REVIEW PAPER
The geological modelling of deposits, production designing and scheduling in the JSW SA Mining Group
 
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
 
 
Submission date: 2022-07-10
 
 
Final revision date: 2022-09-26
 
 
Acceptance date: 2023-01-05
 
 
Publication date: 2023-03-22
 
 
Corresponding author
Artur Dyczko   

Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2023;39(1):35-62
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper presents the analysis of IT tools selection to develop a system of deposits geological modelling as well as production designing and scheduling in a hard coal mine. The presented concept creates a subject-matter foundation of the solution supporting the decision making system in the field of production activities performance, with the use of IT solutions and monitoring of end product quality, implemented under the paradigm of so-called Intelligent Mine. A technological dialogue carried out by questionnaire surveys, supported with experts’ opinions, was applied to select the software for designing a system of deposit modelling, and for designing and scheduling of mining operations. Questionnaires originated based on presentations, covering the functionality in the field of geological data gathering, developing a geological spatial model of a bedded deposit, as well as designing and scheduling. The presented solutions were next evaluated, via questionnaires, by the employees of the company. In addition, 4 groups of criteria were prepared: technical (questionnaires), technical (experts), business, and IT, based on which the final evaluation was carried out. Ultimately, Solution 2 was selected as that, which to the highest degree satisfied technical, business, and IT requirements of the planned system. The indicated IT solution was implemented and became one of basic tools for modelling hard coal deposits, an also for designing and scheduling of the mining operations in the company.
ACKNOWLEDGEMENTS
The article will be financed from the costs of the Laboratory for Obtaining Mineral Resources. Thank you very much for the help of the management of the Institute for agreeing to its publication. The study was carried out under the statutory work of the Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modelowanie geologiczne złóż, produkcja projektowanie i harmonogramowanie w Grupie Górniczej JSW SA
górnictwo, węgiel koksowy, planowanie produkcji górniczej, modelowanie geologiczne, planowanie jakości produkcji górniczej
Rozwój informatyki, automatyki i robotyki umożliwia coraz większej liczbie podmiotów zwiększenie wykorzystania technik cyfrowych lub komputerowych. Dotyczy to również branży tradycyjnych, takich jak górnictwo, dla których stosowanie narzędzi informatycznych do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych również powinno być jednym z priorytetów. Grupa Kapitałowa JSW SA, zajmująca się wydobyciem węgla kamiennego oraz produkcją koksu, przeprowadziła badania w zakresie opracowania i wdrożenia systemu do modelowania złoża oraz harmonogramowania produkcji górniczej. Celem stosowania wdrożonego systemu była realizacja nadrzędnego celu Programu Jakość Grupy Kapitałowej, czyli zwiększenia efektywności zarządzania jakością złoża i produktu handlowego. W artykule przedstawiono jeden z etapów badań, którym był wybór dedykowanych narzędzi informatycznych dla potrzeb modelowania geologicznego złóż oraz projektowania i harmonogramowania produkcji. Opracowane rozwiązanie pozwala na stałą aktualizację informacji w bazie danych, szybkie ich wykorzystanie i modyfikację oraz usprawnienie procesu projektowego (roboty udostępniające, przygotowawcze, jak i eksploatacyjne). System pozwala na planowanie (krótko- i długoterminowe) eksploatacji oraz projektowanie techniczne, projektowanie robót udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych oraz wykonanie harmonogramu projektowanych robót. Umożliwia automatyczne obliczanie ilości i jakości urobku oraz skały płonnej w wybranych przedziałach czasowych oraz przygotowanie prognozy dla wszystkich parametrów dotyczących wykonanego projektu wydobycia, takich jak: ilość urobku, ilość skały płonnej, parametry jakościowe itp.
 
REFERENCES (70)
1.
Adeli et al. 2017 – Adeli, A., Emery, X. and Dowd, P. 2017. Geological Modelling and Validation of Geological Interpretations via Simulation and Classification of Quantitative Covariates. Minerals 8(1), DOI: 10.3390/min8010007.
 
