Mercury cycle in the biological-mechanical system of municipal sewage - treatment plant
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(Zeszyt specjalny 1):139–146
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Sewage ponds, which are a part of a system of mechanical - biological sewage treatment plant, can be considered as a special type of impure water ecosystem. Expertly controlled self - cleaning processes in the sewage ponds have often been used as a final stage of water purification. The quantity of reduction of mercury pollution in the municipal sewages, as a result of self - cleaning, is sufficient for receiving the low value of this parameter in waters (purified sewages), drained into the surface waters.Generally, the purification process depends on metal enrichment of the sludge excess - accumulated in the sludge lagoons - and then self - cleaning in the sewage ponds, where mercury precipitation processes and immobilization of compounds in the sludge take place. Water flora has also a certain significance in the process of mercury immobilization.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Obieg rtęci w systemie biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków komunalnych
ekosystem wodny, stawy stabilizacyjne, osady denne, rtęć
Stawy stabilizacyjne, będące częścią systemu oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, mogą zostać potraktowane jako szczególny rodzaj zanieczyszczonego ekosystemu wodnego. Umiejętnie sterowane procesy samooczyszczania wód w stawach stabilizacyjnych są często wykorzystywane jako ostatni etap oczyszczania wody. Wielkość redukcji zanieczyszczenia rtęcią ścieków komunalnych w wyniku samooczyszczania jest wystarczająca dla uzyskania niskiej wartości tego parametru w wodach (ściekach oczyszczonych) odprowadzanych do wód powierzchniowych. Generalnie, w procesie oczyszczania następuje wzbogacanie w metale osadu nadmiarowego gromadzonego w lagunach osadowych, a następnie samooczyszczanie w stawach stabilizacyjnych, gdzie zachodzą procesy strącania rtęci i unieruchomienie związków w osadzie. W procesie unieruchomienia rtęci pewną rolę odgrywa także roślinność wodna.
 
REFERENCES (5)
1.
Bojakowska I., Sokołowska G., 2001 — Rtęć we współczesnych osadach rzek na obszarze Polski. ZN Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo z. 248, Gliwice.
 
2.
Dojlido J.R., 1995—Chemia wód powierzchniowych. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 
3.
Kabata-Pendias A, Pendias H., 1993 — Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa.
 
4.
Kabata-Pendias A., Żmudzki J., 1992—Rtęć w środowisku, problemy ekologiczne i metodyczne. Komitet Naukowy PAN „Człowiek i Środowisko”, Wyd. Ossolineum, ZN nr 4.
 
5.
Mazurek J., 2001 — Występowanie rtęci w środowisku przyrodniczym oraz sposoby jej oznaczania. Czasopismo Techniczne, nr 72—77, s. 53—58, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953