ORIGINAL PAPER
RISK-ADJUSTED DISCOUNT RATE AND ITS COMPONENTS IN EVALUATING HARD COAL PROJECTS AT THE FEASIBILITY STAGE
 
More details
Hide details
1
AGH Universiy of Science & Technology
 
 
Submission date: 2019-08-04
 
 
Final revision date: 2019-08-18
 
 
Acceptance date: 2019-09-19
 
 
Publication date: 2019-09-19
 
 
Corresponding author
Piotr Waldemar SALUGA   

AGH Universiy of Science & Technology
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2019;35(3):63-74
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Because of the value of time, investors are interested in obtaining economic benefits rather early and at a highest return. But some investing opportunities, e.g. mineral projects, require from an investor to freeze their capital for several years. In exchange for this, they expect adequate remuneration for waiting, uncertainty and possible opportunities lost. This compensation is reflected in the level of interest rate they demand. Commonly used approach of project evaluation – the discounted cash flow analysis – uses this interest rate to determine present value of future cash flows. Mining investors should worry about project’s cash flows with greater assiduousness – especially about those arising in first years of the project lifetime. Having regard to the mining industry, this technique views a mineral deposit as complete production project where the base sources of uncertainty are future levels of economic-financial and technical parameters. Some of them are more risky than others – this paper tries to split apart and weigh their importance by the example of Polish hard coal projects at the feasibility study. The work has been performed with the sensitivity analysis of the internal rate of return. Calculations were made using the ‘bare bones’ assumption (on all the equity basis, constant money, after tax, flat price and constant operating costs), which creates a good reference and starting point for comparing other investment alternatives and for future investigations. The first part introduces with the discounting issue; in the following sections the paper presents data and methods used for spinning off risk components from the feasibility-stage discount rate and, in the end, some recommendations are presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
STOPA DYSKONTOWA DOSTOSOWANA DO RYZYKA I JEJ SKŁADOWE W PROCESIE OCENY PROJEKTÓW BRANŻY GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO NA ETAPIE WYKONALNOŚCI
węgiel kamienny, projekty górnicze, stopa dyskontowa dostosowana do ryzyka, koszt kapitału własnego, studium wykonalności
Z uwagi na znaczenie czynnika czasu inwestorzy zainteresowani są jak najszybszym uzyskiwaniem korzyści z możliwie największą stopą zwrotu. Niektóre jednak inwestycje mają charakter długoterminowy i wymagają od inwestorów zamrożenia środków kapitałowych na długie lata. W zamian za oczekiwanie, niepewność i utratę potencjalnych możliwości działania inwestorzy oczekują odpowiedniego wynagrodzenia. Wynagrodzenie to znajduje odzwierciedlenie w żądanym przez nich poziomie stopy procentowej. Powszechnie stosowana metodyka oceny projektów inwestycyjnych – analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – wykorzystuje tę stopę do aktualizacji wartości przyszłych przepływów pieniężnych. Metoda DCF postrzega złoże kopaliny jako pełny projekt produkcyjny, gdzie podstawowymi źródłami niepewności są parametry ekonomiczno-finansowe oraz geologiczno-techniczne. Jedne z nich są bardziej ryzykowne od innych – niniejszy artykuł próbuje je rozdzielić i zważyć ich znaczenie na przykładzie typowego projektu górniczego (węgla kamiennego) na etapie studium wykonalności. Postawione zadanie zrealizowano stosując analizę wrażliwości wewnętrznej stopy zwrotu (IRR). Obliczenia zrealizowane zostały przy założeniu bare bones (finansowanie wyłącznie kapitałem własnym, kalkulacje w pieniądzu stałym, po opodatkowaniu, stała cena i koszty przez cały okres istnienia) oznaczającym w tym przypadku „czysty” projekt stanowiący bazowy wariant odniesienia do wszelkich porównań i badań. Artykuł prezentuje dane i metody wykorzystane do rozwiązania problemu wyodrębnienia porcji ryzyka w ramach stopy dyskontowej, charakterystycznej dla etapu stadium wykonalności, oraz przedstawia zalecenia i rekomendacje w kontekście przyszłego zarządzania wdrożonym projektem.
 
REFERENCES (27)
1.
Alch, T. 2013. Challenges, risks & opportunities for the mining industry in the Americas. Behre Dolbear founded 1911 Minerals Industry Advisors (October 7). [Online] https://www.slideshare.net/Tim... [Accessed: 2019-10-08].
 
2.
AusIMM 2012 – Australian Institute of Mining & Metallurgy. Guidelines for technical economic evaluation of minerals industry projects – Final draft for publication in the AusIMM Mine Managers’ Handbook (due for release in November 2012). [Online] http://www.ausimm.com.au/conte... [Accessed: 2019-10-08].
 
3.
Damodaran Online 2019. Data. Costs of capital by industry (US, Europe, Global). Website of Aswath Damodaran. [Online] pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ [Accessed: 2019-07-28].
 
4.
Forbes 2019 – Jóźwik, T. 2019. Ile zarabia się na obligacjach? [Online] https://www.forbes.pl/gielda/i... [Accessed: 2019-07-28] (in Polish).
 
