Utilization of the basaltic tuffs associated basalt deposit from Męcinka (Lower Silesia, Poland)
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(4):109–118
 
KEYWORDS
ABSTRACT
It was presented the chemical-mineralogical and utilization characteristic of the basalt tuffs associated basalt deposits from Męcinka (Lower Silesia, Poland). Phase analysis shown that the tuffs contained relict grain of olivine, pyroxene, plagioclase and products its chemical weathering: montmorillonite, iron oxide and zeolite. It was provided that the tuffs characterized usefulness for production lighweight aggregate, sorbing agents for liquid petroleum-like substances and as fluxing agents for slow-sintering bodys.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problemy utylizacji tufów bazaltowych towarzyszących bazaltom w złożu w Męcince (Dolny Śląsk)
utylizacja, tuf bazaltowy, bazalt
W pracy scharakteryzowano pod względem mineralogiczno-chemicznym i użytkowym utwory tufowe towarzyszące bazaltom w złożu w Męcince (Dolny Śląsk). Pod względem fazowym tuf zawiera reliktowo zachowane ziarna oliwinu, piroksenów i plagioklazów oraz produkty ich chemicznego wietrzenia - montmorillonit, tlenki żelaza oraz topnika trudnospiekających mas ceramicznych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953