2.
Bąk, P. 2018. Key aspects of implementation of integrated management system in mining enterprises (Kluczowe aspekty wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwach górniczych). Przegląd Górniczy 74(9), pp. 19–26 (in Polish).
 
3.
Chase et al. 2006 – Chase, F., Newman, D. and Rusnak, J. 2006. Coal Mine Geology in the U.S. Coal Fields: A State-of-the-Art-Review. 25th International Conference on Ground Control in Mining.
 
4.
Cichowlas, A. 2020. A new environment for designing mining excavations at JSW SA KWK Pniówek (Nowe środowisko do projektowania wyrobisk górniczych w JSW SA KWK Pniówek). Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020 (in Polish).
 
5.
Coombes, J. 2016. Transcending the Mining Discipline Divide – Multidisciplinary. Interdisciplinary or Transdisciplinary? Project Evaluation Conference, Adelaide.
 
6.
Cowan et al. 2003 – Cowan, J., Beatson, R., Ross, H.J., Fright, W.R., McLennan, T.J., Evans, T.R., Carr, J.C., Lane, R.G., Bright, D.V., Gillman, A.J., Oshurst, P.A. and Titley, M. 2003. Practical Implicit Geological Modelling. 5th International Mining Geology Conference.
 
7.
Durlik, I. 1996. Management engineering. Strategy and design of production systems (Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych). Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet (in Polish).
 
8.
Dyczko et al. 2012 – Dyczko, A., Galica, D. and Sypniowski, S. 2012. Deposit model as a first step in mining production scheduling. CRC Press. Geomechanical Processes during Underground Mining: School of Underground Mining.
 
9.
Dyczko et al. 2013 – Dyczko, A., Galica, D., Sypniowski, S. and Szot, M. 2013. Planning and scheduling of mining production in LW Bogdanka SA (Planowanie i harmonogramowanie produkcji górniczej w LW Bogdanka SA). Wiadomości Górnicze 64(7–8), pp. 422–426 (in Polish).
 
10.
Dyczko et al. 2014a – Dyczko, A., Galica, D. and Kudlak, Ł. 2014. Selected aspects of the application of IT tools in the designing and scheduling of mining production (Wybrane aspekty zastosowania narzędzi informatycznych w projektowaniu i harmonogramowaniu produkcji górniczej). Wiadomości Górnicze 65(9), pp. 448–457 (in Polish).
 
11.
Dyczko et al. 2014b – Dyczko, A., Dunst, N. and Galica, D. 2014. The use of IT tools for modeling of a hard coal deposit (Wykorzystanie narzędzi informatycznych do modelowania złoża węgla kamiennego). Wiadomości Górnicze 9, pp. 458–465 (in Polish).
 
12.
Dyczko et al. 2016a – Dyczko, A., Kołomański, D. and Kowalczyk, I. 2016. Block modeling roof coal seam in LW Bogdanka SA (Modelowanie blokowe skał stropowych pokładów węgla LW Bogdanka SA). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 92, pp. 427–438 (in Polish).
 
13.
Dyczko et al. 2016b – Dyczko, A., Kowalczyk, I. and Mól, D. 2016. Monitoring of the coal quality parameters complemented by the results of geological profiling and of a deposit with a medium reducing barren rock in Bogdanka mine (Kontrola parametrów jakościowych węgla uzupełniona wynikami profilowań geologicznych i modelowania złoża w LW Bogdanka SA). Wiadomości Górnicze 67(7–8), pp. 475–483 (in Polish).
 
14.
Dyczko et al. 2020 – Dyczko, A., Malec, M. and Prostański, D. 2020. The efficiency of longwall systems in the case of using different cutting technologies in the LW Bogdanka. Acta Montanistica Slovaca 25(4), pp. 504–516, DOI: 10.46544/AMS.v25i4.06.
 
15.
Dyczko, A. 2018. Methodology of assessing the impact of spoil contamination on the efficiency of the hard coal production process on the example of LW Bogdanka SA (Metodyka oceny wpływu zanieczyszczenia urobku na efektywność procesu produkcji węgla kamiennego na przykładzie LW Bogdanka SA). Doctoral dissertation AGH Kraków (in Polish).
 