5.
Investinfo 2019. Średnia rentowność na przetargu obligacji skarbowych 10-letnich. [Online] https://www.inwestinfo.pl/stop... [Accessed: 2019-07-28] (in Polish).
 
6.
MF 2019 – Ministerstwo Finansów. Obligacje Skarbowe. Obligacje 10-letnie EDO. [Online] http://www.obligacjeskarbowe.p... [Accessed: 2019-07-28] (in Polish).
 
7.
Mohutsiwa, M. 2015. Estimation of capital costs for establishing coal mines in South Africa, a research report, Faculty of Engineering and the Built Environment, University of the Witwatersrand, Johannesburg. [Online] http://wiredspace.wits.ac.za/j... [Accessed: 2019-07-28].
 
8.
Mohutsiwa, M. and Musingwini, C. 2015. Parametric estimation of capital costs for establishing a coal mine: South Africa case study. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy 115(8), pp. 789–797.
 
9.
NBP 2019. PKB i inflacja w Polsce. Prognozy na 2019–2021. Najnowszy raport NBP. [Online] https://tvn24bis.pl/z-kraju,74... [Accessed: 2019-07-28] (in Polish).
 
10.
Nhleko, A.S. and Musingwini, C. 2016. Estimating cost of equity in project discount rates: comparison of the Capital Asset Pricing Model and Gordon’s Wealth Growth Model. The Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy 116.
 
11.
Park, S.J. and Matunhire I.I. 2011. Investigation of factors influencing the determination of discount rate in the economic evaluation of mineral development projects. The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy 111, pp. 773–779.
 
12.
Pera, K. 2011. Ways of taking into account the risk in discount methods of economic effectiveness assessment of mining investment projects (Sposoby uwzględniania ryzyka w dyskontowych metodach oceny efektywności ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych). Przegląd Górniczy 67(6), pp. 7–15 (in Polish).
 
13.
Pincock et al. 2012 – Pincock, Allen & Holt, 2012. Mineral Project Evaluation. Pincock Perspectives, no. 115 (July).
 
14.
Prairie Mining Limited 2016. Pre-feasibility study confirms LCP as one of the lowest cost global coal suppliers into Europe. News Release, March 8. 73 p.
 
15.
Ranosz, R. 2017. Analysis of the structure and cost of capital in mining enterprises (Analiza struktury i kosztu kapitału w przedsiębiorstwach górniczych). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 33(1), pp. 77–92 (in Polish).
 
16.
RPM 2015 – RungePincockMinarco. Minimum Engineering Study Requirements Update. RPM Perspectives Issue, no. 128, June.
 
17.
Rupprecht, S. 2004. Establishing the feasibility of your proposed mining venture. Proceedings of the International Platinum Conference ‘Platinum Adding Value’. The South African Institute of Mining and Metallurgy, pp. 243–247.
 
18.
Saługa, P. 2000. Discount rates in mineral projects (Stopy dyskontowe w górniczych projektach inwestycyjnych). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 16(3), pp. 91–112 (in Polish).
 
19.
Saługa, P. 2009. Economic evaluation and risk analysis of mineral projects (Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie). Studia, Rozprawy, Monografie no. 152, Kraków: IGSMiE PAN, 278 pp. (in Polish).
 
20.
Saługa, P. 2011. Application of real options analysis in the economic evaluation of the modernization venture of a heat-and-power plant (Aplikacja algorytmu analizy opcji rzeczowych w procesie oceny ekonomicznej przedsięwzięcia modernizacji elektrociepłowni). Rynek Energii I(VI), pp. 158–163 (in Polish).
 
21.
Saługa, P.W. and J. Kamiński, 2016. Hard coal project valuation based on real options approach: multiplicative vs. arithmetic stochastic process. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 32(1), pp. 25–39.
 
22.
Saługa, P.W., 2017. Discount rate selection for long-term sequential mineral projects (Dobór stopy dyskontowej dla długoterminowych projektów sekwencyjnych z branży surowców mineralnych). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 33(3), pp. 5–30 (in Polish).
 
23.
Saługa, P. and Kamiński, J. 2018. The cost of equity in the energy sector. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 21(3), pp. 81–96.
 
24.
Smith, L.D. 1995. Discount rates and risk assessment in mineral project evaluations. Canadian Institute of Mining and Metallurgical Bulletin 88(989), pp. 34–43.
 
25.
Smith, L.D. 2000. Discounted cash flow analysis and discount rates. Proceedings of the Special Session on Valuation of Mineral Properties Mining Millennium 2000. March, Toronto, Ontario, 2000. [Online] www.cim.org/mes/pdf/VALDAYLarrySmith.pdf [Accessed: 2019-07-28].
 
26.
Taheri, M. 2009. Risk-adjusted discount rate estimation for evaluating mining projects. JASSA The Finsia Journal Of Applied Finance 4.
 
27.
Truong et al. 2008 – Truong, G., Partington, G. and Peat, M. 2008. Cost of capital estimation and capital budgeting practice in Australia. Australian Journal of Management 33(1), pp. 95–122. [Online] www.agsm.edu.au/eajm/0806/pdf [Accessed: 2019-07-28].
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top