The impact of brown coal in coal blends on the quality of coal chars
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(4):87-94
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Investigated were coking properties of coal blends containing brown coal and their impact on the quality of coal chars. Additions of brown up to 15 wt % resulted in an increased reactivity and decreased ignition temperature accompanied by a slight, rather insignificant deterioration of mechanical properties of the chars. These observations support a feasibility of manufacturing of the low-emission coke-fuel for grate furnaces from copyrolysis of appropriate coking coal(s)/brown coal blends.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dodatku węgla brunatnego do koksowniczej mieszanki węglowej na jakość uzyskanych karbonizatów
węgiel brunatny, karbonizaty węglowe
Wykonano badania nad wpływem dodatku miękkiego węgla brunatnego do koksowniczej mieszanki węglowej na zmianę jej właściwości koksotwórczych oraz jakości uzyskanych karbonizatów. Stwierdzono, że dodatki węgla brunatnego nie przekraczające 15% nieznacznie pogarszają wytrzymałość uzyskanego karbonizatu przy równoczesnym zasadniczym zwiększeniu reakcyjności i obniżeniu temperatury zapłonu. Stwarza to korzystne przesłanki produkcji paliw bezdymnych przeznaczonych do palenisk rusztowych na drodze kopirolizy węgli gazowo-koksowych i miękkich węgli brunatnych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top