16.
Dyczko, A. 2021a. Construction of a heuristic architecture of the production line management system in the JSW SA Mining Group from the point of view of output stabilisation and quality improvement as well as maximisation of economic effects. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 37(4), pp. 219–238, DOI: 10.24425/gsm.2021.139746.
 
17.
Dyczko, A. 2021b. Methodology for Run-of-mine Quality Management in a Hard Coal Mine. Gliwice: Wyd. KOMAG.
 
18.
Dyczko, A. 2022a. Modeling of quality parameters of the coking coal as a process of adapting the output to the contracted parameters. Acta Montanistica Slovaca 27(1), DOI: 10.46544/AMS.v27i1.02.
 
19.
Dyczko, A. 2022b. Methodology for Run-of-Mine Quality Managementin a Hard Coal Mine. DOI: 10.32056/KOMAG/Monograph2022.1.
 
20.
Dyczko, A. and Kłos, M. 2008. Decision support system in the process of preparing the deposit for exploitation in the hard coal mine Bogdanka SA – assumptions, functionality and data flow (System wspomagania decyzji w procesie przygotowania złoża do eksploatacji w kopalni węgla kamiennego Bogdanka SA – założenia, funkcjonalność i przepływ danych). Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008. Conference materials (in Polish).
 
21.
Erdem, Ö. and Güyagüler, T. 2011. Geological Modeling of Layer Type Deposits in Mine Design Software Environment. Conference materials. 4th Balkan Mining Congress, Ljubljana.
 
22.
Galica, D. 2021a. Cyfrowy model geologiczny złoża jako narzędzie wspomagania decyzji w działalności kopalni węgla kamiennego. Konferencja online, 24–25 lutego 2021. https://www.youtube.com/ watch?v=QHUhbxk87BQ (dostęp 01.07.2021).
 
23.
Galica, D. 2021b. Digital geological model of a deposit as a decision support tool in the operation of a hard coal mine. Kraków: MEERI PAS – dissertation.
 
24.
Galica, D. and Kulpa, J. 2018. Requirements for IT solutions for deposit modeling and operation planning in Polish hard coal mines (Wymagania stawiane przed rozwiązaniami IT do modelowania złoża i planowania eksploatacji w polskich kopalniach węgla kamiennego). Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2018, Kraków. Conference materials (in Polish).
 
25.
Galica et al. 2017 – Galica, D., Anacki, W. and Kulpa, J. 2017. Practical aspects of using the new generation LWB 2.0 IT tools on the example of geological and hydrogeological documentation and PZZ OG Ostrów (Praktyczne aspekty wykorzystania narzędzi informatycznych nowej generacji LWB 2.0 na przykładzie dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej oraz PZZ OG Ostrów). Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2017, Kraków. Conference materials (in Polish).
 
26.
Grudowski, P. 2004. Quality management system according to ISO 9001 in a small company. Documentation, implementation, audit (System zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w małej firmie. Dokumentacja, wdrażanie, audyt). Bydgoszcz: Wyd. AJG (in Polish).
 
27.
Hausner, J., ed. 2015. Poland’s raw materials policy: a story about what is not there, but very much needed (Polityka surowcowa Polski: rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne). Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (in Polish).
 
28.
Janik et al. 2011 – Janik, T., Nycz, J. and Galica, D. 2011. On the need to model the deposit in the conditions of Polish hard coal mines on the example of the experience of LW Bogdanka SA (O potrzebie modelowania złoża w warunkach polskich kopalń węgla kamiennego na przykładzie doświadczeń LW Bogdanka SA) (in Polish).
 
29.
Jelonek et al. 2017 – Jelonek, I., Poniewiera, M. and Jelonek Z. 2017. Modeling of deposits based on petrographic properties of solid minerals on the example of Jastrzębska Spółka Węglowa SA (Modelowanie złóż w oparciu o właściwości petrograficzne kopalin stałych na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA). Górnictwo Odkrywkowe 58(2), pp. 14–20 (in Polish).
 
