Analysis of the structure and cost of capital in mining enterprises
 
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2017;33(1):77–91
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article focuses on the analysis of the structure and cost of capital in mining companies. Proper selection of appropriate levels of equity and debt capital funding of investment has a significant impact on its value. Thus, to maximize the value of the company, the capital structure of the company should be composed to minimize the weighted average cost of capital. The objective of the article is to present the capital structure of selected Polish and world’s mining companies and estimate their cost of equity and debt capital. In the paper the optimal capital structure for the Polish mining company (KGHM SA) was also estimated. It was assumed that both Polish and world’s mining companies, have no debt exceeding 45% in the financing structure. For the most of analyzed cases, the level of financing with debt capital is in the range between 10% and 35%. The cost of equity exceeds the cost of debt capital and is in the range between 8% and 20%, while the cost of debt capital reaches the range between 1.9% and 12%. The analysis of the optimal capital structure determining, performed for the selected mining company, showed that debt capital funding for the company should be in the range between 5.7% and 7.4%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza struktury i kosztu kapitału w przedsiębiorstwach górniczych
optymalna struktura kapitału, ważony koszt kapitału, WACC, koszt kapitału obcego, koszt kapitału własnego
Niniejszy artykuł został poświęcony analizie struktury i kosztu kapitału w przedsiębiorstwach górniczych. Właściwe dobranie odpowiednich poziomów finansowania kapitałem własnym i obcym ma istotny wpływ na jego wartość. Zatem, aby maksymalizować wartość przedsiębiorstwa, należy tak dobrać strukturę kapitału przedsiębiorstwa, aby ważony koszt kapitału przyjął wartość minimalną. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie struktury kapitału wybranych przedsiębiorstw górniczych w Polsce i na świecie oraz dokonanie oszacowania kosztu kapitału własnego, jak i obcego, dla tych spółek. W artykule dokonano również oszacowania optymalnej struktury kapitału dla wybranej polskiej spółki górniczej (KGHM S.A.). Jak wynika z przeprowadzonych badań, spółki górnicze zarówno polskie jak i światowe, nie posiadają długu przekraczającego 45% w całej strukturze finansowania. Dla większości analizowanych przypadków poziom finansowania kapitałem obcym waha się w przedziale od 10 do 35%. Koszt kapitału własnego przewyższa koszt kapitału obcego. W pierwszym przypadku koszt ten zawiera się w przedziale od 8 do około 20%, natomiast w drugim od 1,9 do około 12%. Przeprowadzona analiza w aspekcie szacowania optymalnej struktury kapitału dla wybranej spółki górniczej pokazała, iż finansowanie kapitałem obcym dla tej spółki powinno zawierać się w przedziale od 5,7 do 7,4%.
 
REFERENCES (26)
1.
Baxter, N.D. 1967. Leverage, risk of ruin, and the cost of capital. Journal of Finance 22 (3).
 
2.
Brealey, R.A. i Myers, S.C. 1991. Principles of Corporate Finance. New York: McGraw Hill.
 
3.
Brigham, E .F. i Gapenski, L.C. 2000. Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
 
4.
Brigham, E .F. i Houston, J.F. 2005. Podstawy zarządzania finansami. Warszawa: PWE.
 
5.
Deluga, W. 2013. Grupa Energetyczna Energa na krajowym rynku energii. Rocznik Ochrony Środowiska 15, s. 944–965.
 
6.
Downes, J. i Goodman, J.E. 1991. Dictionary of Finance and Investment Terms. Barron’s Educational Series, Inc., Hauppauge.
 
7.
Dubiński, J. i Turek, M. 2014. Chances and threats of hard coal mining development in Poland – the results of experts research. Archives of Mining Sciences 59 (2), s. 395–411.
 
8.
Duliniec, A. 2001. Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
9.
Fosberg, R.H. 2004. Agency problem and debt financing: leadership structure effects. Corporate Governance 4(1).
 
10.
Grudziński, Z. 2013. Koszty środowiskowe wynikające z użytkowania węgla kamiennego w energetyce zawodowej. Rocznik Ochrony Środowiska 15, s. 2249–2266.
 
11.
Helfert, E .A. 1994. Techniques of Financial Analysis. A Practical Guide to Managing and Measuring Business Performance. Irwin, Burr Ridge.
 
12.
Higgins, R.C. 1992. Analysis for Financial Management. Irvin, Homewood.
 
13.
Iwin-Garzyńska, J. i Adamczyk, A. 2009. Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 
14.
Leibowitz i in. 1990 – Leibowitz, M.L., Kogelman, S. i Lindenberg, E .B. 1990. A shortfall approach to the creditors decisions: how much leverage can a firm support? Financial Analysts Journal 46(3).
 
15.
Magda i in. 2009 – Magda, R., Głodzik, S., Jasiewicz, J. i Woźny, T . 2009. Concept of an information system supporting the use of technical means of production in the design of mine workings. Archives of Mining Sciences 54(1), s. 79–86.
 
16.
Masulis, R.W. 1988. The Debt/Equity Choice. Ballinger Publishing Company Cambridge.
 
17.
Merton, H., Miller. 1997. Dept and Taxes. Jurnal of Finance 32, s. 261–275.
 
18.
Modigliani, F. i Miller, M.H. 1958. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. The American Economic Review 48(3).
 
19.
MSSF 2011. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) część A. IFRS.
 
20.
Ranosz, R. 2014. E stimation of the Cost of Equity for Mining Companies Using the P-LEFAC Method. Archives of Mining Science 59(1), s. 257–269.
 
21.
Rao Ramesh, K.S. 1995. Financial Management, Concepts and Applications. South-Western College Publishing, Cincinnati.
 
22.
Raport PWC. 2014. PricewaterhouseCoopers „Mine 2014 Realigning expectations”.
 
23.
Ross i in. 1996 – Ross, S.A., Westerfield, R.W. i Jaffe, J. 1996. Corporate Finance. Irwin, Chicago.
 
24.
Sierpińska, M. i Bąk, P. 2012. Financial structure of mining sector companies during an economic slowdown. Archives of Mining Sciences 57(4), s. 1089–1100.
 
25.
Stiglitz, J.E. 1988. Why financial structure matters. Journal of Economic Perspectives 2(4).
 
26.
Szczepankowski, P. 2007. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953