Statistical analysis of the relation between locations of high energy epicenter tremors and lineaments in areas of the Upper Silesian Basin
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(4):101–109
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents results of the statistical analysis of the high energy seismicity relation to lineaments in the areas of the Upper Silesian Basin. Four parameters are chosen, i.e.: lineament azimuth, fault azimuth, tremors vector azimuth (TVAA) (the vector initial point was the epicenter of strong tremors with energy greater than E > 108 J, and the terminal point was the epicenter of strong tremors with energy greater than E > 5.5 ź 105 J but less than 108 J), tremors vector azimuth (TVAB) (the vector initial point was the epicenter of strong tremors with energy greater than E > 5.5 ź 105 J but less than 108 J, and the terminal point was the epicenter of strong tremors with energy greater than E > 108 J). Calculations aremade on the basis of a set of 31 high energy tremors with energy of E > 108 J within the area of the Upper Silesian Basin. The catalogue of tremors includes the position of the epicenters and their energy. The research reveals a significant relation of the lineament azimuth to the azimuth of tremor vectors after a high energy tremor (TVAA). This relation may prove the theory of the dip-slip tremor mechanism. The fault plane of such a strong tremor may be revealed in the form of a lineament.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Statystyczna analiza związku między położeniem epicentrów wysokoenergetycznych wstrząsów a lineamentami na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
sejsmiczność indukowana, lineamenty
W artykule pokazano wyniki statystycznej analizy związku między wysokoenergetyczną sejsmicznością indukowaną a lineamentami na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wybrano cztery parametry do obliczeń. Były to: azymut lineamentu, azymut uskoku, azymut wektora wstrząsu (TV AA), którego początkiem było epicentrum silnego wstrząsu o energii większej niż E > 108 J, a końcem epicentrum silnego wstrząsu o energii większej niż E > 5,5 . 105, ale mniejszej niż 108 J, azymut wektora wstrząsu (TV AB), którego początkiem było epicentrum silnego wstrząsu o energii większej niż E > 5,5 . 105, ale mniejszej niż 108 J, końcem zaś było epicentrum silnego wstrząsu o energii większej niż E > 108 J. Obliczenia przeprowadzono dla 31 wysokoenergetycznych wstrząsów o energii co najmniej E > 108 J z obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Katalog wstrząsów zawierał współrzędne epicentrum i energię wstrząsów. Badania pokazały istotną zależność azymutu lineamentu z azymutem wektora wstrząsów (TV AA) po wysokoenergetycznym wstrząsie. Zależność ta może potwierdzać mechanizm poślizgowy wysokoenergetycznego wstrząsu. Płaszczyzna rozrywu takiego silnego wstrząsu może się ujawnić w postaci lineamentu.
 
REFERENCES (16)
1.
Allen C.R., 1975 - Geological criteria for evaluating seismicity. Geol. Soc. Am. Bull., Vol. 86.
 
2.
Buła Z., Kotas A. (red. nauk.), 1994 - Atlas geologiczny GZW część III, Mapy strukturalno-geologiczne 1:100 000. PIG, Warszawa.
 
3.
Campbell R.H., 1976 - Structural features related to earthquakes in Managua. Nicaragua and Cordoba. Mexico. Geol. Surv. Prof. Paper 929.
 
4.
Dubiński J., Stec K., 2000 - Modalność sejsmiczności górniczej w świetle badań mechanizmu ognisk wstrząsów, Wyd. Wydz. Geol., Geof. i Och. OEr. AGH, Kraków, 331-334.
 
5.
Graniczny M., 1991 - Możliwości wykorzystania fotolineamentów do oceny sejsmicznej zagrożenia terenu. Biul. Państw. Inst. Geol., nr 365, 5-46.
 
6.
Kijko A., 1982 - A modified form of the first Gumbel distribution: model for the occurrence of large earthquakes. Part II - Estimation of parameters. Acta Geophys. Pol. 2, 148-159.
 
7.
Kijko A., Drzęźla B., 1986 - Bimodalny charakter ekstremalnych rozkładów zjawisk sejsmicznych w kopalniach. Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., M-8 (191), 91-101.
 
8.
Liu J.G., Haselw Immer C.E., 2006 - Co-seismic ruptures found up to 60 km south of the Kunlun fault after 14 November 2001, Ms 8.1, Kokoxili earthquake using LANDSAT-7 ETM + imagery. [W:] International Journal of Remote Sensing, Vol. 27, no. 20, 4461-4470.
 
9.
Marcak H., 1985 - The geophysical models of the rock destruction process development prior to rock burst and shocks in underground mines. Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc. M-6. 149-173.
 
10.
Mutke G., Stec K., 1997 - Seismicity in the Upper Silesian Coal Basin, Poland: Strong regional seismic events. [W:] S.J. Gibowicz, S. Lasocki (red.), Rock Bursts and Seismicity in the Mines, Kraków, Balkema/Rotterdam/ Brookfield, 213-219.
 
11.
Pilecka E., Piątkowska A., Stec K., Buła Z., Pilecki Z., Król M., 2006 - Związek lineamentów z sejsmicznością indukowaną na terenach górniczych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
12.
Pilecka E., Pilecki Z., 2007 - The changes in lineaments locations in the zones of seismicity induced by mining. Proc. of EAGE "Near Surface 2007" Conf., Istanbul, 3-5 September 2007.
 
13.
Pilecka E., Pilecki Z., 2006 - Analysis of relation between induced seismic activity and satellite data. Proc. EEGS Conf., Seattle, April, 2006.
 
14.
Sharifikia M., Dubey C.S., Chaudhry M., Sharma B.K., Champatiray P.K., 2006 - Mapping Of Fault Rupture Of The 28 May 2004 Iran Earthquake (Mw = 6.2) Using Satellite Image. [W:] Journal of the Indian Society of Remote Sensing, vol. 34, No. 4, 423-429.
 
15.
Singh V.P., Singh R.P, 2005 - Changes in stress pattern around epicentral region of Bhuj earthquake of 26 January 2001. [W:] Geophysical research letters, vol. 32, L24309.
 
16.
Zuberek W.M., Teper L., Idziak A.F., Sagan G., 1996 - Tectonophysical approach to the description of mining induced seismicity in the Upper Silesia. [W:] A. Idziak (red.), Tectonophysics in Mining Areas, Wyd. Uniw. Śl., Katowice, 79-98.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953