30.
Jurek et al. 2013 – Jurek, J., Mucha, J. and Wasilewska-Błaszczyk, M. 2013. Overview of geostatistics applications for estimation of parameters of Polish lignite deposits (Przegląd zastosowań geostatystyki do szacowania parametrów polskich złóż węgla brunatnego). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 85, pp. 143–153 (in Polish).
 
31.
Kaiser et al. 2002 – Kaiser, P.K., Henning, J.G. and Cotesta, L. 2002. Innovations in mine planning and design utilizing collaborative immersive virtual reality (CIRV). Proceedings of the 104th CIM Annual General Meeting, May 2002, Vancouver.
 
32.
Kapageridis I.K. 2005. The Future of Mine Planning Software – New Tools and Innovations. 19th International Mining Congress and Fair of Turkey 1MCET2005 Izmir Turkey.
 
33.
Kicki et al. 2011 – Kicki, J., Dyczko, A. and Kaminski, P. 2011. The Future of Information Solutions in Polish Mining Industry. [In:] Eskikaya Ş. (ed.) – Proceedings of the 22nd World Mining Congress & Expo, 11–16 September, Istanbul, Turkey.
 
34.
Kijanka, D. 2020. Deposit Management System at LW Bogdanka SA – design and planning of mining works (System Zarządzania Złożem w LW Bogdanka SA – projektowanie i planowanie robót górniczych). Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020, Kraków. Conference materials (in Polish).
 
35.
Kijanka et al. 2017 – Kijanka, D., Kuchta, T. and Bernatek M. 2017. Advanced IT tools for planning of mining works and their impact on the preparation of the strategy of Lublin Coal Bogdanka SA. A communication (Zaawansowane narzędzia informatyczne do planowania robót górniczych oraz ich wpływ na przygotowywanie strategii Lubelskiego Węgla Bogdanka SA. Komunikat). Wiadomości Górnicze 68(4), pp. 170–177 (in Polish).
 
36.
Kokesz, Z. 2006. Geostatistical studies of coal seams in Upper Silesian Coal Basin (Geostatystyczna charakterystyka pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym). Górnictwo Odkrywkowe 48(1–2), pp. 66–75 (in Polish).
 
37.
Kopacz et al. 2020a – Kopacz, M., Kulpa, J., Galica, D. and Olczak, P. 2020. The influence of variability models for selected geological parameters on the resource base and economic efficiency measures – Example of coking coal deposit. Resources Policy 68, DOI: 10.1016/j.resourpol.2020.101711.
 
38.
Kopacz, M. 2017. The impact of selected geological and mining parameters on the economic evaluation of projects in the hard coal mining industry (Wpływ wybranych parametrów geologiczno-górniczych na ocenę ekonomiczną projektów w górnictwie węgla kamiennego). Studia, Rozprawy, Monografie 201 (in Polish).
 
39.
Kopacz et al. 2019 – Kopacz, M., Kulpa, J., Galica, D., Dyczko, A. and Jarosz, J. 2019. Economic valuation of coal deposits – The value of geological information in the resource recognition process. Resources Policy 63(4), DOI: 10.1016/j.resourpol.2019.101450.
 
40.
Kosydor et al. 2019 – Kosydor, P., Warchala, E., Krawczyk, A. and Piórkowski, A. 2019. Determinants of large-scale spatial data processing in Polish mining. AIP Conference Proceedings 2209, DOI: 10.1063/5.0000335.
 
41.
Kowalczyk et al. 2016 – Kowalczyk, I., Galica, D., Dyczko, A., Kołomański, D. and Mól, D. 2016. The geological model of deposit – the method of construction, role and meaning in the process planning and scheduling of exploitation (Model geologiczny złoża kopaliny – sposób konstrukcji, rola i znaczenie w procesie planowania i harmonogramowania eksploatacji). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 92, pp. 413–425 (in Polish).
 
42.
Kowalczyk, D. 2020. A new look at the geological exploration of the Bzie-Dębina deposit, with particular emphasis on the correlation of seams and coal quality parameters (Nowe spojrzenie na rozpoznanie geologiczne złoża Bzie-Dębina, ze szczególnym uwzględnieniem korelacji pokładów i parametrów jakościowych węgla). Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020, Kraków. Conference materials (in Polish).
 
