Comparative analysis of the cost of equity of hard coal mining enterprises – an international perspective
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Gliwice
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2015;31(2):49–71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Hard coal mining industry, considered to be in a declining stage, is undergoing a gradual revival. The world coal market is growing. The demand for black fuel is mostly enhanced by the power industry in the countries being outside OECD and rising prices of alternative energy carriers. In relation with the increasing role of mining enterprises in development of the world economy, in the hereby article there is a problem of equity cost raised which is engaged in financing of such type of enterprises. The purpose of the article is to conduct a comparative analysis of mining enterprises in an international perspective. The cost of equity was examined in the largest mining corporations operating on the market in Australia, China and USA. The research encompassed 12 enterprises dealing with hard coal excavation. The research period included the years 2009–2013. In the research there was mostly statistical analysis of primary data used that concern stock quotations for the examined mining enterprises and stock exchange indexes that constitute benchmarks for them. The research conducted may be helpful in determining the development perspectives of hard coal in the aspect of international conditions. It also enables providing the answer to the basic research questions: In the light of globalization of international markets and intensification of resources flow, especially coal, is the cost of equity, engaged in the hard coal mining enterprise financing, varied in terms of the market that this enterprise performs on? The results obtained allow stating that the cost of equity of hard coal mining enterprises is varied depending on the market that the enterprises conduct their activity on. The tendency observed constitutes a reason for further research aimed at investigating the reasons for the variety and indicating the consequences in a longer time perspective.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza porównawcza kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego w ujęciu międzynarodowym
koszt kapitału własnego, górnictwo węgla kamiennego, CAPM
Branża górnictwa węgla kamiennego, uznawana za znajdującą się w fazie schyłkowej, przechodzi stopniowe odrodzenie. Światowy rynek węgla rośnie. Popyt na czarne paliwo jest napędzany głównie przez energetykę w krajach spoza OECD oraz rosnące ceny alternatywnych nośników energii. W związku z rosnącą rolą przedsiębiorstw górniczych w rozwoju gospodarki światowej w niniejszym artykule podjęto problem kosztu kapitału własnego zaangażowanego w finansowanie tego typu przedsiębiorstw. Celem artykułu jest analiza porównawcza kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górniczych w ujęciu międzynarodowym. Zbadano koszt kapitału własnego w największych koncernach górniczych działających na rynku w Australii, Chinach oraz USA. Badaniem objęto 12 przedsiębiorstw wydobywających węgiel kamienny. Okres badań obejmuje lata 2009–2013. W badaniach zastosowano przede wszystkim analizę statystyczną danych pierwotnych, dotyczących notowań akcji badanych przedsiębiorstw górniczych oraz indeksów giełd papierów wartościowych, stanowiących dla nich benchmarki. Przeprowadzone badania mogą być pomocne do określenia perspektyw rozwojowych węgla kamiennego na świecie w aspekcie uwarunkowań międzynarodowych. [...]
 
REFERENCES (41)
1.
Amadi, C.W. 2010. Estimation of the cost of equity: A chance of a loss approach. Business Quest January s. 1–10.
 
2.
Arnold, G.C. i Hatzopoulos, P.D. 2000. The Theory Practice Gap in Capital Budgeting. Evidence from the United Kingom. Journal of Business Finance & Accounting 27(5–6), s. 603–626.
 
3.
Bąk, P. 2012. Selected aspects of financial planning at mining companies. AGH Journal of Mining and Geoengineering vol. 36, No. 3, s. 49–55.
 
4.
Butra J. red. 2004. Ekonomika projektów geologiczno-górniczych. Wrocław: Wyd. Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi CUPRUM, s. 12–14.
 
5.
Byrka-Kita, K. 2008. Metody szacowania kosztu kapitału własnego. Teoria a praktyka. Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego t. 689. Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
6.
Cwynar, A. i Cwynar, W. 2003. Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 
7.
Damodaran, A. 2012. Estimating Risk Parameters. New York: Stern School of Business.
 
8.
Damodaran, A. 2014. Country Default Spreads and Risk Premiums. [Online] dostępne w: http://pages.stern.nyu.edu/~ad... [dostęp: luty 2014].
 
9.
Elton, E.J. i Gruber, M.J. 1998. Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. Warszawa: Wyd. WIG-Press.
 
10.
Grabowski, R.J. i Pratt, S.P. 2008. Cost of capital: applications and examples. New Jersey: John Wiley and Sons.
 
11.
Hawawini, G. i Viallet, C. 2011. Finance for executives: Managing for value creation. 4th edition. Mason: South-Western Cengage Learning, USA, 672 s.
 
