjach geologicznych Polski. Wyniki badań zaprezentowano w formie tabel i rysunków. Porównanie przydatności obu rozkładów do modelowania statystycznych rozkładów złóż węglowodorów w Polsce nie potwierdziło tezy o wyższości żadnego z tych rozkładów.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953