43.
Kuchenbecker-Gacka et al. 2021 – Kuchenbecker-Gacka, J., Frycz, T. and Galica, D. 2021. A module for calculating the forecasted exploitation impacts in Deswik as an element of an integrated system for designing and scheduling exploitation (Moduł obliczania prognozowanych wpływów eksploatacji w Deswik jako element zintegrowanego systemu projektowania i harmonogramowania eksploatacji). Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2021, Kraków. Conference materials (in Polish).
 
44.
Luppens et al. 2009 – Luppens, J.A., Rohrbacher, T.J., Osmonson, L.M. and Devereux Carter M. 2009. The National Coal Resource Assessment Overview. Chapter D. Coal Resource Availability, Recoverability, and Economic Evaluations in the United States – A Summary. U.S. Geological Survey Professional Paper 1625-F.
 
45.
Magda et al. 2010 – Magda, R., Woźny, T., Głodzik, S. and Jasiewicz, J. 2010. Innovative planning for mining production management (Innowacyjne planowanie dla potrzeb zarządzania produkcją górniczą). Przegląd Górniczy 66(9) (in Polish).
 
46.
Mól, D. 2020. Deposit management system at LW Bogdanka – digital model of deposits (System zarządzania złożem w LW Bogdanka – cyfrowy model złoż). Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020, Kraków. Conference materials (in Polish).
 
47.
Naworyta, W. 2017. Deposit modeling meanders – based on experience and observations (Meandry modelowania złóż – na podstawie doświadczeń i obserwacji). Górnictwo Odkrywkowe 58(4), pp. 4–9 (in Polish).
 
48.
Olesz, S. 2017. Predicting the fall of roof rocks based on the geological model of the overburden on the example of LW Bogdanka SA (Przewidywanie opadu skał stropowych w oparciu o model geologiczny nadkładu na przykładzie LW Bogdanka SA). Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2017, Kraków. Conference materials (in Polish).
 
49.
Owczarek, D. and Przontka, K. 2020. Forecasting the quality of coking coal in the Deswik program (Prognozowanie jakości węgla koksowego w programie Deswik). Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020, Kraków. Conference materials (in Polish).
 
50.
Ozon, D. and Dyczko, A. 2017. Development strategy of JSW SA until 2030 seen through the prism of innovative activities in the coal-coke process (Strategia rozwoju JSW SA do roku 2030 widziana przez pryzmat działań innowacyjnych w procesie węgiel–koks). Materiały XXXI Konferencji z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej. Surowce energetyczne i energia. Zakopane, 15–18.10.2017, Kraków, pp. 31–59 (in Polish).
 
51.
Palka, D. and Stecuła, K. 2019. Concept of Technology Assessment in Coal Mining [In:] IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 261(1), Mining of Sustainable Development Conference, Gliwice, 2019.
 
52.
Palka, D. and Stecuła, K. 2018. Technological progress – a boon or a threat? (Postęp technologiczny – dobrodziejstwo czy zagrożenie?) [In:] Innovations in Management and Production Engineering (Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji) ed. R. Knosali, pp. 587–595 (in Polish).
 
53.
Poniewiera, M. and Sokoła-Szewioła, V. 2019. Modeling of the quality of deposits in the Upper Silesian Region based on IT system. Geoinformatica Polonica 18, pp. 121–133.
 
54.
Saganiak, K. and Trybułowski, Ł. 2019. Digitization as part of JSW SA’s strategy (Cyfryzacja elementem strategii JSW SA). Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019, Kraków. Conference materials (in Polish).
 
55.
Sermet et al. 2016 – Sermet, E., Musiał, A. and Paszek, M. 2016. Computer software – a blessing or a curse? Problems of visualization of the geological data (Programy komputerowe – błogosławieństwo czy przekleństwo. Problem wizualizacji danych geologicznych). Górnictwo Odkrywkowe 57(2), pp. 12–16 (in Polish).
 