12.
Hope, C.A. 2002. Finding a Realistic Cost of Capital. Bank Accounting & Finance December, s. 1–27.
 
13.
Institutional Investor. 2013. [Online] dostępne w: http://www.institutionalinvest... [dostęp: 09.10.2013].
 
14.
Jonek-Kowalska, I. 2012. The concept of operational risk identification and evaluation in a sector depiction. American International Journal of Contemporary Research 2(8), s. 38–48.
 
15.
Jonek-Kowalska, I. i Michalak, A. 2012. Ryzyko, koszt kapitału i efektywność w procesie finansowania inwestycji rozwojowych w górnictwie węgla kamiennego. Warszawa: PWN.
 
16.
Jonek-Kowalska, I. 2014. Financial aspects of changes in the level of finished goods inventory in a mining enterprises. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management vol. 30, issue 4, s. 143–162.
 
17.
Kapil, S. 2011. Financial Management. New Delhi: Dorling Kinderlsey, India, licensees of Pearson Education in South Asia.
 
18.
Kozłowski i in. 2008 – Kozłowski Z., Nowak J., Kasiński J., Kudełko J., Sobociński J., Uberman R. Techniczno-ekonomiczny ranking zagospodarowania złóż węgla brunatnego w aspekcie założeń polityki energetycznej Polski, Wrocław: Wyd. Politechniki Wrocławskiej, s. 156–160.
 
19.
Linther, J. 1965. The valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. Review of Economics and Statistics 47(1), s. 13–37.
 
20.
Mayo, H.B. 1997.Wstęp do inwestowania. Warszawa: K.E.Liber.
 
21.
Melich, M. 2004. Wycena wartości firmy [W:] Szablewski, A. i Tuzimek, R. red. Wycena i zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Poltext, s. 167–168.
 
22.
Michalak. A. 2007. Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Warszawa: PWN.
 
23.
Michalak, A. 2011a. Koncepcja kwantyfikacji ryzyka finansowania [W:] Bernaś, B. i Kopiński, A. red. Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Wrocław: Wyd. UE, s. 29–37.
 
24.
Michalak, A. 2011b. Koszt kapitału jako przesłanka doboru źródeł finansowania działalności operacyjnej [W:] Turek, M. red. Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Katowice: Główny Instytut Górnictwa, s. 54–89.
 
25.
Michalak, A. 2012a. Dilemmas of Equity Cost Calculation in Polish Mining Enterprises. Journal of US-China Public Administration 9(9), s. 1008–1019.
 
26.
Michalak, A. 2012b. Krytyczne refleksje nad problemem zastosowania modelu CAPM w wycenie kosztu kapitału własnego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt naukowy nr 115. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, s. 113–125.
 
27.
Michalak, A. i Turek, M. 2012. A method of pricing an asset lost in a mining catastrophe. Archives of Mining Sciences 57(3), s. 699–714.
 
28.
Michalak. A. i Turek.M. 2011. New performance funding models as the way of finance management improvement in mining enterprises. Equilibrium – Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 6(2), s. 77–90.
 
29.
Ogier i in. 2004 – Ogier, T., Rugman, J. i Spicer, L. 2004. The real cost of capital: a business field guide to better financial decisions. Harlow: Pearson Education Limited.
 
30.
Ostaszewski J. 2003. Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej. Warszawa: Wyd. Difin.
 
31.
Pluta, W. 2000. Budżetowanie kapitałów. Warszawa: PWE.
 
32.
Rakow,K.C. 2010. The effect of management earning forecast characteristics on cost of equity capital. Advances in Accounting: Incorporating Advances in International Accounting 26, s. 37–46.
 
33.
Rutkowski, A. 2007. Zarządzanie finansami. Warszawa: Wyd. PWE.
 
34.
Saługa, P. 2006. Wycena górniczych projektów inwestycyjnych w aspekcie doboru stopy dyskontowej. Kraków: Wyd. Sigmie PAN.
 
35.
Sharpe, W. 1964. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium. Journal of Finance 19(3), s. 425–442.
 
36.
Stooq. 2014. Internetowy serwis giełdowy. [Online] dostępne w: http://stooq.com [dostęp: luty 2014].
 
37.
Taheri i in. 2011 – Taheri, M., Irannajad M., Ataee-Pour M. 2011. Estimation of the cost of equity for mining and cement industries by single-index market model. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management t. 27, z. 2, s. 169–188.
 
38.
Włoszczowski, B. 2005. Metodologiczne dylematy rachunku kosztu kapitału i ryzyka [W:] Organizacja i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 958, Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej, s. 37.
 
39.
Włoszczowski, B. 2012. Krytyczne uwagi na temat metod oceny projektów inwestycyjnych [W:] Dury A. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Kraków: Wyd. AGH, s. 100.
 
40.
World Energy Outlook 2012, International Energy Agency.
 
41.
Yahoo. 2013. Internetowy serwis rynkowy, w tym finansowy. [Online] dostępne w: http://finance.yahoo.com/[dost...: grudzień 2013].
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953