Estimation of the cost of equity for mining and cement industries by single-index market model
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2011;27(2):169–188
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The corporate cost of capital is used by valuators to discount future flows of income from an entity in order to derive a present-day, forward-looking value of that entity. The cost of capital is therefore determined as the weighted cost of the various sources of funding, being typically equity, debt and preference instruments. The tricky and important part is estimating the cost of equity, which usually needs the application of finance models. The study on the texts on mineral valuation or mineral project evaluation demonstrates that the capital asset pricing model (CAPM) is a general model for estimating the cost of equity. However, according to shortfalls and problems relating to it a relatively similar and simpler model i.e. the single-index market model is proposed. The single index market model is an important tool in contemporary research in finance. Much of the importance of the model follows from its 'beta' parameter which, ideally, measures the sensitivity of returns on a security to changes in a market model. To estimate the cost of equity of the mining and cement companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) The single-index market model is selected because of the shortfalls and problems of the CAPM as well as the lack of commercial services for determining the market premium. The regression analysis as well as the statistical analysis is carried out using Excel spreadsheet. The statistic significance of the model is tested using t and F test statistics. The results showed that the independent variable (the rate of return on the market index) has a genuine effect on the dependent variable (the rate of return for the stock) and there is a statistically significant linear relationship between the two variables at significance level of 5%. Finally, the cost of equity formining and cement companies is estimated 25.0% and 31.0% respectively. Knowing the cost of equity, calculating the discount rate will not be very difficult.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Szacowanie kosztu kapitału własnego dla zakładów górniczych i cementowni w jednowskaźnikowym modelu rynku
kapitał własny, koszt kapitału, jednowskaźnikowy model rynku, model wyceny, aktywa kapitałowe
Koszt kapitału przedsiębiorstwa jest używany przez taksatorów przy wyznaczaniu przyszłych zdyskontowanych przepływów pieniężnych podmiotów w celu uzyskania przyszłej ich wartości. Koszt kapitału jest zatem określany przez średni ważony koszt różnych źródeł finansowania, którymi są zwykle akcje, papiery dłużne i instrumenty preferencyjne. Szczególnie trudnym i ważnym elementem jest szacowanie kosztów akcji, które zazwyczaj wymaga zastosowania modeli finansowych. Badania materiałów dotyczących wyceny minerałów i oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych związanych z surowcami mineralnymi pokazują, że model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) jest ogólnym modelem używanym dla szacowania kosztu kapitału własnego. Jednakże, w związku z brakami i problemami z nim związanymi, proponuje się zastosowanie stosunkowo podobnego i prostszego modelu, tj. jednowskaźnikowego modelu rynku. Jednowskaźnikowy model rynku stanowi ważne narzędzie współczesnych badań w zakresie finansów. Główną zaletę tego modelu stanowi parametr 'beta', który w najlepszy możliwy sposób mierzy wrażliwości stopy zwrotu z papierów wartościowych na zmiany zachodzące na rynku. W celu oceny kosztu wkładu własnego dla przedsiębiorstw cementowych i górniczych znajdujących się na Teherańskiej giełdzie papierów wartościowych (TSE) wybrano jednowskaźnikowy model rynku, uwzględniając niedostatki i problemy związane z modelem wyceny aktywów kapitałowych, a także niedobór usług określających rynkową premię ryzyka. Analiza regresji, a także analiza statystyczna, zostały przeprowadzone z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Istotność statystyczna modelu została zbadana przy użyciu testów statystycznych t i F. Wyniki wykazały, że zmienna niezależna (stopa zwrotu z indeksu rynkowego) ma wpływ na zmienną zależną (stopa zwrotu z giełdy), w związku z czym istnieje istotna statystycznie liniowa zależność między dwoma zmiennymi na poziomie istotności 5%. Koszt wkładu własnego dla potrzeb przedsiębiorstw górniczych i cementowych jest szacowany pomiędzy 25,0% i 31,0%. Przy znajomości kosztu wkładu własnego, obliczenie wysokości stopy dyskonta nie powinno stanowić problemu.
 
REFERENCES (36)
1.
Armitage S., 2005 - The Cost of Capital Intermediate Theory, Cambridge University Press, pp. 5, 278-282.
 
2.
Ballard J., 1994 - A Practitioners View of DCF Methods in Mineral Valuation. Valmin 94, Sydney, Australia, The Australian Institute of Mining and Metallurgy, pp. 37-45.
 
3.
Barnett D. W., Sorentino C., 1994 - Discounted Cash Flow Methods and the Capital Asset Pricing Model. Valmin 94, Sydney, Australia, The Australian Institute of Mining and Metallurgy, pp. 17-35.
 
4.
Brounen A., De Jong A.,Kodjik K., 2004 - Corporate finance in Europe: Confronting theory with practice. Financial Management. Vol. 33, pp. 71-101.
 
5.
Bruner R. F., Eades K. M., Harris R. S., Higgins R. C., 1998 - Best Practices in Estimating the Cost of Capital: Survey and Synthesis. Financial Practice and Education (Spring/Summer) pp. 13-28.
 
6.
Damodaran A., 2004 - Applied Corporate Finance, 2nd ed, John Wiley and Sons Inc.
 
7.
Dimson E., Marsh P., Staunton M., 2002 - Triumph of the Optimistists: 101 years of Global Investment Returns. Princeton, NJ, Princeton University Press.
 
