Analysis of relation between induced seismic activity and satellite data in the Upper Silesian Coal Basin
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(Zeszyt specjalny 1):123–138
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main purpose of studies presented in the paper is the estimation of the statistical relation between seismic activity induced by underground mining and lineaments determined from satellite pictures. The studies were performed on the basis of mining tremors of energy above 108 Joules within the years 1985-2004 in the Upper Silesian Coal Basin (USCB) region. The monitoring and analysis of seismic activity showed the bi-modality of tremors energy distribution. Low-energy tremors are connected directly with stress field caused by mining while high-energy tremors are caused by an overlay of two factors: mining and tectonic stress field in rock mass. The lineaments observed on the satellite pictures are characteristic lines, which may be identified with lines that reflected neotectonic phenomena in the bedrock. The effect of such phenomena is transferred on younger sediments and on the surface. Some studies report that location of tremors is related with lineaments especially while crossing each other. In the paper, a correlation of lineaments with epicenters of strongmining tremors in several regions of USCB is presented. The correlation is proved by statistical parameters. In some regions of tremors location, geophysical anomalies: gravimetric and magnetic are also observed. The results of studies have practical meaning. They should be applied in planning of land development as well as in planning of underground exploitation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza związku występowania wysokoenergetycznych wstrząsów z lineamentami na terenie GZW
sejsmiczność, tektonika, lineamenty
W artykule przedstawiono analizę związku występowania wysokoenergetycznych wstrząsów z lineamentami wyznaczonymi ze zdjęć satelitarnych. Wysokoenergetyczne wstrząsy zależą od struktury górniczo-tektonicznej. Wyznaczone ze zdjęć satelitarnych lineamenty są odzwierciedleniem zmian i procesów wgłębnych, których efekt został odzwierciedlony na powierzchni terenu. W monitoringu terenów górniczych zagrożonych wysokoenergetycznymi wstrząsami mogą być pomocne najnowsze zdobycze techniki - zdjęcia satelitarne. Wyznaczono lineamenty, które mogą mieć związek z wysokoenergetycznymi wstrząsami. Przeprowadzono analizę wstrząsów o energii większej od 10E7 J z lineamentem na obszarze KWK Bielszowice.
 
REFERENCES (28)
1.
Allen C.R., 1975 — Geological criteria for evaluating seismicity. Geol. Soc. Am. Bull. v. 86.
 
2.
Bażyński J., 1990 Geologiczna interpretacja danych geodezyjnych wzdłuż przekrojów podwójnej precyzyjnej niwelacji. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii t. XXXVII, z. 1—2, 80—92.
 
3.
Bażyński J., Doktór S., Graniczny M., 1984 — Mapa fotogeologiczna Polski., 1:1 000 000. Wyd. Geol., Warszawa.
 
4.
Buła Z., Habryn R., Piątkowska A., Kowalski Z., Doktór S., 2003 — Model budowy strukturalnej Górnego Śląska i zachodniej Małopolski w świetle kompleksowej analizy danych teledetekcyjnych i geologiczno-geofizycznych. CAG PIG, Warszawa.
 
5.
Buła Z., Kotas A. (redaktorzy nauk.), 1994 — Atlas geologiczny GZW część III, mapy strukturalno-geologiczne 1:100 000, PIG, Warszawa.
 
6.
Bune V.I., Skarjatin V.D., Poljakowa T.P., Szirokowa J., 1977—Tectonic lineaments and distribution of foci of earthquakes with M>= 6.3 in the central part of Alpine fold belt.
 
7.
Dokl. Akad. Nauk. v. 230, nr 6.
 
8.
Campbell R.H., 1976 — Structural features related to earthquakes in Managua, Nicaragua and Cordoba, Mexico, Geol. Surv. Prof. Paper 929.
 
9.
Doktór S., Graniczny M., 1982 — Zdjęcia satelitarne jako źródło informacji pośredniej o wgłębnych strukturach geologicznych . Prz. Geol. nr 12, 666—671.
 