56.
Sermet et al. 2017 – Sermet, E., Górecki, J. and Nieć, M. 2017. Tradition, modernity and deposit modelling problems (Tradycja, nowoczesność i pułapki modelowania złóż). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 100, pp. 221–234 (in Polish).
 
57.
Sobczyk et al. 2016 – Sobczyk, E. J., Kicki, J., Jarosz, J., Kowalczyk, I., Stachurski, K. 2016. The management of hard coal reserves in Poland in the years 1990–2015 (Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego w Polsce w latach 1990–2015). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 92, pp. 37–56 (in Polish).
 
58.
Sosnowski, P. 2020b. A New Look at the Geological Structure of the Knurów Hard Coal Deposit in Light of Model Tests. New Trends in Production Engineering 3(1), pp. 186–196, DOI: 10.2478/ntpe-2020-0015.
 
59.
Sosnowski et al. 2020a – Sosnowski, P., Kuchenbecker-Gacka, J. and Galica, D. 2020. Advantages of implementing a digital deposit model in terms of geological structure recognition and production scheduling on the example of the Knurów deposit (Atuty wdrożenia cyfrowego modelu złoża w aspekcie rozpoznania budowy geologicznej i harmonogramowania produkcji na przykładzie złoża Knurów). Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020, Kraków. Conference materials (in Polish).
 
60.
Stecuła et al. 2019 – Stecuła, K., Brodny, J. and Palka, D. 2019. Digitization and its impact on the mining production process (Cyfryzacja i jej wpływ na proces produkcji górniczej) [In:] Management Engineering. Digitization of Production. Research news 1 (Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji. Aktualności badawcze 1), PWE, pp. 993–1000 (in Polish).
 
61.
Sumiński, D. and Golda, K. 2020. Selected applications of the 3D model at JSW SA KWK Pniówek (Wybrane zastosowania modelu 3D w JSW SA KWK Pniówek). Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020, Kraków. Conference materials (in Polish).
 
62.
Tarnowski, W. 1997. Fundamentals of engineering design (Podstawy projektowania technicznego). Warszawa: WNT (in Polish).
 
63.
Urych et al. 2020 – Urych, T., Chećko, J., Rosa, M. and Wątor, A. 2020. Evaluation of undeveloped hard coal deposits and estimation of hard coal reserves in the Upper Silesian Coal Basin, Poland. Journal of Sustainable Mining 19(4), pp. 230–242, DOI: 10.46873/2300-3960.1026.
 
64.
Wang et al. 2018 – Wang, J., Zhao, H., Bi, L. and Wang, L. 2018. Implicit 3D Modeling of Ore Body from Geological Boreholes Data Using Hermite Radial Basis Functions. Minerals 8(10), DOI: 10.3390/min8100443.
 
65.
Wang et al. 2016 – Wang, Z., Qu, H., Wu, Z., Yang, H. and Du, Q. 2016. Formal representation of 3D structural geological models. Computers & Geosciences 90, pp. 10–23, DOI: 10.1016/j.cageo.2016.02.007.
 
66.
Wasilewska, M. 2007. Variation structure of hard coal deposit parameters in selected mines of the Upper Silesian Coal Basin (Struktura zmienności parametrów złóż węgla kamiennego w wybranych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego). Dissertation, Kraków: AGH (in Polish).
 
67.
Wellman, F. and Caumon, G. 2018. 3-D Structural geological models: Concepts, methods, and uncertainties. Advances in Geophysics 59, pp. 1–121, DOI: 10.1016/bs.agph.2018.09.001.
 
68.
Wilkinson, W.A. 2010. Benefits of building an efficient mine planning process. Mining engineering.
 
69.
Wirth, H. 2015. The economics of mining enterprises from a strategic perspective (Ekonomika przedsiębiorstw górniczych w ujęciu strategicznym). Wrocław: KGHM Cuprum (in Polish).
 
70.
Wojtowicz, K. 2003. Organizational effects of confirming the compliance of quality management systems with the ISO 9000 standard (Organizacyjne skutki potwierdzenia zgodności systemów zarządzania jakością z normą ISO 9000). Problemy Jakości 35(10) (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top