8.
Elliott A. C.,Woodward W.A., 2007 - Statistical analysis quick reference guidebook: With SPSS examples, Sage Publications, Inc.
 
9.
Elton E. J., Gruber M. J., Brown S. J., Goetzmann W. N., 2007 - Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 7th ed, John Wiley & Sons, Inc., pp. 130-142.
 
10.
Fama E. F., 1968 - Risk, Return and Equilibrium: Some Clarifying Comments. The Journal of Finance (Mar). Vol. 23, No. 1, pp. 29-40.
 
11.
Fama E. F., 1973 - A note on the market model and the two parameter model. Journal of Finance (Dec). Vol. 28, pp. 1181-5.
 
12.
Fisher R. A., 1925 - Statistical Methods for Research Workers. Edinburgh, Oliver & Boyd, pp. 43.
 
13.
Gentry D. W., O'Neil T. J., 1984 - Mine investment analysis, AIME: New York, pp. 35, 321-345.
 
14.
Gilbertson B., 1980 - Beta coefficients and the discount rate in project valuation. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy (May), pp. 183-7.
 
15.
Gitman L., Vanderberg P., 2000 - Cost of capital techniques used by major U.S. firms: 1997 vs. 1980. Financial Practice and Education. Vol. 10, pp. 53-68.
 
16.
Graham J. R., Harvey C. R., 2001 - The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field. Journal of Financial Economics. Vol. 60, pp. 187-243.
 
17.
Haugen R. A., 1997 - Modern Investment Theory, 4th ed. New Jersey, Prentice-Hall, Inc., pp. 153-163.
 
18.
http://www.irbourse.com/indice..., Tehran Bourse Exchanges.
 
19.
Jackson C. M., 1994 - A Chartered Accountant's View of DCF Methods in Mineral Valuation. Valmin 94, Sydney, Australia, The Australian Institute of Mining and Metallurgy, pp. 63-73.
 
20.
Jog V. M., Srivstava A. K., 1995 - Capital budgeting practices in corporate Canada. Financial Practice and Education. Vol. 5, pp. 37-43.
 
21.
Kester G., Chang R., Echanis E., Haikal S., Isa M., Skully M., Kai -Chong T., Chi-Jeng W., 1999 - Capital budgeting practices in the Asia-Pacific Region: Australia, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philippines, and Singapor. Financial Practice and Education. Vol. 9, pp. 25-33.
 
22.
Lilford E. V.,Minnitt R. C. A., 2002 -Methodologies in the Valuation of Mineral Rights. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy. Vol. 102, No. 7, pp. 369-84.
 
23.
Lilford E. V., 2006 - The Corporate Cost of Capital. The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy (Feb). Vol. 106., pp. 139-46.
 
24.
Mc Laney E., Pointon J., Thomas M., Tucker J., 2004 - Practitioners' perspectives on the UK cost of capital. European Journal of Finance. Vol. 10, pp. 123-38.
 
25.
O'Connor C.,McMahon D., 1994 - A Producing Miner's View of DCF Methods in Mineral Valuation. Valmin 94, Sydney, Australia, The Australian Institute of Mining and Metallurgy, pp. 75-101.
 
26.
Pratt P. P., 2002 - Cost of Capital: Estimation and Applications, 2nd ed, John Wiley & Sons Inc.
 
27.
Riding A. L., 1983 - Stability of the Market Model Beta Coefficient: Effects of Information, Unpublished PhD Thesis, McGill University (Canada).
 
28.
Roll R., 1977 - A critique of the Asset Pricing Theory's test: Part I: on the Past and Potential Testability of the Theory. Journal of Financial Economics (March).
 
29.
Ross S. A., Westerfield R. W., Jaffe J. F., 2002 - Corporate Finance, 6th ed. Boston, McGraw-Hill/Irwin.
 
30.
Rutterford J., 2000 - The cost of capital and shareholder value in Value-based Management: Context and Application. G. Arnold and M. Davies (eds.). Chichester, Wiley, pp. 135-50.
 
31.
Sharpe W. F., 1963 - A Simplified Model for Portfolio Analysis. Management Science (January), pp. 277-93.
 
32.
Smith L. D., 2002 - Discounted Cash Flow Analysis Methodology and Discount Rates. CIM Magazine. Vol. 95, No. 1062.
 
33.
Taheri M., Irannajad M., Ataee-Pour M., 2009a - Risk-Adjusted Discount Rate (RADR) Estimation for Mining Projects Evaluation. Jassa-The Finsia Journal of Applied Finance.Vol. 4, pp. 36-42.
 
34.
Taheri M., Irannajad M., Ataee-Pour M., 2009b - The Role of Cost of Capital in Economical Assessment of the Iranian Mining Companies, Report of Investigation, 30 pages, Department of Mining and Metallurgical Eng. Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
 
35.
Truong G., Partington G., Peat M., 2008 - Cost of Capital Estimation and Capital Budgeting Practice in Australia. Australian Journal of Management, The University of New South Wales. Vol. 33, No. 1, pp. 95-122.
 
36.
Vernimmen P., Quiry P., Dallochio M., Le Fur Y., Salvi A., 2009 - Corporate Finance Theory and Practice, John Wiley & Sons Ltd.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953