10.
Doktór S., Wilczyński M.S., 1981 — Wstępne dane o tektonice permomezozoiku LZW w świetle prac fotointerpretacyjnych . Prz. Geol., 29, 2, 71—76.
 
11.
Drzęźla B., Mendecki A., Marcela E., 1984 — Wpływ warunków górniczych na kształtowanie się aktywności sejsmicznej na przykładzie KWK Miechowice, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., M-6 (176), 377—383.
 
12.
Gibowicz S.J., 1996—Correlations between the seismic energy parameters and the focalmechanism of seismic events induced by mining, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., M-18(273), p. 111—125.
 
13.
Graniczny M., 1989 — Fotolineamenty i ich znaczenie geologiczne. Klasyfikacja. Instr. Met. Badań Geol. z. 50, 72.
 
14.
Graniczny M., 1991—Możliwości wykorzystania fototlineamentów do oceny sejsmicznej zagrożenia terenu. Biul. Pań. Inst. Geol., 365, 5—46.
 
15.
Graniczny M., Mizerski W., 2003—Lineamenty na zdjęciach satelitarnych Polski—próba podsumowania. Prz. Geol. nr 6.
 
16.
Hobbs W.H., 1912 — Earth features and their meaning. Macmillan Co., New York.
 
17.
Idziak A.F., Teper L., Zuberek W.M., 1999 — Sejsmiczność a tektonika GZW. Wyd. U. Śl., Katowice.
 
18.
Jaroszewski W., Piątkowska A., 1988 — O naturze niektórych lineamentów (na przykładzie Roztocza). Annales Societalis Geologorum Poloniae, vol. 58, 423—443.
 
19.
Kijko A., 1982 — A modified form of the first Gumbel distribution: model for the occurence of large earthquakes. Part II — Estimation of parameters. Acta Geophys. Pol., 2, 148—159.
 
20.
Kijko A., 1986 — Bimodalny charakter ekstremalnych rozkładów zjawisk sejsmicznych w kopalniach. Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., M-8 (191), 91—101.
 
21.
Magiera W., Mirek A.—charakterystyka zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami w górnictwie polskim w 2000. Materiały konferencyjne, Warsztaty Górnicze 2000; Wyd. PAN IGSMiE; 489—503.
 
22.
Marcak H., 2001 — Modele rozwoju deformacji górotworu poprzedzającego tąpnięcie. [W:] Badania geofizyczne w kopalniach, Wyd. PAN IGSMiE, Kraków, 49—57.
 
23.
Mutke G., i in., 2005 — Analiza i selekcja wstrząsów oraz analiza ich rozkładu przestrzennego w latach 1980—2004. Dokumentacja pracy badawczo-usługowej, GIG.
 
24.
Ostaficzuk S., 1981 — Lineamenty jako odwzorowanie zjawisk tektonicznych na tle wybranych przykładów z Polski, Biul. Geol. UW, 29, 195—267.
 
25.
Stec K., 2001, Rozwój i wykorzystanie Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej. [W:] Badania geofizyczne w kopalniach, Wyd Sigmie PAN, Kraków, 179—183.
 
26.
Piątkowska A., Kowalski Z., Doktór S., 2001 — Przystosowanie bazy danych liniowych elementów strukturalnych Polski dla potrzeb SMGP oraz innych opracowań geologiczno-strukturalnych. Opracowanie Archiwalne nr 1111/2002, CAG, Warszawa.
 
27.
Pilecka E., Pilecki Z., 2006 — Analysis of relation between induced seismic activity and satelite data; Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems SAGEPP 2006 (w druku).
 
28.
Pożaryski W., Brochwicz-Lewiński W., Brdowicz Z., Jaskowiak-Schoeneich M., Milewicz J., Sawicki L., Uberna T., 1979 — Mapa Geologiczna Polski I Krajów Ościennych — Bez Utworów Kenozoicznych. Skala 1 : 1 000 000. Warszawa.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953